Upravni odjel za javne financije

Sjedište: 31000 Osijek, Županijska ulica 4 (ulična zgrada, I. kat desno)
Tel: (031) 221-701
Telefax: (031) 221-717
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pročelnica:    
Snježana Raguž
Tel: (031) 221-700
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenica pročelnice:
Bernardica Lovrić
Tel: (031) 221-705
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pomoćnici pročelnika Upravnog odjela:

Melita Kralik - Pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za proračun
Tel: (031) 221-719
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ana Čaloš - Pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za računovodstvo i Županijsku riznicu
Tel: (031) 221-702
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Marijana Schönfeld - Pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za naplatu poreza i ostalih županijskih prihoda     
Tel: (031) 221-706
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upravni odjel za javne financije obavlja normativno-pravne, upravne, analitičko-planske, informacijsko-dokumentacijske, koordinacijske odnosno organizacijske, operativno-tehničke i druge stručne i administrativne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije koji se odnose na proračun Županije i prateće financijske dokumente, praćenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka; izvršenje proračuna, financiranje odnosno problematiku javnih financija, financiranje programa javnih potreba i drugih programa; izradu izvješća o izvršenju proračuna Županije; praćenje financijskog poslovanja pravnih osoba čiji je osnivač Županija odnosno pravnih osoba u su/vlasništvu Županije te pripremu uz to vezanih prijedloga mjera i nacrta akata; razrez i naplatu županijskih poreza i drugih zakonom propisanih prihoda; organizaciju Županijske riznice te obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te općim aktima Skupštine i posebnim aktima župana.

 

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu za javne financije:

Zakon o proračunu

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o lokalnim porezima

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Zakon o platnom prometu

Zakon o općem upravnom postupku

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Opći porezni zakon

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika(regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Odluka o Županijskoj riznici Osječko-baranjske županije   - 11/07.12/09.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske županije - 5/18.

Uputa o postupku davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka na proračun Osječko-baranjske županije  (Obrazac za procjenu fiskalnog učinka - Obrazac PFU)

Uputa o izmjeni Upute o postupku davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka na proračun Osječko-baranjske županije

 

Popis ostalih akata na temelju kojih se postupa u Upravnom odjelu za javne financije objavljeni su na službenoj stranici Županije u kategoriji Propisi.

 

 

 

Top