14. sjednica Skupštine 09.03.2007.

 1.  Usvajanje zapisnika 12. i 13. sjednice Skupštine Županije
 2. Informacija o obavljanju profesionalne djelatnosti i navodnom sukobu interesa zamjenika župana Dinka Burića
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Sporazum o suradnji Osječko-baranjske i Požeško-slavonske županije
 5. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 6. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Kliničkoj bolnici Osijek u 2007. godini
 7. a)     Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2007. godin
  b)     Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2007. godini
  c)     Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2007. godini
 8. a)     Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2007. godini
  b)     Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2007. godini
 9. a)     Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2007. godini
  b)     Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2007. godini
 10. Izmjene programa javnih potreba za 2007. godinu
  a)        Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
  b)        Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
 11. Prijedlog Odluke o visini mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Osječko-baranjske županije
 12. Prijedlog Odluke o zaduženju Osječko-baranjske županije
 13. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
  a)        Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
  b)        Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
 14. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2006. godine
 15. Izvješće o ostvarivanju Financijskog plana i Programa rada Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 16. Izvješće o intervencijama i provođenju Plana intervencija u zaštiti okoliša na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 17. Informacija o funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske županije
 18. Prijedlog Izmjena Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije
 19. Prijedlog rješenja o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima lovačkim društvima na području Osječko-baranjske županije
 20. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u Osječko-baranjskoj županiji u 2006. godini
 21. Prijedlog odluka o proširenju djelatnosti zdravstvenih ustanova
  a)        Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Osijek
  b)        Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Đakovo
  c)        Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Valpovo
  d)        Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Donji Miholjac
  e)        Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Našice
  f)        Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Beli Manastir
  g)        Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
 22. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Ljekarne Beli Manastir
 23. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na privremeni Statut Osnovne glazbene škole "Kontesa Dora"
 24. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Tehnološke škole "Ruđer Bošković", Osijek
 25. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopunama Rješenja o imenovanju osoba ovlaštenih za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove
 26. Prijedlog Rješenja o izboru predstavnika Osječko-baranjske županije u Skupštini Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje
 27. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predstavnika Osječko-baranjske županije u upravnim vijećima zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
 28. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
 29. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  a)        Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac
  b)        Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Laslovo, Laslovo
 30. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Osječko-baranjske županije u Kazališnom vijeću Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
Top