Pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona

Ovlaštenik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. Pisani zahtjev podnosi se na propisanom obrascu.

Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za tijela Osječko-baranjske županije je  Ivan Karalić, poslovni tajnik župana u Tajništvu Županije. 

Potvrda o zaprimljenom Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2017.  (pdf) (csv)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14 )
Smjernice za test razmjernosti i javnog interesa (.doc /.pdf )

U području građenja izgrađen je poseban sustav za pristup informacijama o stanju zahtjeva za izdavanjem građevinskih dozvola i drugih akata od strane podnositelja zahtjeva a u poreznom dijelu sustav provjere stanja duga poreza na cestovna motorna vozila.

Katalogom informacija utvrđuje se sistematizirani pregled zbirki informacija koje posjeduje, odnosno kojima raspolaže ili ih nadzire Osječko-baranjska županija, a u svrhu provedbe zakonom utvrđenog prava na pristup informacijama.

Osječko-baranjska županija raspolaže sljedećim zbirkama podataka odnosno informacija:

Red.br. ZBIRKA PODATAKA SADRŽAJ PRISTUP
1. Sjednice Županijske skupštine dnevni redovi, materijali, zapisnici web
zahtjev
2. Sjednice Županijskog poglavarstva (1993.-2009.) dnevni redovi, materijali, zapisnici web
zahtjev
3. Akti tijela Županije registar akata, zbirka akata Županijske skupštine, Županijskog poglavarstva (1993.-2009.), župana i dr. tijela web
zahtjev
Ž. glasnik
4. Sporazumi i ugovori registar sporazuma i ugovora koje je zaključila Županija, zbirka dokumenata web
zahtjev
5. Vijećnici Županijske skupštine podaci o članovima Županijske skupštine web
zahtjev
6. Izbori i imenovanja podaci o osobama izabranim odnosno imenovanim od strane županijskih tijela web
zahtjev
Ž. glasnik
7. Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina podaci o vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina te njihovim aktima web
Ž. glasnik
8. Dobitnici priznanja Osječko-baranjske županije podaci o osobama kojima su dodijeljena javna priznanja Županije web
zahtjev Ž.kronika
9. Kronika aktivnosti Osječko-baranjske županije podaci o aktivnostima dužnosnika i županijskih tijela web
zahtjev Ž.kronika
10. Ustrojstvo upravnih tijela opći akti o ustrojstvu upravnih tijela Županije web, zahtjev
Ž. glasnik
11. Županijske financije županijski proračun, izvješća, polugodišnji i godišnji obračun, drugi financijski akti web
zahtjev
Ž. glasnik
12. Javna nabava planovi javne nabave, podaci o postupcima i rezultatima javne nabave web
zahtjev
13. Kapitalne investicije podaci o sadržaju, financiranju, izvoditeljima i rokovima kapitalnih investicija čiji je nositelj ili sufinancijer Županija web
zahtjev
14. Razvojni projekti dokumenti o sadržaju projekata, pravni akti, izvješća o provedbi web
zahtjev
15. Međunarodni projekti dokumenti o sadržaju projekata, pravni akti, ugovori, izvješća o provedbi web
zahtjev
16. Poduzetništvo programi, akti o poticajnim mjerama, izvješća web
zahtjev
17. Sustav gospodarenja energijom u Županiji programi i planovi, projekti web
zahtjev
18. Vodno gospodarstvo planovi i programi navodnjavanja i uređenja kanalske mreže web
zahtjev
19. Komunalno gospodarstvo evidencije cijena komunalnih usluga, visine komunalne naknade i komunalnog doprinosa u jednicama lokalne samouprave na području Županije web
20. Promet županijske linije prijevoza putnika web
zahtjev
21. Prometna infrastruktura planovi građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, izvješća o izvršenju web
zahtjev
22. Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju opći akti, akti o odobrenju web
zahtjev
23. Lovstvo programi i projekti, podaci o zajedničkim lovištima web
zahtjev
24. Prostorni planovi registar planova, zbirka planova, izvješća o stanju u prostoru, programi mjera unaprjeđenja stanja web
zahtjev
25. Zaštita okoliša izvješća o stanju i programi zaštite, informacije, opći akti, programi i planovi web
zahtjev
26. Zaštita prirode registar zaštićenih područja, opći akti, programi i planovi, izvješća o stanju web
zahtjev
27. Mreža ustanova podaci o mrežama ustanova u zdravstvu, socijalnoj skrbi, osnovnom i srednjem školstvu web
zahtjev
28. Javne potrebe u društvenim djelatnostima programi javnih potreba, izvješća o ostvarivanju web
zahtjev
29. Stipendije i potpore učenicima i studentima opći akti o stipendijama i potporama učenicima, studentima i postdiplomantima, akti o dodjeli stipendija i potpora web
zahtjev
Top
Ova internetska stranica upotrebljava kolačiće. Prihvaćanje kolačića omogućuje optimalno pregledavanje sadržaja.   U redu