19. sjednica Skupštine 4.4.2019.

1. Usvajanje zapisnika 18. sjednice Skupštine Županije
-   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Osječko-baranjske županije
6. Prijedlog Odluke o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini
7. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2019. godini
8.a) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini
   b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini
9. Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini
10. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2019. godini
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
12. Prijedlog Programa provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije
13.a) Prijedlog Izmjena Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini
     b) Prijedlog Izmjena Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
14. Informacija o projektu izgradnje Gospodarskog centra u Osijeku
15. Informacija o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini
16. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2018. godini na području Osječko-baranjske županije
17. Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
18. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
19. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2018. godinu
20. Izvješće o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
21. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
22. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
23. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
24. Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
25. Izvješće o izvršenju Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2016. - 2020. godine za 2018. godinu
26. Zahtjev Anele Prdić iz Osijeka za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra
27. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Centra za autizam, Osijek
28. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2019. godine
29. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2019. godine

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top