4. sjednica Skupštine 07.10.2005.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Skupštine Županije
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Prijedlog za izmjenu Statuta Osječko-baranjske županije
 5. Inicijativa Gradskog vijeća Grada Osijeka za pokretanje postupka za otvaranje predstavništva Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije u Bruxellesu
 6. Informacija o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije
 7. Informacija o žetvi i otkupu pšenice roda 2005. godine na području Osječko-baranjske županije
 8. Informacija o posljedicama prevelike količine oborina, te proglašenim elementarnim nepogodama na području Osječko-baranjske županije
 9. Informacija o tijeku i problematici obnove na području jedinica lokalne samouprave obuhvaćenih obnovom
 10. Informacija o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na području Osječko-baranjske županije
 11. Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima zagađenja voda na području Osječko-baranjske županije
 12. Prijedlog rješenja o odobrenju čiste sječe šume
  a) Prijedlog Rješenja o odobrenju čiste sječe šume u Šumariji Đakovo, gospodarskoj jedinici "Đakovački lugovi i gajevi"
  b) Prijedlog Rješenja o odobrenju čiste sječe šume u Šumariji Đakovo, gospodarskoj jedinici "Kujnjak-Rakovac Mačkovac"
  c) Prijedlog Rješenja o odobrenju čiste sječe šume u Šumariji Koška, gospodarskoj jedinici "Budigošće-Breza-Lugovi"
 13. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2004. godini
 14. Izvješće o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2005. godine
 15. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Programa investicijskih projekata na području Osječko-baranjske županije u 2005. godini
 16. a) Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2005. godini
  b) Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2005. godini
 17. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 18. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 19. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Kliničkoj bolnici Osijek u 2005. godini
 20. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 21. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 22. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
  a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 23. Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Osječko-baranjske županije za 2004. godinu
 24. Izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2004. godini
 25. Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju i odobravanju drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i studentima u školskoj odnosno akademskoj 2004./2005. godini
 26. Informacija o primjeni Odluke o dodjeljivanju potpora za permanentnu edukaciju u akademskoj godini 2004./2005.
 27. Prijedlog zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na statute osnovnih škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
 28. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na Nacrt mreže domova socijalne skrbi i djelatnosti socijalne skrbi
 29. a) Izvješće o ostvarivanju Financijskog plana i Programa rada Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2004. godinu
  b) Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 30. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
 31. Davanje mišljenja o prijedlogu za razrješenje i imenovanje načelnika Policijske uprave osječko-baranjske
 32. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela
  a) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za gospodarski razvitak sela
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
  c) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za mladež
  d) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za zaštitu sloboda i prava građana
  e) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za lokalnu samoupravu
 33. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
 34. Prijedlog Zaključka o predlaganju članova upravnih vijeća centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije
Top