Naknada za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Pravni temelj: Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine" broj 92/96., 39/99., 42/99., 92/99., 43/00., 131/00., 27/01., 34/01., 65/01., 118/01., 80/02., 81/02. i 98/19.)

- utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (čl. 69. Zakona)
- utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen (čl. 77. Zakona)

Rok za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja o naknadi, odnosno vraćanju imovine u vlasništvo prijašnjim vlasnicima i nihovim zakonskim nasljednicima je protekao jer su se takvi zahtjevi mogli podnijeti u zakonski određenim rokovima i to od:
- 1. siječnja 1997. godine do 1. srpnja 1997. godine i
- 5. srpnja 2002. do 7. siječnja 2003. godine.

osim u slučaju iz članka 26. Zakona, tj. ako stanar nije podnio zahtjev za sklapanje ugovora o prodaji stana u roku iz članka 24. stavka 1. Zakona, stan se protekom roka po sili Zakona daje u vlasništvo prijašnjem vlasniku.

Zahtjev za naknadu oduzete imovine sadrži:

1. Podatke o podnositelju zahtjeva:
- ako zahtjev podnosi prijašnji vlasnik: ime i prezime, podatke o rođenju i stalnom prebivalištu, dokaz da ima hrvatsko državljanstvo, jedinstveni matični broj građana, ime i prezime te prebivalište opunomoćenika ako podnositelj zahtjeva nema stalno prebivalište na teritoriju Repubike Hrvatske;

- ako zahtjev podnosi zakonski nasljednik: dokaz da ima hrvatsko državljanstvo, podatke o datumu rođenja i smrti te posljednjem stalnom prebivlaištu prijašnjega vlasnika, podatke kojima dokazuje da je u rodbinskoj vezi prvog nasljednog reda s prijašnjim vlasnikom.

2. Podatke o imovini koja je predmet naknade, ako se zahtjev odnosi na nekretninu u zahtjevu treba navesti:
- podatke o mjestu gdje se nekretnina nalazi, te tko danas ima pravo vlasništva odnosno raspolaganja nad tom nekretninom, broj zemljišnoknjižne čestice i zemljišnoknjižnoga uloška te naznaku katastarske općine u kojoj se nalazi predmetna nekretnina.

3. Pravni osnov podržavljenja, odnosno podruštvovljenja imovine koja je predmet naknade.

Zahtjev za naknadu oduzete imovine podnosi se nadležnom Županijskom uredu u Osijeku/ispostave, odnosno Uredu Državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Službi za imovinsko-pravne poslove i ispostavama, ovisno na kojem se mjestu nalazila imovina koja je predmet naknade.

Prijašnjem vlasniku utvrđuje se pravo na naknadu za imovinu oduzetu na teritoriju Republike Hrvatske na temelju propisa navedenih u članku 2. Zakona, te za imovinu oduzetu presudama, odlukama, rješenjima i drugim aktima što su ih izdala vojna ili civilna tijela od 15. svibnja 1945. godine do donošenja ili u provedbi propisa iz članka 2. ovoga Zakona, kao i na naknadu imovine oduzete bez pravnoga osnova ili bez propisa.

Ovlaštenik naknade

Prava iz ovog Zakona, priznaju se fizičkoj osobi-prijašnjem vlasniku, odnosno njegovim zakonskim nasljednicima prvoga nasljednog reda (čl. 9. st.1. Zakona).
Prava iz ovog Zakona mogle su steći i strane fizičke i pravne osobe, osim u slučaju kada je pitanje naknade riješeno međudržavnim sporazumom (čl. 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona)

Obveznici naknade

1. fizička ili pravna osoba u čijoj imovini se nalazi imovina koja se na temelju ovoga Zakona daje prijašnjem vlasniku, ako ovim Zakonom za određenu imovinu nije drukčije propisano (čl.13.st.1. Zakona)
2. Hrvatski fond za privatizaciju, glede naknade za oduzeta poduzeća, danas Centar za restrukturiranje i poduzetništvo (čl.13.st.2. Zakona)
3. Fond za naknadu oduzete imovine, danas Ministarstvo financija, Sektor za naknadu oduzete imovine (čl.13.st.3. Zakona)
4. osoba u čiju korist je Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o izuzimanju od zabrane raspolaganja prema propisanoj zakonskoj zabrani (čl.14.st.1. Zakona)
5. Općina, Grad ili Županija koja se obvezala na naknadu i u čiju je korist Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o izuzimanju od zabrane raspolaganja prema propisanoj zakonskoj zabrani (čl.14.st.2. Zakona)

Predmet naknade (čl.15. Zakona)
1. neizgrađeno građevinsko zemljište
2. poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište
3. stambene i poslovne zgrade, odnosno idealni dijelovi takvih zgrada, te stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade odnosno idealni dijelovi tih posebnih dijelova zajedno sa pripadajućim zemljištem
4. brodovi i brodice
5. poduzeća
6. pokretnine

Vrste naknade

I. Naturalni povrat
1. neizgrađenog građevinskog zemljišta (čl.17.st.1. Zakona) 
2. poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta i objekata koju su na tom zemljištu izgrađeni (čl.20. Zakona) 
3. stanova (čl.26. i čl.32. Zakona) 
4. poslovnih zgrada i poslovnih prostora (čl.40. Zakona)
5. brodova i brodica (čl.44. Zakona)
6. pokretnina (čl.48.Zakona)

