web: www.ddseuro.org 


Utemeljenje Euroregionalne suradnje

Euroregionalna suradnja "Dunav-Drava-Sava" međunarodna je organizacija jedinica regionalne samouprave (županija, kantona), gradova njihova sjedišta te regionalnih industrijskih, trgovinskih ili gospodarskih komora odnosno srodnih udruženja gospodarskih subjekata s područja Republike Mađarske, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine te drugih područja koja prostorno gravitiraju rijekama Dunavu, Dravi i Savi odnosno koja s područjem Euroregije čine prostornu cjelinu. Ova organizacija nema pravnu osobnost. Otvorenog je karaktera, što znači da je otvorena pristupanju novih članica.

Osnivanje

Osnovana je potpisivanjem Statuta u Pečuhu 28. studenog 1998. godine. Time su njezini osnivači i članice postale Županija Baranja, Županijski grad Pečuh i Pečuško-baranjska trgovinska i industrijska komora iz Republike Mađarske, Osječko-baranjska županija, Grad Osijek i HGK Osijek, Gospodarska komora Osijek iz Republike Hrvatske te Tuzlansko-podrinjski kanton, Općina Tuzla i Privredna komora regije Tuzla iz Bosne i Hercegovine. 1999. godine Suradnji su pristupili Grad Barcs i Županijski grad Szekszárd iz Republike Mađarske, krajem 2000. godine Virovitičko-podravska županija, Koprivničko-križevačka županija i Požeško-slavonska županija s gradovima svoga sjediišta i gospodarskim komorama iz Republike Hrvatske te Županija Somogy iz Republike Mađarske, 2001. godine Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vukovar, Županijska komora Vukovar i Grad Koprivnica iz Hrvatske te Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine i Posavska županija iz Bosne i Hercegovine, a 2002. godine Brodsko-posavska županija iz Republike Hrvatske.

Povod okupljanju utemeljitelja Suradnje bio je projekt izgradnje europske auto-ceste Europskim prometnim koridorom V/c (TEM projekt) koja će još tješnje povezati ova područja, ali im omogućiti i bolju komunikaciju sa srednjom Europom u jednom, odnosno Jadranskim morem, u drugom pravcu.

Ciljevi i djelatnost

Prometna povezanost pogoduje uspostavljanju i širenju suradnje na svim područjima tako da je kao cilj ove suradnje utvrđeno usklađivanje posebnih interesa i zajedničkog djelovanja u postizanju zajedničkih ciljeva utemeljenih na:

 • njihovoj zemljopisnoj povezanosti koja upućuje na zajedničko korištenje zajedničkih prirodnih resursa i korištenje povoljnog prometnog položaja u europskoj infrastrukturnoj mreži,
 • povijesnim vezama i odnosima ovog područja,
 • interesu za unapređenje položaja narodnosnih manjina s obje strane granice,
 • interesu za poticanje i pospješivanje ostvarivanja međudržavnih i regionalnih projekata,
 • interesu za unapređenje stanja međudržavnih odnosa država kojima pripadaju,
 • opredijeljenosti za pospješivanje procesa srednjoeuropskih i euroatlantskih integracija država u čijem se sastavu nalaze.

Svojim zajedničkim djelovanjem članice nastoje potaknuti, pospješiti i ostvariti razvitak na području Euroregije koji će njenim stanovnicima otvoriti razvojnu perspektivu te materijalni i duhovni napredak. Ovom nastojanju članice podređuju zajedničko djelovanje usmjereno prema sljedećim ciljevima:

 • uspostavljanje i razvoj međusobnih odnosa stanovništva i institucija ovoga područja kao pretpostavke boljeg poznavanja, razumijevanja, suradnje i prijateljstva,
 • stvaranje uvjeta za uspješniji protok iskustava i znanja i njihovu primjenu na dobrobit razvitka ukupnog područja,
 • stvaranje stručnih temelja oblikovanja koncepta održivog razvitka na području Euroregije korištenjem zajedničkih i posebnih materijalnih resursa uz očuvanje vrijednosti prirodnih dobara i zaštitu okoliša,
 • utvrđivanje zajedničkih razvojnih interesa, priprema, utvrđivanje i usklađivanje zajedničke razvojne strategije u sklopu državnih sustava kojima pripadaju, razvitak međusobnih gospodarskih odnosa u zajedničkom razvoju.

U dosizanju ovih ciljeva Euroregija:

 • organizira zajedničke aktivnosti kojima se promiče bogatstvo različitosti koje čini jedinstvenu vrijednost zajedništva,
 • organizira pripremu, izradu i izvedbu zajedničkih razvojnih projekata,
 • poduzima aktivnosti usmjerene uključivanju zajedničkih projekata u programske i financijske mehanizme europskih integracija,
 • organizira uspostavljanje te potiče i pomaže razvitak suradnje u području prostornog planiranja, očuvanja prirode i zaštita okoliša, prometa i komunikacija, gospodarstva, turizma i odmora, zdravstva i socijalne skrbi, znanosti, obrazovanja, kulture, športa i informirmativne djelatnosti.

Ustrojstvo

Danas se Euroregionalna suradnja prostire na 26,257 km2 na kojem obitava oko 2,3 milijuna stanovnika na području tri države. Trenutno Euroregija ima 24 članice (11 regionalnih jedinica, 8 gradova i 5 gospodarskih komora) te četiri promatrača iz Republike Srbije.

Važeće ustrojstvo i upravljanje Euroregionalnom suradnjom oblikovano je prema modelu predloženom Projektom iz 2001. godine. Članice upravljaju Euroregionalnom suradnjom putem njezinih tijela: Skupštine (koju čine predstavnici svih članica), predsjednika i dva potpredsjednika (po jedan iz svake zemlje) koji čine koordinacijsko tijelo nazvano Predsjedništvo, Izvršnog odbora koga bira Skupština te radnih tijela koje osniva Izvršni odbor. Rad ovih tijela bliže je uređen Statutom Euroregionalne suradnje.

Top