SADRŽAJ
Nalovna
Kontakti
Software
Stručni tim
Kartografski prikazi
Kartogrami
Tekst
© ZZPO  2005.
Prostorni plan Parka prirode "Kopački rit"

Plan

Kartogrami

 

 

 

1. TERITORIJALNO - POLITIČKI USTROJ

 

2. PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

 

3. POSJEDOVNO STANJE

 

4. FITOCENOLOŠKA KARTA

 

5. HIDROLOŠKA OBILJEŽJA

 

6. PEDOLOŠKA OBILJEŽJA

 

7. GEOLOŠKA I SEIZMOLOŠKA OBILJEŽJA

 

8. IZGRAĐENA PODRUČJA

 

9. MINIRANO PODRUČJE

 

10. RAZGRANIČENJE PREMA TEMELJNIM

      OBILJEŽJIMA PROSTORA

 

11. RAZGRANIČENJE PREMA NAČINU

      KORIŠTENJA PROSTORA

 

12. PODRUČJE LOVA, REKREACIJSKOG I

      TRADICIJSKOG RIBOLOVA

 

13. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

 

14. SUSTAV POSJEĆIVANJA

 

15. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI