Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove

 

Sjedište: 31000 Osijek, Trg Lava Mirskog 3
Tel: (031) 221-514
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pročelnik Maja Alduk
Tel: (031) 221-521
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pomoćnici pročelnika:
Branka Vladova - Pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za drugostupanjske upravne postupke i poslove pravnog zastupanja
Tel: (031) 221- 518
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Martina Ćerluka Pavleković - Pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za imovinsko-pravne postupke i upravljanje imovinom
Tel: (031) 221-519
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zrinka Sičaja - Pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za izvlaštenja i stambeno zbrinjavanje
Tel: (031) 221- 590
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove obavlja normativno-pravne, upravne, informacijsko-dokumentacijske i druge stručne i administrativne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije koji se odnose na upravljanje i raspolaganje, uknjižbu odnosno vođenje evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije, te s tim u vezi rješavanje imovinsko-pravne problematike; zastupanje Županije u sudskim i drugim postupcima; rješavanje u upravnom postupku u drugome stupnju po žalbama protiv pojedinačnih akata upravnih tijela općina i gradova s područja Županije i rješavanje u drugim upravnim postupcima u drugome stupnju sukladno posebnim propisima; pravo prvokupa kulturnog dobra; savjetodavnu pravnu pomoć jedinicama lokalne samouprave te obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te općim aktima Skupštine i posebnim aktima župana.

Uz poslove iz prethodnog stavka, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove u okviru poslova državne uprave povjerenih Županiji posebnim zakonima obavlja u skladu sa zakonom i poslove koji se odnose na utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, utvrđivanje prava vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama, izvlaštenje te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na prostorno uređenje u postupcima rješavanja po zahtjevu za stupanjem u posjed prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, druga ograničenja prava vlasništva, rješavanje zahtjeva za obnovu/potporu, stambeno zbrinjavanje i statusna prava izbjeglica, prognanika i povratnika i druge imovinsko-pravne poslove.

Top