25. sjednica Skupštine 28.11.2019.

 1. Usvajanje zapisnika 24. sjednice Skupštine Županije
-   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3.a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
   b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
   c) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2019. godini
   d) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko–baranjske županije u 2019. godini
   e) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini
   f) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini
   g) Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
   h) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
   i) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
   j) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
   k) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
   l) Izmjene Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
   m) Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2019. godini
   n) Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini
4. Prijedlog I. Aneksa Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2019. godini
5. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnog ureda državne uprave
6. Prijedlog Odluke o zaduživanju Osječko-baranjske županije za sufinanciranje Projekta K 3018 01 Energetska učinkovitost
7. Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskog rezultata
8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima
9. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrada za izradu projektnih ideja "Pametna sela" na području Osječko-baranjske županije
10. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Opće županijske bolnice Našice
11. Prijedlog Rješenja o uplati dobiti Ljekarni srce - Ljekarni Osječko-baranjske županije iskazane po završnom računu za 2018. godinu u Proračun Osječko-baranjske županije
12. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći za financiranje dijela troškova specijalističkog usavršavanja Domu zdravlja Osijek u 2019. godini
13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
14. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti na odluke o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenim radnicima Doma zdravlja Našice
15. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Osječko-baranjske županije u 2020. godini
16. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada 2019. godine

Izvješće o zaključcima radnih tijela

 

Top