Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj

Sjedište: Županijska 4, 31000 Osijek
Tel: (031) 221-589
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pročelnik:
mr. sc. Romeo Jukić

Tel: (031) 221-588
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upravni odjel obavlja normativno-pravne, upravne, analitičko-planske, koordinacijske odnosno organizacijske, informacijske i druge stručne i administrativne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije koji se odnose na poljoprivredu, raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, mjere razvojne politike poljoprivredne proizvodnje i koncept održivog i jednakomjernog razvoja poljoprivrede i drugih djelatnosti povezanih s poljoprivredom, te strateške projekte u sektoru poljoprivrede vezane uz izgradnju građevina za navodnjavanje i drugih infrastrukturnih građevina u poljoprivredi, provedbu drugih projekata u kojima sudjeluje ili je nositelj Županija u okviru utvrđenog djelokruga rada, manifestacije i promocije, te izložbe lokalnog, regionalnog i međunarodnog značaja iz utvrđenoga djelokruga, stručnu pomoć poljoprivrednim proizvođačima; na pripremu i provedbu mjera ruralnog razvoja na području Županije, praćenje i proučavanje problematike ruralnog razvoja, jednakomjernog razvoja ruralne politike, lokalne akcijske grupe; šumarstvo, lovstvo i vodno gospodarstvo, zaštitu životinja, prirodne nepogode; izradu i provedbu općih i pojedinačnih akata iz utvrđenog djelokruga rada, kao i provedbu propisa i strateških, planskih i programskih dokumenata te obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te općim aktima Skupštine i posebnim aktima župana.

Uz poslove iz prethodnog stavka, Upravni odjel u okviru poslova državne uprave povjerenih Županiji posebnim zakonima obavlja u skladu sa zakonom i poslove koji se odnose na promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume, prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području Županije, registraciju dobavljača božićnih drvaca i druge povjerene poslove iz područja poljoprivrede i drugih područja iz djelokruga rada Upravnog odjela.


Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

Zakon o poljoprivredi 

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o vodama

Zakon o vodnim uslugama ("Narodne novine" broj 66/19.)

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva

Zakon o lovstvu

Zakon o slatkovodnom ribarstvu

Zakon o zaštiti životinja

Zakon o šumama

Zakon o o šumskom reprodukcijskom materijaluo šumskom reprodukcijskom materijalu

Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca

Zakon o održivoj uporabi pesticida

Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ("Narodne novine" broj 142/12.)

Zakon o ublažavnju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine" broj 16/19.)

Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda ("Narodne novine" broj 65/19.)

Zakon o zemljišnim knjigama

Zakon o državnim potporama

Uredba Komisije (EU) broj 1408/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru ("Službeni list" Europske unije L 352/1 od 24. prosinca 2013. godine) 

Uredba Komisije (EU) broj 2019/316 od 21. veljače 2019. godine izmjeni uUredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru ("Službeni list" Europske unije L 51 I/1 od 22. veljače 2019. godine)

Uredba Komisije  (EU) 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore ("Službeni list" Europske unije L 352/ od 24. prosinca 2013. godine)

Uredba Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (Službeni list Europske unije L 215/3 od 7. srpnja 2020. godine)

Odluka o mjerama potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2021.-2023. godine ("Županijski glasnik" broj 11/21.)

Odluka o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/19.)

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Odluka o potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. ("Županijski glasnik" broj 6/15. i 2/21.)

Odluka o potporama za razvoj Koncepta pametnih sela na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 14/21.)

Pravilnik o preuzimanju pokroviteljstva Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 1/22.)

Top