Potpora za dobrobit životinja

Korisnici potpore

Korisnik potpore je poljoprivrednik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt ili zadruga, mora imati sjedište ili prebivalište, odnosno ulaganje mora biti na području Osječko-baranjske županije, a posjeduje:

  • u govedarskoj proizvodnji do 30 plotkinja,
  • u svinjogojskoj proizvodnji do 60 plotkinja,
  • u ovčarskoj proizvodnji do 200 plotkinja i
  • u kozarskoj proizvodnji do 200 plotkinja.

 

Namjena i visina potpore

 Potpora se odobrava korisniku koji u stočarskoj proizvodnji osigurava uvjete zaštite i dobrobiti životinja.

Prihvatljivi troškovi su: troškovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije farme i opreme koja je u funkciji farme, osiguravanja stalnog izvora kvalitetne vode (nabava pojilica i ostale opreme u funkciji osiguravanja stalnog izvora kvalitetne vode), kontrole kvalitete hrane za ishranu stoke prevencije, kontrole i liječenje mastitisa, osiguravanja kvalitetnije mikroklime, osiguravanja prostornih uvjeta za prašenje krmača i nabave električnog pastira s potrebnom opremom.

Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna. Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina, a mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva intenzitet potpore je do 70% prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna.

Arhiva

Top