4. sjednica Skupštine 02.10.2009.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Skupštine Županije
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Prijedlog Sporazuma o suradnji Autonomne regije Friuli-Venezia Giulia (Furlanije-Julijske krajine) u Republici Italiji i Osječko-baranjske županije u Republici Hrvatskoj
 5. Informacija o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na području Osječko-baranjske županije
 6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine u 2007. i 2008. godini
 7. Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom
 8. Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na području Osječko-baranjske županije
 9. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2008. godini
 10. Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 11. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 12. a)    Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2009. godine
  b)    Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2009. godine
 13. Izmjene i dopune programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  a)    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  b)    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  c)    Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 14. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  a)    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  b)    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Kliničkoj bolnici Osijek u 2009. godini
 16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2009. godini
 17. Prijedlog Odluke o nagrađivanju najboljih poduzetničkih ideja na području Osječko-baranjske županije
 18. Prijedlog Odluke o sufinanciranju naknade za konzultantske usluge za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i hranom
 19. Informacija o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije
 20. Informacija o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije
 21. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2008. godini
 22. Informacija o stanju i aktivnostima zaštite od nasilja u obitelji na području Osječko-baranjske županije
 23. Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju i odobravanju drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i studentima u školskoj odnosno akademskoj godini 2008./2009.
 24. Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj odnosno akademskoj godini 2008./2009.
 25. Informacija o primjeni Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij u akademskoj godini 2008./2009.
 26. a)    Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2008. godini
  b)    Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2009. godinu
 27. Prijedlog odluka o izmjenama i dopuni odluka kojima je propisana nadležnost izvršnog tijela Osječko-baranjske županije
  a)    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uporabi grba, zastave i imena Osječko-baranjske županije
  b)    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o vođenju Kataloga podataka u informacijskom sustavu Osječko-baranjske županije
  c)    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izdavanju "Županijskog glasnika" Osječko-baranjske županije
  d)    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izdavanju informativnog glasila "Županijska kronika"
 28. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
 29. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Ljekarne Beli Manastir
 30. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  a)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Lug, Lug
  b)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Petrijevci, Petrijevci
 31. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za informatiku Osijek
Top