Sustav upravljanja kvalitetom

 

Osječko-baranjska županija sustavno primjenjuje međunarodnu norme ISO 9001 na rad i funkcioniranje županijskih tijela. Ove napore verificirao je SGS Adriatica d.o.o. te izdavanjem Certifikata potvrdio primjenu ovog međunarodnog standarda u djelovanju Županije u razdoblju         2. ožujka 2011. - 1. ožujka 2014. godine, te od 23. ožujka 2020. godine do  22. ožujka 2023. godine. Dakle, protekom ovoga roka, a nakon provedenog audita, Županija je uspješno recertificirana u dva navrata sa završnim važenjem Certifikata do 1. ožujka 2020. godine. U ožujku 2020. godine provedena je nova certifikacija, te je Osječko-baranjska županija uskladila svoje poslovanje sa ISO normom 9001:2015. Osječko-baranjska županija posjeduje certifikat za opseg aktivnosti koji je vezan za područje regionalne samouprave, te njeno poslovanje zadovoljava zahtjeve norme ISO 9001:2015.


Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom primjenom međunarodne norme u početku certifikacije normom ISO 9001:2008, a od 2018. godine ISO normom 9001:2015 opredjeljenje je koje odražava nastojanje usmjereno podizanju razine organiziranosti, usklađenosti, izvrsnosti i u konačnici uspješnosti u ostvarivanju funkcija jednog organizacijskog sustava.

Uvođenjem ovog sustava Osječko-baranjska županija želi provjeriti i potvrditi dosegnutu razinu kvalitete u djelovanju njezinih tijela te ju, podvrgavajući je propitivanju po metodologiji ove norme, unaprijediti te je kao takovu prikazati na primjeren način okruženju u kojem djeluje.

Opredijeljena da uvjete posvemašnje krize prevlada razvojem, Županija poduzima značajne mjere vlastitog osposobljavanja za izvršenje ove složene i teške zadaće. Svoju institucionalnu osposobljenost Županija je gradila racionalnim oblikovanjem svog upravnog ustrojstva, uspostavljanjem mehanizama uključivanja šireg kruga zainteresiranih i stručnih institucija i pojedinaca u postupke pripreme dokumenata i svoga odlučivanja te osnivanjem pravnih osoba kojima je povjeravala određene razvojne funkcije.

Uvođenjem norme ISO 9001:2015, Županija je uspostavila i dokumentirala te kontinuirano unaprjeđuje sustav upravljanja kvalitetom. Sustavan pristup poslovanju zasnovan je na javno obznanjenoj politici kvalitete, jasnoj organizaciji i nadležnostima unutar nje, procesnom pristupu, racionalno korištenim resursima i kvalitetnim komunikacijama te stalnim provjeravanjima i poboljšanjima upravljanja kvalitetom.
 
Norma ISO 9001:2015 zasnovana je na dokumentiranosti postupaka pripreme, planiranja, odlučivanja, provedbe, nadzora i korekcije. U tom sklopu Županija je donijela sljedeće dokumente:


Politika kvalitete Osječko-baranjske županije

Politika kvalitete je krunski dokument sustava upravljanja kvalitetom. Ovim dokumentom utvrđena su temeljna usmjerenja Županije u jačanju kvalitete djelovanja njezinih tijela, pravci toga djelovanja, ciljevi koje time nastoji polučiti te kriteriji ocjene uspješnosti u ostvarivanju tih ciljeva. On je podloga definiranja ciljeva kvalitete te osnova za donošenje mjera i aktivnosti kao "alata“ kojima će se postavljeni ciljevi i politika kvalitete ostvariti.


