35. sjednica Skupštine 10.12.2020.

1. Usvajanje zapisnika 34. sjednice Skupštine Županije
-   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. a) Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
    c) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini
    d) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini
    e) Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini
    f) Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2021. godini
    g) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2021. godini
    h) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2021. godini
     i) Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
     j) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
    k) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
    l) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
   m) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
    n). Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
    o) Program rada i financijski plan Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
5. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
6. Prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
7. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
8. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Osječko-baranjske županije u 2021. godini
9. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
10. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2021. godinu
11. Prijedlog Ugovora o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
12. Prijedlog Ugovora o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
13. Prijedlog Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2021. godini
14. Programski i financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2021. godinu
15. Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije
16.a) Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini
     b) Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
17.a) Informacija o stanju sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini
     b) Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini s financijskim učincima za razdoblje od 2021. do 2023.
18. Informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u provedbi mjere "Školska shema 2020/2021"
19. Informacija o upravljanju i raspolaganju imovinom Osječko-baranjske županije
20. Prijedlog Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top