Europski fondovi i programi

Hrvatskoj su u pretpristupnom razdoblju, u financijskoj perspektivi 2007. - 2013., na raspolaganju bila sredstva iz Instrumenta pretpristupne pomoći IPA.

Od 1. srpnja 2013., odnosno pristupanjem u punopravno članstvo Europske unije, Hrvatskoj postaju dostupni strukturni instrumenti Europske unije -  Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond. Temeljem programskih dokumenata - Nacionalnog strateškog referentnog okvira i operativnih programa za promet, zaštitu okoliša, regionalnu konkurentnost i razvoj ljudskih potencijala, omogućeno je korištenje sredstava iz ovih fondova za razdoblje od ulaska Hrvatske u Europsku uniju do kraja programskog razdoblja 2007. -2013.

Europska komisija je 30. listopada 2014. usvojila Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020. Sporazumom je definiran način na koji će Hrvatska uz pomoć sredstava iz ESI fondova doprinijeti ispunjenju zajedničkih ciljeva Strategije Europa 2020 - strategije Europske unije za pametan, održiv i uključiv rast. Sporazum obuhvaća pet fondova: Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond, Europski socijalni fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj  i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova u Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020. detaljnije su opisani i razrađeni u operativnim programima.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK) namijenjen je provedbi Kohezijske politike EU-a. Program je usmjeren na poticanje infrastrukturnih ulaganja u područja prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a i pružanje potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti. OPKK pokriva ulaganja Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda.
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Operativni program Učinkoviti ljudski resursi 2014.-2020.

Operativni program Učinkoviti ljudski resursi 2014.-2020. (OPULJR) namijenjen je provedbi Kohezijske politike EU-a. Program je usmjeren na rast zapošljavanja i jačanje socijalne kohezije u Hrvatskoj. Prioriteti programa su visoka zapošljivost i mobilnost radne snage, socijalno uključivanje, obrazovanje i cjeloživotno učenje, te dobro upravljanje. OPULJR pokriva ulaganja Europskog socijalnog fonda te Inicijative za zapošljavanje mladih.
http://www.strukturnifondovi.hr/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020-780

Program ruralnog razvoja 2014.-2020.

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (PRR) usmjeren na razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj u Hrvatskoj. Ciljevi programa su poticanje konkurentnosti poljoprivrede, osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i klimatskim promjenama te postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih područja, uključujući stvaranje i očuvanje radnih mjesta. Ruralni razvoj - drugi stup Zajedničke poljoprivredne politike EU-a, financira se sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
http://www.strukturnifondovi.hr/program-ruralnog-razvoja-2014-2020

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. (OPPR) namijenjen je provedbi Zajedničke ribarstvene politike EU-a kroz promicanje konkurentnog, okolišno i gospodarski održivog i društveno odgovornog ribarstva i akvakulture, uravnoteženog i  uključivog teritorijalnog razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja te poticanje razvoja i provedbe Integrirane pomorske politike EU-a.  OPPR se financira sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.
http://www.strukturnifondovi.hr/op-za-pomorstvo-i-ribarstvo-2014-2020

Teritorijalna suradnja

Europska teritorijalna suradnja dio je Kohezijske politike kojom se potiče prekogranična, transnacionalna i međuregionalna suradnja. Hrvatska u razdoblju 2014. - 2020. može sudjelovati u sva tri dijela europske teritorijalne suradnje: http://www.strukturnifondovi.hr/teritorijalna-suradnja

Prekogranična suradnja

Programi prekogranične suradnje odnose se na direktnu suradnju područja uz državne granice kako bi se zajedničkim snagama pristupilo rješavanju izazova pograničnih područja. U Republici Hrvatskoj su tako dostupni programi prekogranične suradnje sa Srbijom, Mađarskom, Slovenijom, Italijom te jedinstveni program prekogranične suradnje sa Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Subjekti s područja Osječko-baranjske županije mogu sudjelovati u programima prekogranične suradnje sa Srbijom i Mađarskom.

INTERREG IPA Prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija namijenjen je razvoju društvene, gospodarske i teritorijalne suradnje u pograničnom području granice između Republike Hrvatske i Republike Srbije. Uz Osječko-baranjsku županiju, sa hrvatske strane sudjeluju i Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska i Požeško-slavonska županija a sa srpske strane zapadna, sjeverna i južna Bačka, Srem i Mačvanski okrug:  http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/ .

