20. sjednica Skupštine 24. 05.2016.

 

 1. Usvajanje zapisnika 19. sjednice Skupštine Županije
  - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Informacija o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
 4. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
 5. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2015. godini na području Osječko-baranjske županije
 6. a) Informacija o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. - 2020. na području Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini
 7. Informacija o donošenju Odluke o obustavi sanacije Opće bolnice Našice
 8. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije
  - Sažetak za javnost
  - Izvješće s javne rasprave
  - kartografski prikazi: Namjena; Promet: Pošta i elektroničke komunikacije; Nafta i plin; Elektroenergetika; Vodoopskrba; Odvodnja otpadnih voda; Korištenje voda; Otpad; Posebni uvjeti korištenja; Posebna ograničenja u korištenju; Zaštita posebnih obilježja
 9. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Bilje-Konkološ
  - kartografski prikazi: pregledna karta; I. zona; II. zona
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije
  - kartografski prikaz
 11. Prijedlog Dopuna Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2016. - 2020. godina
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije
 13. Prijedlog Rješenja o davanju u zakup zajedničkog lovišta broj XIV/159 - "Zmajevac"
 14. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
 15. Izvješća o izvršenju programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
  a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
  b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
  c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
  d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
  e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
  f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
 16. Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2015. godinu
 17. Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek za 2015. godinu
 18. Izvješća o radu Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2015. godini
  a) Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2015. godini
  b) Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
 19. Izvješće o radu i poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju za 2015. godinu
 20. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
 21. Izvješće o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2015. godinu
 22. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
 23. Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
 24. Izvješće o izvršenju Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju u 2015. godini
 25. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
 26. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
 27. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2016. godini
 28. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2016. godini
 29. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini
 30. Prijedlog Odluke o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini
 31. a) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini
 32. a) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2016. godini
  b) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2016. godini
 33. Izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
 34. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, stanice Osijek za 2016. godinu
 35. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju partnerstva Osječko-baranjske županije u projektu "Upravljanje kriznim situacijama s ciljem očuvanja i zaštite okoliša u pograničnom području - CIDER"
 36. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Ekonomskoj školi "Braća Radić", Đakovo za stjecanje prava vlasništva nad darovanom nekretninom
 37. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za višegodišnje financiranje projekta "Izgradnja i opremanje zgrade fizikalne medicine i rehabilitacije sa specijalističkim ordinacijama" u Belom Manastiru
 38. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Našice za izgradnju zgrade ambulante u Donjoj Motičini
 39. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Osijek
 40. Prijedlog Odluke o promjeni naziva i djelatnosti Škole za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek", Osijek
 41. Izvješće o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2015. godini
 42. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2016. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. veljače do 29. veljače 2016. godine
 43. a) Zahtjev TISKA d.o.o., Našice za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Našice kao kulturnog dobra
  b) Zahtjev DUGE OSIJEK d.o.o. za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Osijek kao kulturnog dobra
  c) Zahtjev NEXE GRUPE d.d., Našice za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Feričanci kao kulturnog dobra.

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top