3. sjednica Skupštine 16.09.2021.

1. Usvajanje zapisnika 2. sjednice Skupštine Županije
-   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
4. Prijedlog Odluke o mjerama potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2021. - 2023. godine
 - Odluka o mjerama potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2021. - 2023. godine - 11/21.
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora o osnivanju ULO HLADNJAČE d.o.o. Osijek
 - Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora o osnivanju ULO HLADNJAČE d.o.o. Osijek - 11/21.
6. Izvješće o poslovanju ULO HLADNJAČE d.o.o. Osijek za 2020. godinu
7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije za školsku godinu 2021./2022.
 - Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije za školsku godinu 2021./2022. - 11/21.
9.a) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2021. godini
   b) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2021. godini
10. Prijedlog Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji
 - Odluka o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji - 11/21.
11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije
 - Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije - 11/21.
12. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne škole Luka Botić, Viškovci
13. Prijedlog Dodatka 3 Ugovoru o sufinanciranju troškova javnog prijevoza vlakom redovitih studenata s prebivalištem na području Osječko-baranjske županije
14. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti na odluke o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenim radnicima Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
     a) Vedrani Ćosić, dr. med. spec. obiteljske medicine
     b) Oskaru Franjiću, dr. med. spec. obiteljske medicine
15. Informacija o stipendiranju učenika i studenata i dodjeli potpora za poslijediplomski studij u školskoj odnosno akademskoj 2020./2021. godini
16. Informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u provedbi projekta ''Učimo zajedno 5'' (UP.03.2.1.06.0034)
17. Informacija o prijavi projektnog prijedloga Osječko-baranjske županije "Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske" na Poziv "Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području"
18. Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. u 2020. godini
19. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
20. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova radnih i drugih tijela Osječko-baranjske županije
21.a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja
     b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za financije i imovinsko-pravna pitanja
22. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2021. godine
23. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2021. godine

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top