17. sjednica Skupštine 01.10.2007.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 16. sjednice Skupštine Županije
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Ostavke zamjenika župana i članova Poglavarstva Osječko-baranjske županije
 5. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 6. Izvješće o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2007. godine
 7. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2007. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2007. godine
 8. Izvješće o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2006. godini
 9. Informacija o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije
 10. Informacija o provedbi Odluke o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
 11. Informacija o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na području Osječko-baranjske županije
 12. Prijedlog Rješenja o osnivanju Stručne komisije za ustanovljenje i izmjenu granica zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njezinih članova
 13. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Osječko-baranjske županije
 14. Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju i odobravanju drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i studentima u školskoj odnosno akademskoj godini 2006./2007.
 15. Informacija o primjeni Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij u akademskoj godini 2006./2007.
 16. a)  Prijedlog Izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2007. godini
  b)  Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2007. godini
 17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Kliničkoj bolnici Osijek u 2007. godini
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Đakovu
 19. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Skupštine Osječko-baranjske županije
Top