28. sjednica Skupštine 04.04.2017.

 1. Usvajanje zapisnika 27. sjednice Skupštine Županije
  - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. a) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  b) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja 2016. godine
 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
 5. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
  a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 6. Izmjene i dopune programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
  a) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
  b) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
  c) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 7. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2017. godini
 8. Prijedlog Odluke o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini
 9. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini
 10. a) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2017. godini
  b) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2017. godini
 11. Informacija o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini
 12. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2016. godini na području Osječko-baranjske županije
 13. Prijedlog Master plana turizma Osječko-baranjske županije
 14. Prijedlog Programa provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije
 15. a) Prijedlog Izmjene Plana razvitka odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Valpovo-Belišće-Marijanci
 16. Prijedlog Izmjena Akcijskog plana energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za razdoblje 2017. - 2019. godine
 17. Informacija o prijavi projekata na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja
 18. Informacija o funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske županije
 19. Izvješća o izvršenju programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  g) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2016. godinu
 20. Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek za 2016. godinu
 21. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
 22. Izvješće o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2016. godinu
 23. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2016. godini
 24. Izvješće o radu i poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju za 2016. godinu
 25. Izvješće o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
 26. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
 27. Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
 28. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini
 29. Informacija o učincima pripajanja ljekarni Beli Manastir i Đakovo Ljekarni Osijek
 30. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini
 31. a) Informacija o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. do 2020. godine i Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini
  b) Prijedlog Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 32. Prijedlozi odluka o promjeni naziva i djelatnosti ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  a) Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Beli Manastir
  b) Prijedlog Odluke o promjeni naziva i proširenju djelatnosti Opće bolnice Našice
  c) Prijedlog Odluke o promjeni naziva Osnovne škole Čeminac, Čeminac
  d) Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Osnovne škole "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna
 33. Prijedlozi zaključaka o davanju suglasnosti na statute i odluke o izmjenama i dopunama statuta ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma zdravlja Beli Manastir
  - Odluka o izmjenama Statuta Doma zdravlja Beli Manastir
  b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma zdravlja Donji Miholjac
  - Odluka o izmjenama Statuta Doma zdravlja Donji Miholjac
  c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Opće bolnice Našice
  - Odluka o izmjenama Statuta Opće bolnice Našice
  d) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
  - Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
  e) Prijedlog zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na odluke o izmjenama i dopunama statuta školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  - odluke o izmjenama i dopunama statuta školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
 34. a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti i odobrenju sredstava Domu zdravlja Osijek za nabavu digitalnog mamografa
  b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije za nabavu aparata spektrometra masa s induktivno spregnutom plazmom (ICP-MS) u sprezi s tekućinskim kromatografom (HPLC)
  c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Josipa Kozarca Semeljci za stjecanje prava vlasništva nad darovanim nekretninama
 35. Prijedlog Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u projektu "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini"
 36. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o pokretanju projekta "Pomoć u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa"
 37. Izvješće o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2016. godini
 38. Prijedlog Odluke o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja
 39. Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o županijskim porezima
 40. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2017. godine
 41. Prijedlog Rješenja o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine Čepin i imenovanju njegovih članova
 42. a) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije
 43. Prijedlog Ugovora o prijenosu prava vlasništva u svrhu izgradnje nove zgrade I. gimnazije Osijek

 Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top