8. sjednica Skupštine 11.03.2006.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 6. i 7. sjednice Skupštine Županije
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Osječko-baranjske županije
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije
 6. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u Osječko-baranjskoj županiji u 2005. godini
 7. Prijedlog Plana navodnjavanja područja Osječko-baranjske županije
 8. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka davanja koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina na području Općine Gorjani i Općine Punitovci
 9. Informacija o stanju izrade prostorno-planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije
 10. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 11. Izvješće o provedenoj privatizaciji trgovačkih društava u vodnom gospodarstvu
 12. Informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
 13. Informacija o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije
 14. a) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta
  b) Prijedlog rješenja o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima lovačkim društvima na području Osječko-baranjske županije
 15. Informacija o funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske županije
 16. Informacija o tijeku utvrđivanja zona sanitarne zaštite izvorišta na području Osječko-baranjske županije
 17. Informacija o ostvarivanju Programa investicijskih projekata na području Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 18. Prijedlog Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij
 19. Prijedlog izmjena i dopuna programa javnih potreba
  a) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
  b) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
  c) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 20. a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 21. a) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2006. godini
  b) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 22. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Kliničkoj bolnici Osijek u 2006. godini
 23. a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2006. godini
  b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  c) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 24. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 25. a) Prijedlog Rješenja o visini cijena usluga u Domu za starije i nemoćne osobe Osijek
  b) Prijedlog Rješenja o visini cijena usluga u Domu za starije i nemoćne osobe Đakovo
  c) Prijedlog Rješenja o visini cijena usluga u Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
 26. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2005. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 31. prosinca 2005. godine
 27. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Galerije likovnih umjetnosti Osijek
 28. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
 29. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Mate Lovraka, Vladislavci
  b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Gorjani, Gorjani
  c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Jagodnjak, Jagodnjak
  d) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Matija Gubec", Magadenovac
 30. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Skupštine Osječko-baranjske županije
  a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja
  b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije
Top