Djelokrug rada i nadležnost

Župan je izvršno tijelo Županije. Župan obavlja izvršne poslove u Županiji i zastupa Županiju.

Župan se bira na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu. Župan može biti opozvan putem referenduma odnosno razriješen sukladno zakonu..

Župan odlučuje hoće li dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno.


Župan:

 • osigurava pripremu prijedloga općih i drugih akata te ih predlaže Skupštini na raspravu i donošenje,
 • izvršava odnosno osigurava izvršavanje akata Skupštine,
 • uređuje određena pitanja za čije je uređenje propisima ili odlukama Skupštine ovlašten,
 • prati i razmatra stanje u područjima iz djelokruga rada Županije, te predlaže i potiče poduzimanje mjera i aktivnosti unaprjeđenja tog stanja,
 • uređuje unutarnji ustroj i način rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Županije,
 • usklađuje i usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
 • organizira razvoj i funkcioniranje županijskog informacijskog sustava,
 • upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Županije u granicama utvrđenim propisima i ovim Statutom,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Županije i raspolaganju ostalom imovinom do vrijednosti i pod uvjetima utvrđenim zakonom,
 • priprema i Skupštini predlaže programe javnih potreba i Proračun Županije te upravlja prihodima i rashodima planiranim Proračunom Županije,
 • nadzire financijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje korisnika proračuna,
 • utvrđuje kriterije i uređuje način preuzimanja pokroviteljstva nad akcijama i manifestacijama,
 • osniva radna tijela, određuje njihov djelokrug, sastav i način rada te imenuje njihove članove,
 • imenuje i razrješuje pročelnike upravnih tijela,
 • imenuje i razrješuje predstavnike Županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba čiji je su/osnivač, su/vlasnik odnosno član Županija, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
 • imenuje i razrješuje i druge osobe prema odredbama posebnih propisa i općih akata Skupštine,
 • obavlja i druge povjerene mu poslove odnosno poslove predviđene propisima, ovim Statutom i aktima Skupštine,
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga Županije za koje nije utvrđena nadležnost drugih tijela.


U obavljanju poslova iz svog djelokruga župan donosi pravilnike, naredbe, naputke, rješenja, zaključke i druge akte.

Top