Ciljevi kvalitete predstavljaju konkretizaciju usmjerenja utvrđenih dokumentom Politika kvalitete

Temeljni cilj koji proizlazi iz Politike kvalitete jest izgradnja i uredno funkcioniranje moderne i uspješne javne uprave mjerene kriterijima europskih standarda kvalitete i uspješnosti. To podrazumijeva učinkovitu, modernu i sposobnu javnu upravu u trošku svedenu u okvire realnih materijalnih mogućnosti društva, koja je servis toga društva i koja po tome prepoznaje potrebe građana i mogućnosti društva. Uz kriterije zakonitosti, potpunosti, pravodobnosti, stručnosti, inventivnosti i inovativnosti te razvojne učinkovitosti mjeri se racionalnost i profesionalnost, stabilnost i društvena odgovornost javne uprave.
Težeći ovom cilju Županija osigurava razvoj, jačanje i optimalno iskorištenje svih razvojnih potencijala, ali i partnerstvo sa svima koji zadaći osiguranja razvoja mogu pridonijeti .
Rezultat ove orijentacije treba biti oblikovanje i izvedba projekata kojima se osigurava razvoj i posvemašnji napredak te kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana.
Ostvarivanje prikazanih ciljeva kvalitete razrađuje se godišnjim razradama koje, na temelju prijedloga svih upravnih tijela i ocjene ostvarivanja sustava upravljanja kvalitetom donosi župan za sljedeću kalendarsku godinu. Temeljem i sukladno utvrđenim godišnjim ciljevima, svako tijelo utvrđuje mjere i aktivnosti kojima će se postavljeni ciljevi i politika kvalitete ostvariti.

Priručnik kvalitete Osječko-baranjske županije

Slijedom koncepta po kojem on odražava organizaciju u kojoj se uvode ovi međunarodni standardi, Priručnik kvalitete Osječko-baranjske županije je dokument u komu se opisuju elementi sustava kvalitete Županije. Njegova svrha je približiti međunarodnu normu i način njene primjene u Županiji svim dionicima županijskog sustava upravljanja i time usmjeriti njihovo djelovanje u primjeni i promicanju sustava upravljanja kvalitetom u Županiji.

Priručnik kvalitete tako nastoji iskoristiti najbolje osobine ISO norme te primjenu njezine metodologije, upotrijebiti kao alat koji će podići razinu modernizacije i europeizacije Županije, a samim tim njenu prepoznatljivost i ugled kako na državnoj tako i na međunarodnoj razini.


Dokumentirani postupci

Dokumentirani postupci opisuju način funkcioniranja Županije odnosno njezinih tijela. Iz njih je vidljiva uloga (svrha) procedure i područje primjene, odgovornosti te način na koji se opisana radnja obavlja. U ovom trenutku u okviru sustava upravljanja kvalitetom Županije opisano je 60 postupaka.
 

Ocjena uspješnosti djelovanja sustava

Sukladno odredbama međunarodne norme ISO 9001:2015, Priručniku kvalitete Osječko- baranjske županije i dokumentiranom Postupku DP 5-1 Postupak ocjenjivanja sustava upravljanja kvalitetom župan jednom godišnje daje ocjenu uspješnosti djelovanja sustava.


Ocjena o uspješnosti sustava upravljanja kvalitetom temelji se na analizi koja obuhvaća podatke o trenutnom stanju, funkcioniranju sustava i ocjenu primjene donesenih dokumenata sustava. Izvješće kojim se prikazuje analiza sustava utemeljeno je na podacima o praćenju i mjerenju kvalitete proizvoda i usluga, nadzoru i mjerenju procesa, zadovoljstvu korisnika proizvoda i usluga te internom auditu kako je to prikazano u Priručniku kvalitete.

Sve brža dinamika promjena u okruženju, s osobitim naglaskom na rizicima, kao elementima koji mogu značajno utjecati na ukupnu uspješnost županijskog sustava upravljanja, nametnula je potrebu revizije norme ISO 9001:2008. Osim toga, prateći svjetske trendove, Osječko-baranjska županija je kontinuirano prilagođavala sustav upravljanja kvalitetom u skladu sa novim zahtjevima ove međunarodne norme te sukladno navedenom izmijenila dokumentaciju sustava. Uspješnost u ovom postupanju potvrdila je međunarodna tvrtka SGS Adriatica d.o.o. izdavši novi certifikat prema međunarodnoj normi ISO 9001:2015. Slijedom navedenog od 23. ožujka 2020. godine Osječko-baranjska županija je ponovno certificirana prema zahtjevima ove međunarodne norme. 

Copyright © 2020 Osječko-baranjska županija 

Top