INTERREG Prekogranična suradnja Hrvatska – Mađarska  namijenjen je poticanju gospodarske suradnje, kroz rješavanje problema slabe povezanosti i nepovoljnog gospodarskog okruženja; poboljšanju i zaštiti okoliša i prirodnih resursa, odnosno sprječavanja njihovog gubitka; poticanju umreženosti lokalnih i regionalnih upravljačkih struktura; te poboljšanje komunikacije između odgojno-obrazovnih institucija i ključnih dionika lokalnih gospodarstava u pograničnom području granice između Republike Hrvatske i Republike Mađarske. Uz Osječko-baranjsku županiju, sa hrvatske strane sudjeluju i Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska, Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska i Međimurska županija a sa mađarske strane regije Baranya, Somogy i Zala: http://www.huhr-cbc.com/hr/ .

Transnacionalna suradnja

Republika Hrvatska sudjeluje u programima transnacionalne suradnje ADRION, Dunav, Mediteran i Središnja Europa. Svaki od ovih programa otvoren je svim subjektima u Republici Hrvatskoj, neovisno o mjestu registracije.

Program ADRION se bavi poticanjem europske integracije, korištenjem bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa Jadranskog i Jonskog mora te povećanjem ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u programskom području. U Programu, uz Hrvatsku, sudjeluju i Grčka, Slovenija, Italija (regije  Lombardia, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria, Marche i pokrajine Bolzano/Bozen i Trento), Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija: http://www.adrioninterreg.eu/ .

Program Dunav se nadovezuje na makroregionalnu strategiju Europske unije za Dunavsku regiju (EUSDR) te će raditi na rješavanju zajedničkih izazova i potreba u pojedinim područjima gdje se očekuje da će transnacionalna suradnja ostvariti konkretne rezultate. U Programu uz Hrvatsku sudjeluju i Austrija, Bugarska, Češka, Mađarska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Njemačka (regije Baden-Württemberg i Bayern), Bosna i Hercegovina, Srbija, Moldavija i Ukrajina (pokrajine Chernivetska Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast i Odessa Oblast): http://www.interreg-danube.eu/ .

Program Mediteran potiče održivi razvoj u mediteranskom području jačanjem inovativnih koncepata i praksi uz održivo korištenje resursa i podržavanje društvenih integracija kroz suradnički, integrirani, teritorijalni pristup. U Programu uz Hrvatsku sudjeluju i Cipar, Grčka, Malta, Slovenija, Francuska (regije Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence Alpes Côte d’Azur, Rhône-Alpes), Italija (regije Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardy, Marche, Molise, Piedmonte, Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle D’Aoste, Veneto), Portugal (regije Algarve, Alentejo, Lisbonne), Španjolska (regije Andalusia, Aragon, Catalonia, Balearic islands, Murcia, Valencia i dva autonomna grada Ceuta i Melilla), Velika Britanija (regija Gibrltar), Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora: https://interreg-med.eu/ .

Program Središnja Europa potiče jačanje kvalitete života građana u sudjelujućim regijama i gradovima. U Programu uz Hrvatsku sudjeluju i Austrija, Češka, Mađarska, Poljska, Slovačka, Slovenija, Njemačka (regije Baden-Württemberg,  Bayern,  Berlin,  Brandenburg,  Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,  Sachsen-Anhalt,  Thüringen) i Italija (regije Emilia-Romagna,  Friuli  Venezia  Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta, Veneto): https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html

Međuregionalna suradnja

Programi međuregionalne suradnje namijenjeni su, poput programa Unije, čitavom području Europske unije.

INTERACT III je program međuregionalne suradnje u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje, a služi za jačanje učinkovitosti Kohezijske politike kroz promicanje razmjene iskustava u pogledu identifikacije, prijenosa i širenja dobre prakse te inovativnih pristupa u odnosu na provedbu programa teritorijalne suradnje i aktivnosti koje se odnose na teritorijalnu suradnju te na korištenje fondova teritorijalne suradnje: http://www.interact-eu.net/#home

INTERREG EUROPA kroz svoju komponentu INTERREG V C promiče razmjenu iskustava o tematskim ciljevima među partnerima diljem Unije kroz identifikaciju i širenje dobre prakse s ciljem njezinog prijenosa prvenstveno na Operativne programe u okviru ulaganja za rast i radna mjesta, ali i programima u okviru europske teritorijalne suradnju: https://www.interregeurope.eu/ .

ESPON program je namijenjen razmjeni iskustava u području prostornog planiranja te općenitu suradnju sveučilišta odnosno visokoobrazovnih i znanstvenih institucija: https://www.espon.eu/ .

URBACT namijenjen je razmjeni iskustava gradova u izradi razvojnih strateških dokumenata kao i povezivanju s nacionalnim prioritetima i strategijama  http://urbact.eu/ .

Programi Unije 2014. - 2020.

