16. sjednica Skupštine 29.11.2018.

1. Usvajanje zapisnika 15. sjednice Skupštine Županije
- pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Izmjene i dopune programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
a) Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
c) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
d) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
e) Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
4. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2018. godini
6.a) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2018. godini
   b) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2018. godini
7. Prijedlog II. Aneksa Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2018. godini
8. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Osječko-baranjsku županiju
9.a) Informacija o stanju sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini
   b) Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini
10. Programi javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
a) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
b) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
c) Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
d) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
e) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
 f) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
11. Program i Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2019. godinu
12. Prijedlog Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2019. godini
13. Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
14. Proračun Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
a) Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
15. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini
16. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2019. godini
17.a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini
     b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini
18.a) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2019. godini
     b) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini
19. Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije
20. a) Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini
      b) Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
21. Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
22. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2019. godinu
23. Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2017. godinu
24. Izvješće o razvoju turizma na području Osječko-baranjske županije
25. Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit"
26. Prijedlog Zaključka o poslovnoj suradnji Osječko-baranjske županije sa Zagrebačkom bankom d.d., Zagreb u kreditiranju sjetve i stočarske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
27. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Doma zdravlja Donji Miholjac
28. Zahtjev Roberta Šarića iz Osijeka i Štefice Šarić iz Osijeka za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra
29. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2018. godine
b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada 2018. godine
30. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Osječko-baranjske županije
31. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
32. Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež
a) Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku
c) Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top