naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 20. kolovoza 2018.

Javna nabava

PROFIL KUPCA
 
PODACI O NARUČITELJU:
Naziv:    OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Sjedište:   Trg Ante Starčevića 2, Osijek
OIB:   10383308860
Telefon:   031/221-501
Telefaks:    031/203-191
URL:   http://www.obz.hr
 
SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT:
Naziv:   Služba za javnu nabavu
Adresa:   Kapucinska 40/II
Telefon:   031/221-801
Telefaks:    031/221-802
e-mail:    nabava@obz.hr


IZJAVE O NEPOSTOJANJU/POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Obavijest:

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Osječko-baranjska županija, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.


PLAN NABAVE


Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) naručitelj je obvezan donijeti plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te ga ažurirati prema potrebi.
 

TEHNIČKE KONZULTACIJE

Osječko-baranjska županija, temeljem članka 198. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), a s ciljem  analize tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na tehničke konzultacije radi razmjene informacija, prijedloga i savjeta,  koji mogu biti važni u planiranju i provedbi postupaka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, poštujući  načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

PRETHODNO SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Osječko-baranjska županija, temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta,  koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) naručitelj je obvezan ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.


IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI


Sustavnom analizom provedenih postupaka javne nabave u proračunskoj godini Služba za javnu nabavu prikuplja i objedinjuje podatke o provedenim postupcima javne nabave te sastavlja Izvješće o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije za referentnu godinu, koje se predstavlja kao izvješće Skupštini Osječko-baranjske županije.

JAVNA NABAVA

Postupci javne nabave radova, robe i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi, podaci o izjavljenim žalbama i poništenim postupcima javne nabave.

JEDNOSTAVNA NABAVA

Odluka o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja na temelju kojih se provode postupci nabave robe, usluga i radova te provedba projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna i nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna, postupci u tijeku, završeni postupci, registri postupaka nabave i sklopljenih ugovora i narudžbenica.KORISNE POVEZNICE:

-    Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske
-    Uprava za sustav javne nabave
-    Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
-   
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
-    Ministarstvo zaštite okoliša i prirode – Zelena javna nabava
-    Court of Justice of the European Union
-    Europska komisija - javna nabava (Public procurement)
-    Pristup zakonodavstvu Europske unije
-    TED - Tenders electronic daily
-    e-ESPD - Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
-    e-Cerits - informacijski sustav o potvrdama koje se koriste u postupcima javne nabave u državama članicama EU
-    SIMAP - Information about European Public Procurement


 

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum