5. sjednica Skupštine 23.11.2009.

 1. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Informacija o žetvi i otkupu pšenice roda 2009. godine na području Osječko-baranjske županije
 4. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju Programa održavanja građevina detaljne melioracijske odvodnje u 2009. godini
 5. Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije
 6. Informacija o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske županije
 7. Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit"
 8. Izvješće o intervencijama i provođenju Plana intervencija u zaštiti okoliša na području Osječko-baranjske županije u 2007. i 2008. godini
 9. Informacija o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
 10. Prijedlog Sporazuma o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku
 11. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Osječko-baranjske županije
 12. Izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2008. godini
 13. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina na sudjelovanje u lokalnoj samoupravi na području Osječko-baranjske županije
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Kliničkoj bolnici Osijek u 2009. godini
 15. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2009. godini
 16. a)    Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2009. godini
  b)    Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2009. godini
 17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 18. Prijedlog Zaključka o raspodjeli viška prihoda Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas", Osijek ostvarenog kao dobit od obavljanja djelatnosti škole po završnom računu za 2008. godinu
 19. Zahtjev Marca Pejacsevicha iz Argentine za očitovanjem Osječko-baranjske županije o pravu prvokupa Dvorca Pejačević u Našicama kao kulturnog dobra
 20. a)    Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2009. godine
  b)    Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada 2009. godine
 21. Prijedlog odluka o izmjenama i dopuni odluka kojima je propisana nadležnost izvršnog tijela Osječko-baranjske županije
  a)    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o unutarnjoj reviziji Osječko-baranjske županije
  b)    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o Županijskoj riznici Osječko-baranjske županije
 22. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti na statute ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  a)    Prijedlog zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na odluke o izmjenama i dopunama statuta srednjih strukovnih škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  b)    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ljekarne Đakovo
  c)    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG" Osijek
  d)    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo
  e)    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Osijek
 23. Prijedlog za imenovanje intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
 24. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 25. a)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo
  b)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog doma "Hrvatskoga radiše" Osijek
Top