Trgovina i pogrebnička djelatnost

   

UTVRĐIVANJE MINIMALNIH TEHNIČKIH UVJETA ZA DJELATNOSTI TRGOVINE

Pravni temelj: Zakon o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20) i Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica („Narodne novine“ broj 66/09, 108/09, 8/10, 108/14).

Obveznik: Svaka pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje kupnje i prodaje robe (trgovac) kao i ostale pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje proizvodne djelatnosti, kad svoje proizvode prodaju na malo (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, udruge, zadruge, ustanove, gospodarski ribari i dr.).

Iznimno, bez novog rješenje o ispunjavanju uvjeta, djelatnost trgovine može se obavljati u prodajnim objektima sukladno odredbama Zakona, ukoliko je za isti prodajni objekt već izdano rješenje nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine ako se radi o nastavku obavljanja djelatnosti trgovine, a u međuvremenu nije došlo do bitnih promjena vezanih uz prodajni objekt, opremu i sredstva kojima se obavlja djelatnost trgovine, ako se ne radi o hrani i robi opasnoj za život i zdravlje ljudi i životinja te prirodu i okoliš.

Uz zahtjev stranka je dužna priložiti:

 1. Dokaz o registraciji (Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda za pravne osobe, Izvadak iz obrtnog registra za fizičke osobe)
 2. Obavijest o razvrstavanju Državnog zavod za statistiku (samo trgovačka društva)
 3. Dokaz o pravu korištenja prostora (Izvadak iz zemljišne knjige, Ugovor o zakupu poslovnog prostora, Ugovor o zakupu javne površine i sl.)
 4. Dokaz o uporabi građevine sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ br.153/13)
 5. Uvjerenje o ispravnosti električnih instalacija, plinskih instalacija, ventilacije i sl.
 6. Upravna pristojba u iznosu od 17,25 eura za objekte do 200 m², 37,16 eura za objekte veće od 200 m², odnosno 6,64 eura za prodajne objekte izvan prodavaonica.

 
TRGOVINA SJEMENOM I SADNIM MATERIJALOM

Pravni temelj: Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja („Narodne novine“ broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11, 14/14, 115/18, 32/20)

Obveznik: Sve pravne i fizičke osobe koje se bave prometom sjemenom i sadnim materijalom.

 
UTVRĐIVANJE MINIMALNIH TEHNIČKIH UVJETA ZA OBAVLJANJE POGREBNIČKE DJELATNOSTI

Pravni temelj: Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15, 98/19)

Obveznik: Pravna ili fizička osoba upisana u odgovarajućem registru za obavljanje pogrebničke djelatnosti dužna je prije početka obavljanja ishoditi rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti. Zahtjev se podnosi mjesno nadležnom upravnom tijelu županije na čijem području je sjedište pogrebnika.

Uz zahtjev stranke je dužna priložiti:

 1. Rješenje ili izvadak iz sudskog ili obrtnog registra
 2. Dokaz da pogrebnik ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti za obavljanje pogrebničke djelatnosti ili zapošljava radnika u punom radnom vremenu koji udovoljava tom uvjetu (Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti, Ugovor o radu)
 3. Ugovor o osiguranju za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem pogrebničke djelatnosti i to za svotu osiguranja u iznosu ne manjem od 20.000,00 kn po jednom štetnom događaju, odnosno 100.000,00 kn za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini
 4. Dokaz o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora ili pogrebnog centra (Izvadak iz zemljišne knjige, Ugovor o zakupu i dr.)
 5. Dokaz o vlasništvu ili zakupu najmanje jednog pogrebnog vozila vozila i atest za to vozilo izdan pri stanici za tehnički pregled vozila kojim se dokazuje da ispunjava uvjete za prijevoz umrlih i posmrtnih ostataka,
 6. Dokaz o vlasništvu ili zakupu parkirališta za pogrebna vozila, tj. da na raspolaganju ima mjesto na kojemu može držati pogrebna vozila na način koji ispunjava minimalne tehničke i organizacijske uvjete za sigurno parkiranje
 7. Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih, sanitarnih i drugih uvjeta prostora i opreme za obavljanje pogrebničke djelatnosti.


Obrasci:

Top