Pravo prvokupa nekretnine kao kulturnog dobra

 

Sukladno odredbi članka. 37. stavak 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 69/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 44/17., 90/18., 32/20., 62/20. i 117/21.) pravo prvokupa se odnosi na kulturno dobro zaštićeno pojedinačnim rješenjem ili kulturno dobro unutar zaštićene kulturno – povijesne cjeline upisane u Listu svjetske baštine ili u Listu ugrožene svjetske baštine. Odredbom članka 8. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 89/11.) jasno je određena vrsta kulturnih dobara, iz koje se može nedvojbeno utvrditi za koje kulturno dobro je vlasnik obvezan provesti postupak prvokupa.

Klasifikacijom u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske pod nekretnine koje čine nepokretno kulturno dobro – pojedinačno, a za koje je potrebno provoditi postupak prvokupa, navedene su podvodno arheološko nalazište, kopneno arheološko nalazište, javna građevina, stambena građevina, stambeno poslovna građevina, obrambena građevina i dr.

Nadalje, klasifikacijom u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske pod nekretnine koje čine nepokretno kulturno dobro – kulturno povijesnu cjelinu, za koje nije potrebno provoditi postupak prvokupa, navedene su podvodna arheološka zona, kopnena arheološka zona, memorijalno kulturno – povijesna cjelina, ruralno kulturno – povijesna cjelina, ostale vrste kulturno – povijesnih cjelina i dr.

Obzirom na veliki broj podnesenih ponuda za ostvarivanjem prava prvokupa nekretnina koje se nalaze na arheološkoj zoni "Mursa, Pristanište i Vijenac Ivana Meštrovića", navodimo da za nekretnine koje se nalaze na arheološkim zonama "Mursa, Pristanište i Vijenac Ivana Meštrovića", "Tvrđa i Gornji Grad", nije potrebno provoditi postupak prvokupa, niti podnositi zahtjeve Upravnom odjelu za imovinsko- pravne poslove Osječko-baranjske županije.

Obrazac popuniti i s popratnom dokumentacijom dostaviti, osobno ili poštom, na adresu: Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, Odsjek za gospodarenje imovinom, Županijska 4, Osijek

Top