Programi Unije promiču suradnju među državama članicama u različitim područjima koja su povezana sa zajedničkim politikama EU-a. U programskom razdoblju 2014.- 2020. Hrvatska sudjeluje u svim postojećim Programima unije.

 • Kreativna Europa - program je namijenjen kulturnom i audiovizualnom sektoru u okviru kojeg se nalaze dva zasebna potprograma - potprogram Kultura i potprogram MEDIA. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Ministarstva kulture: http://www.min-kulture.hr/ced/
 • Zdravlje za rast - opći ciljevi programa su nadopuniti, podupirati i povećati vrijednost politika država članica za poboljšanje zdravlja građana Unije te smanjiti nejednakosti u području zdravlja promicanjem zdravlja, poticanjem inovacija u zdravstvu, povećanjem održivosti zdravstvenih sustava i zaštitom građana Unije od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Europski strukturni i investicijski fondovi: http://www.strukturnifondovi.hr/zdravlje-za-rast
 • Obzor 2020. - program za istraživanja i razvoj temelji se na tri prioriteta: Izvrsna znanost, Industrijsko vodstvoi Društveni izazovi. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama programa u Hrvatskoj: http://www.obzor2020.hr/
 • Program za konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća COSME - cilj programa je poticanje konkurentnosti europskih poduzeća. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Europski strukturni i investicijski fondovi: http://www.strukturnifondovi.hr/cosme
 • Program EU za zaštitu potrošača 2014.-2020. - cilj programa je daljnja izgradnja na temeljima prethodnog programa kroz usmjeravanje aktivnosti na osnaživanje potrošača kroz sigurnost, informiranje i obrazovanje, prava i ovršne radnje. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Europski strukturni i investicijski fondovi: http://www.strukturnifondovi.hr/consumer
 • Mehanizam Unije za civilnu zaštitu - glavna uloga programa je olakšati suradnju država članica u intervencijama civilne zaštite u slučaju katastrofa. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Državne uprave za zaštitu i spašavanje: http://www.duzs.hr/page.aspx?PageID=162 ž
 • Europa za građane - program kojim se pruža financijska potpora projektima promicanja aktivnog europskog građanstva. Više informacija dostupno je na stranicama Ureda za udruge: http://bit.ly/1OwxuR2 
 • Program za zapošljavanje i socijalne inovacije - kroz program će se podržati inovativne socijalne politike, promicati mobilnost radne snage, kao i olakšati pristup mikrokreditiranju i poticati socijalno poduzetništvo. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih: http://bit.ly/1l77tfL
 • Erasmus + - program je usmjeren jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije: http://www.mobilnost.hr/
 • Program za pravosuđe -  ima za cilj doprinijeti daljnjem razvoju europskog područja pravde koje se temelji na uzajamnom priznavanju i uzajamnom povjerenju, posebice promicanjem pravosudne sura­dnje u građanskim i kaznenim stvarima. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Europski strukturni i investicijski fondovi: http://www.strukturnifondovi.hr/program-za-pravosudje
 • Program o pravima, jednakosti i građanstvu - cilj je daljnji razvoj područja u kojem se jednakost i prava osoba promiču, štite i učinkovito provode. Više informacija na mrežnim stranicama Europski strukturni i investicijski fondovi: http://www.strukturnifondovi.hr/program-o-pravima-jednakosti-i-gradjanstvu-469
 • LIFE program za zaštitu okoliša i klimatske akcije - svrha programa je zaštita okoliša i očuvanje prirode, a provodi se kroz dva potprograma - potprogram za okoliš i potprogram za klimatske akcije. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode: http://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/medunarodna-suradnja.html

 • Customs 2020. - svrha programa je postizanje efikasne koordinacije rada carinskih uprava zemalja članica EU s pozitivnim učinkom na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Europski strukturni i investicijski fondovi: http://www.strukturnifondovi.hr/customs-2020
 • Fiscalis 2020. - opći cilj programa je poboljšanje pravilnog funkcioniranja poreznih sustava na unutarnjem tržištu kroz poboljšanje suradnje između država sudionica, njihovih poreznih uprava i njihovih djelatnika. Više informacija na mrežnim stranicama Porezne uprave: http://www.porezna-uprava.hr/EU_Vanjski_poslovi/Stranice/Fiscalis2013.aspx
 • Hercule III - opći cilj programa jest zaštita financijskih interesa Unije, čime se poboljšava konkurentnost europskog gospodarstva i osigurava zaštita novca poreznih obveznika. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Europski strukturni i investicijski fondovi: http://www.strukturnifondovi.hr/hercule-iii
Top