Oglasnik prostornog uređenja i graditeljstva

 

U "Županijskom glasniku" broj 13/23. od 20. prosinca 2023. godine objavljena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije.

U "Županijskom glasniku" broj 4/23. od 28. travnja 2023. godine objavljena je Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije .

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije provodi postupak strateške procjene utjecaja VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije na okoliš, u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja. Upravni odjel informira javnost o Odluci o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije  na okoliš, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

Informacija o provedbi postupka SPUO i određivanja sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš VI. izmjena i dopuna Prostornog plana OBŽ - 14. srpnja 2023.

Više informacija o VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije dostupno je na mrežnoj stranici Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije i Oglasniku zaštite okoliša i prirode

  

Lokacijske i građevinske dozvole koje su bile predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima: 

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:

 

Top