7. sjednica Skupštine 11.03.2014.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 6. sjednice Skupštine Županije
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Prijedlog za promjenu Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije
 5. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 11. lipnja do 31. prosinca 2013. godine
 6. Informacija o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
 7. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2013. godini na području Osječko-baranjske županije
 8. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 9. Prijedlog Dopuna i izmjene Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2011. - 2015. godina
 10. Prijedlog Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije
 11. Izvješće o provedbi Programa učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2015. za 2013. godinu
 12. Prijedlog Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
 13. Informacija o funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske županije
 14. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
  a) Izvješće o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
  b) Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 15. Organizacija i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije
  a) Informacija o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
  b) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
 16. Prijedlog Plana civilne zaštite Osječko-baranjske županije
 17. Informacija o postupanju po podnescima vezanim uz poslovanje Cestinga d.o.o. Osijek
  - prilozi
 18. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj županijskoj bolnici Našice u 2014. godini
 19. a) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
 20. a) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2014. godini
  b) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2014. godini
 21. Prijedlog Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije
 22. Izvješće o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 23. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
 24. Izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama u 2013. godini
 25. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima
 26. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije
 27. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Zavoda za informatiku Osijek
 28. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Osijek i Ljekarni Osijek za prodaju nekretnine u Vladislavcima
 29. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 2013. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2013. godine
 30. Prijedlog Zaključka o pristupanju udruzi Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa
 31. a) Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Osječko-baranjske županije
 32. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Osječko-baranjsku županiju
 33. Prijedlog Rješenja o izboru članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije
 34. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju pomoćnika za zaštitu od epidemija i sanitarnih opasnosti u Zapovjedništvu civilne zaštite Osječko-baranjske županije

 

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top