II. Novčana naknada  

III. Naknada u dionicama, odnosno udjelima u društvima koja su provela pretvorbu sukladno Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća (čl.47.st.1. Zakona)

Propisi koji se primjenjuju u postupcima naknade za oduzetu imovinu:
Zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije ("Službeni list DFJ", br. 40/45. i 70/45.),
Zakon o potvrdi i izmjenama i dopunama Zakona o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije ("Službeni list FNRJ", br. 61/46.),
Zakon o postupanju sa imovinom, koju su vlasnici morali napustiti u toku okupacije i imovinom, koja im je oduzeta od strane okupatora i njegovih pomagača ("Službeni list DFJ", br. 36/45.),
Zakon o potvrdi i izmjenama Zakona o postupanju sa imovinom koju su vlasnici morali napustiti u toku okupacije i imovinom koja im je oduzeta od strane okupatora i njegovih pomagača ("Službeni list FNRJ", br. 64/46., 105/46., 88/47. i 99/48.),
Zakon o suzbijanju nedopuštene trgovine, nedopuštene špekulacije i privredne sabotaže ("Službeni list FNRJ", br. 56/46.),
Zakon o oduzimanju ratne dobiti, stečene za vrijeme neprijateljske okupacije ("Službeni list DFJ", br. 36/45.),
Zakon o potvrdi i izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju ratne dobiti, stečene za vrijeme neprijateljske okupacije ("Službeni list FNRJ", br. 52/46.),
Zakon o nacionalizaciji privatnih privrednih poduzeća ("Službeni list FNRJ", br. 98/46. i 35/48.),
Zakon o prelazu u državno vlasništvo neprijateljske imovine i sekvestraciji nad imovinom odsutnih osoba ("Službeni list FNRJ", br. 63/46.),
Osnovni zakon o eksproprijaciji ("Službeni list FNRJ", br. 28/47.),
Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", br. 52/58.),
Zakon o uređivanju i korištenju gradskog zemljišta ("Narodne novine", br. 6/63.),
Zakon o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera ("Službeni list SFRJ", br. 5/68. i 20/69. i "Narodne novine", br. 30/68.),
Zakon o uređenju i davanju na korištenje građevinskog zemljišta ("Narodne novine", br. 20/69.),
Zakon o građevinskom zemljištu ("Narodne novine", br. 54/80., 42/86., 61/88. i 48/88. - pročišćeni tekst, 16/90. i 53/90.),
Zakon o prometu zemljišta i zgrada ("Službeni list SFRJ", br. 43/65., 57/65. i 17/67. i "Narodne novine", br. 52/71. i 52/73.),
Zakon o udruženom radu ("Službeni list SFRJ", br. 53/76., 57/83., 85/87., 6/88. i 38/88.),
Odluka o uređenju agrarnih odnosa i poništenju dražbi na području oblasnog Narodnog odbora za Istru ("Službeni list FNRJ", br. 191/46),
Naredba o izmjeni te o sprovađanju u život Odluke Oblasnog Narodnog Odbora za Istru o uređenju agrarnih odnosa i poništenju dražbi na području Oblasnog Narodnog Odbora za Istru od 21. XII. 1946. ("Službeni list", br. 191/46.),
Zakon o proglašenju imovine zemljišnih i njima sličnih zajednica te krajiških imovnih općina općenarodnom imovinom ("Narodne novine", br. 36/47., 51/58. i 13/87.),
Zakon o izvršenju kazni, mjera sigurnosti i odgojno-popravnih mjera ("Službeni list FNRJ", br. 47/51.),
Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji ("Službeni list DFJ", br. 64/45., "Službeni list FNRJ", br. 24/46., 101/47., 105/48., 21/56. i 55/57. i "Službeni list SFRJ", br. 10/65.),
Zakon o provođenju agrarne reforme i kolonizacije na području Narodne Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 111/47., 25/58., 58/57., 62/57., 32/62.),
Osnovni zakon o postupanju sa ekspropriranim i konfisciranim šumskim posjedima ("Službeni list FNRJ", br. 61/46.),
Zakon o poljoprivrednom zemljišnom fondu općenarodne imovine i dodjeljivanju zemlje poljoprivrednim organizacijama ("Službeni list FNRJ", br. 22/53., 27/53., 4/57. i 46/62. i "Službeni list SFRJ", br. 10/65.),
Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 26/84.),
Zakon o ispitivanju porijekla imovine i o oduzimanju nezakonito stečene imovine ("Narodne novine", br. 14/84.),
Zakon o udruživanjima, zborovima i drugim javnim skupovima ("Službeni list FNRJ", br. 51/46. i 29/47.),
Zakon o državljanstvu Narodne Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 18/50.),
Zakon o državljanstvu ("Službeni list DFJ", br. 64/45. i 105/48.),
Osnovni zakon o iskorištavanju poljoprivrednog zemljišta ("Službeni list SFRJ", br. 25/65., 12/67. i 14/70. i "Narodne novine", br. 52/71. i 52/73.),
Zakon o provođenju pojedinih odredaba zakona o iskorištavanju poljoprivrednog zemljišta ("Narodne novine", br. 25/60.).

obrazac - upit o naknadi za oduzetu movinu

Top