38. sjednica Skupštine 25.03.2021.

1. Usvajanje zapisnika 37. sjednice Skupštine Županije
-   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskog rezultata
5.a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
   b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
   c) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini
   d) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini
   e) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
   f) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
  g) Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
  h) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
6. Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2021. godini
7. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2021. godini
8. Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2021. godini
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije
10. Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Osječko-baranjske županije za razdoblje 2021. - 2025. godine
11. Prijedlog Prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska
12. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Osnovne škole Luka Botić, Viškovci
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Osječko-baranjske županije
14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli nagrada za izradu projektnih ideja "Pametna sela" na području Osječko-baranjske županije
15. Prijedlog Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2021. - 2023. godine
16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
17. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Muzeja likovnih umjetnosti
18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Kati Filipović-Ljubičić, dr. med. dent. za promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka
20. Prijedlog Zaključka o uskraćivanju suglasnosti Nežici Špoljarić, dr. med. dent. za promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Donjeg Miholjca
21. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u podzakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Krunoslavu Milinoviću, dr. med. dent.
22. Prijedlog Rješenja o uplati dijela dobiti Ljekarni srce - Ljekarni Osječko-baranjske županije za 2020. godinu u Proračun Osječko-baranjske županije
23.a) Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
      b) Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2020. godini
24. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
25. Izvješća o izvršenju programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
g) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2020. godinu
26. Izvješće o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
27.a) Informacija o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. do 2020. godine i Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini
     b) Prijedlog Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
28. Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2020. godinu
29. Izvješće o izvršenju Programa rada i Financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti za 2020. godinu
30. Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
31. Izvješće o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2020. godinu
32. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
33.a) Izvješće o stanju vatrogastva na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
      b) Izvješće o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
34. Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
35. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2020. godini na području Osječko-baranjske županije
36. Informacija o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini
37. Zahtjev Grada Belišća za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Belišće kao kulturnog dobra
38. Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti objekta Osnovnoj školi Đakovački Selci, Selci Đakovački i knjigovodstvene vrijednosti projektno-tehničke dokumentacije Ugostiteljsko-turističkoj školi, Osijek
39.a) Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Uprave za ceste Osječko-baranjske županije
      b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća Osječko-baranjske županije
      c) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije
40. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2021. godine

 Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top