Promet

 
LICENCIJA ZA OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA U UNUTARNJEM CESTOVNOM PROMETU

Temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22) djelatnost javnog cestovnog prijevoza u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu može obavljati prijevoznik (pravna ili fizička osoba) ako je registriran za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza i ako ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom, odnosno Pravilnikom o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa („Narodne novine“ broj 50/18).

Obveznik: Svaki prijevoznik (fizička osoba - obrtnik i pravna osoba) registriran za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza dužan je prije početka obavljanja djelatnosti podnijeti zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika, tereta, autotaksi prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu sukladno članku 7. i 8. Zakona i članku 3. Pravilnika (licenciju za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika i tereta u međunarodnom cestovnom prometu izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture).

Uz zahtjev stranka je dužna priložiti kao dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta:

 1. Dokaz o upisu djelatnosti prijevoza u registar:
  obrtnica ili rješenje Trgovačkog suda,
 1. Dokaz da prijevoznik ima u vlasništvu ili u zakupu najmanje jedno vozilo:
  ovjerena kopija prometne dozvole odnosno ugovor o zakupu vozila ili leasingu,
 1. Autotaksi prijevoznik dužan je dostaviti prvu evidenciju koja mora najmanje sadržavati:
  • ime, prezime i prebivalište fizičke osobe-obrtnika autotaksi prijevoznika, odnosno naziv tvrtke i sjedište pravne osobe autotaksi prijevoznika
  • OIB autotaksi prijevoznika
  • registarsku i VIN oznaku aktivnog vozila kojim se obavlja autotaksi prijevoz
  • modelsku godinu vozila prema VIN oznaci vozila
  • naziv proizvođača i model vozila.

NAPOMENA: Sve promjene u evidenciji, nakon ishođenja licencije, autotaksi prijevoznik dužan je dostaviti izdavatelju licencije u roku od 8 dana od dana nastanka promjene, na način da dostavi posljednju ažuriranu verziju evidencije i popis promjena izbrisanih i upisanih vozila u odnosu na posljednju evidenciju koju je dostavio izdavatelju licencije, pri čemu dostavljane ažurirana evidencija odnosno popis promjena mora sadržavati datum brisanja odnosno upisa svakog pojedinog vozila u predmetnu evidenciju. Promjene u evidenciji mogu se dostavljati i elektroničkom poštom.

 1. Dokaz o financijskoj sposobnosti
  • Prijevoznik ispunjava uvjet financijske sposobnosti ako ima na raspolaganju imovinu u visini od najmanje 9000 € za prvo vozilo te 5000 € za svako slijedeće vozilo. Iznimno za ishođenje licencije za obavljanje prijevoza putnika vozilima koja osim sjedala vozača imaju najviše osam sjedala (osobni automobil kategorije M1) smatra se da domaći prijevoznik ima financijsku sposobnost ako na raspolaganju ima imovinu u visini najmanje 3000 € za prvo vozili te 1500 € za svako slijedeće vozilo.
  • Financijska sposobnost dokazuje se jednim od slijedećih dokaza: izvodom iz odgovarajućeg registra o visini osnivačkog kapitala; ili kopijom bilance stanja podnesenoj poreznoj upravi; ili popisom osnovnih sredstava, dokazom o nabavci i uplati vozila, uređaja, opreme ili poslovnog prostora; ili vlasničkim listom za neopterećene nekretnine; ili ugovorom o namjenski vezanom depozitu u banci; ili garancijom banke ili druge financijske institucije o kreditnoj sposobnosti; ili potvrdom o raspoloživim sredstvima.

NAPOMENA: Prijevoznik koji obavlja autotaksi prijevoz putnika, financijsku sposobnost dokazuje važećom policom osiguranja svih putnika u vozilu kojim se obavlja autotaksi prijevoz, a koja je sklopljena sukladno posebnom propisu kojim se reguliraju obvezna osiguranja u cestovnom prometu.

 1. Dokaz o stručnoj osposobljenosti za osobu odgovornu za prijevoz:
  uvjerenje o stručnoj osposobljenosti ili presliku diplome VSS ili VŠS prometnog smjera i presliku radne knjižice; ili presliku rješenja Trgovačkog suda ili obrtnica i presliku radne knjižice, odnosno potvrda o obavljanju poslova upravljanja prijevozom i presliku radne knjižice,
 1. Dokaz da prijevoznik ima dobar ugled za pravnu osobu i upravitelja prijevoza u pravnoj osobi te fizička osoba obrtnik:
  uvjerenja o nekažnjavanju Ministarstva pravosuđa, Uprave za kaznenu i prekršajnu evidenciju (ovaj Upravni odjel  pribavlja po službenoj dužnosti), sklopljen ugovor o upravljanju poslovima prijevoza
 1. Dokaz da ne postoji dug za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje potvrdom ne starijom od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije
 1. Upravna pristojba u iznosu od 92,91 eura (uplata putem opće uplatnice)
  - izvod iz licencije za svako pojedino vozilo dodatno se naplaćuje 4,65 eura

 
LICENCIJA ZA PRUŽANJE KOLODVORSKIH USLUGA

Temeljem članka 99. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22) i Pravilnika o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa („Narodne novine“ broj 50/18) djelatnost pružanja kolodvorskih usluga može obavljati pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima u vlasništvu ili zakupu objekt autobusnog kolodvora te koja ima licenciju za obavljanje te djelatnosti.
Licenciju iz stavka 1. ovoga članka, izdaje nadležno upravno tijelo županije ili Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na cestovni promet.

 
IZDAVANJE ZNAKA PRISTUPAČNOSTI ZA OZNAČAVANJE VOZILA U KOJEM SE PREVOZE OSOBE S INVALIDITETOM

Temeljem članka 40. Zakona o sigurnosti prometa na cestama  („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22) propisano je da osobe sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenje donjih ekstremiteta 60 ili više posto, mogu propisanim znakom pristupačnosti označiti vozilo u kojem se prevoze.
Znak pristupačnosti važi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom iz stavka 1. ovog članka, ili se ta osoba nalazi u vozilu.
Pravo koje proizlazi iz znaka pristupačnosti ne može koristiti osoba koja nije osoba s invaliditetom temeljem članka 2. Pravilnika o znaku pristupačnosti („Narodne novine“ broj 139/21, 146/22).
Znak pristupačnosti izdaje nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba.

Uz zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti stranka je dužna priložiti:

- nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Zavoda za vještačenje, odnosno nalaz i mišljenje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ili rješenje o invalidnosti (oštećenje donjih ekstremiteta mora biti najmanje 60%),
- fotografiju podnositelja zahtjeva.

 
Obrasci:

Top