Oglasnik prostornog uređenja i graditeljstva

 

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije

 

Lokacijske i građevinske dozvole koje su bile predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima: 

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

rekonstrukcija građevine gospodarske namjene - dogradnja punionice jestivog ulja u k.o. Čepin

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:

 

Top