26. sjednica Skupštine 12.12.2019.

1. Usvajanje zapisnika 25. sjednice Skupštine Županije
-   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3.a) Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
   b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
   c) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini
   d) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2020. godini
   e) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini
   f) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini
   g) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
   h) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
   i) Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
   j) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
   k) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
   l) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
 m) Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
  n) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2020. godini
  o) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini
4. Prijedlog Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2020. godini
5. Prijedlog Ugovora o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
6. Prijedlog Ugovora o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
7. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
8. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
9. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Osječko-baranjske županije
10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
12. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
13. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
14. Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
15. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2020. godinu
16. a) Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2018. godinu
     b) Programski i financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2020. godinu
     c) Plan pokrića manjka nastalog u 2018. godini kroz poslovanje u razdoblju 2019. - 2022. godine
17. Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije
18. a) Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini
      b) Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
19. Prijedlog Odluke o osnivanju specijalističkih postrojbi civilne zaštite Osječko-baranjske županije
20. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Osječko-baranjske županije
21. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2020. do 2023. godine
22.a) Informacija o stanju sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini
     b) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini
23. Informacija o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije
24. Informacija o projektu Pripremna dokumentacija strateškog projekta revitalizacije brownfield područja OLT Osijek
25. Izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2018. godini
26. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
27. Informacija o provedbi projekta "Školski obrok za sve"
28. Informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u provedbi mjere ''Školska shema 2019/2020''
29. Informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u prijavi projektnih prijedloga Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek - Regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva
30. Informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u prijavi projektnih prijedloga Elektrotehničke i prometne škole Osijek - Regionalnog centra kompetentnosti u sektoru elektrotehnike i računalstva
31. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti mr. sc. Slađani Gaić, dr. med. dent. za promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka
32. Prijedlog Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
33. Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme i objekata osnovnim školama s područja Osječko-baranjske županije

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top