eDozvola i obrasci zahtjeva

Stupanjem novih zakona na snagu 1. siječnja 2014. godine, ostvareni su uvjeti za izdavanje dozvola za područje cijele Hrvatske unutar jedinstvenog elektroničkog sustava što pojednostavlja i ubrzava postupak izdavanja traženog akta te je sam postupak transparentniji i pregledniji.


Da bi došao do potrebne informacije, podnositelj zahtjeva više ne ovisi o radnom vremenu institucije već zahtjev podnosi putem informacijskog sustava Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koji je namijenjen izdavanju jedinstvenog akta za građenje - eDozvola.

Podnošenje zahtjeva/dostava podnesaka:

Podnesci dostavljeni u elektroničkom obliku s kvalificiranim elektroničkim potpisom smatraju se, sukladno posebnim propisima, vlastoručno potpisanima. Ako podnositelj vlastoručno potpisani podnesak skenira i pošalje putem e-pošte, smatra se da podnesak sadržava nedostatak koji onemogućuje postupanje i s njim se postupa u skladu s odredbama 73. ZUP-a.

Podnositelji svoje zahtjeve za izdavanje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola te drugih akata mogu podnijeti na web stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine eDozvola . Na toj je stranici moguće ispisati obrazac zahtjeva, dobiti informacije o prostornim planovima i javnopravnim tijelima . Ako je zahtjev za izdavanje akata podnesen elektroničkim putem, te je isti propisno ispunjen, iznos upravnih pristojbi umanjuje se 15%. Skrećemo pažnju da nakon podnošenja zahtjeva elektroničkim putem, ako nije podnio zahtjev kao eGrađanin, investitor Upravnom odjelu treba dostaviti ID broj i priloge.

Obrasci zahtjeva u sustavu eDozvola:

Akti i mišljenja iz područja gradnje - Očitovanje da se ne izdaje građevinska i/ili uporabna dozvola, Potvrda da se ne izdaje akt za uporabu
Akti i mišljenja iz područja prostornog uređenja - Uvjerenje o čestici, Uvjerenje o statusu i namjeni
Prijava početka građenja do 2014.
Prijava početka građenja od 2014. - građevinska dozvola
Prijava početka građenja od 2014 - glavni projekt
Prijava početka pokusnog rada
Prijava početka radova na uklanjanju građevine
Zahtjev za lokacijsku informaciju
Zahtjev za potvrdu da su posebni dijelovi nekretnine samostalne uporabne cjeline / etažiranje
Zahtjev za potvrdu parcelacijskog elaborata
Zahtjev za potvrdu glavnog projekta u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom
Zahtjev za dozvolu za promjenu namjene i uporabu građevine
Zahtjev za građevinsku dozvolu glede promjene investitora
Zahtjev za građevinsku dozvolu za pripremne radove
Zahtjev za građevinsku dozvolu
Zahtjev za građevinsku dozvolu izmjena/dopuna
Zahtjev za rješenje o produljenju važenja građevinske dozvole
Zahtjev za lokacijsku dozvolu
Zahtjev za lokacijsku dozvolu izmjena/dopuna
Zahtjev za rješenje o produljenju važenja lokacijske dozvole
Zahtjev za rješenje o utvrđivanju građevne čestice
Zahtjev za rješenje o uvjetima građenja (izmjene/dopune)
Zahtjev za uporabnu dozvolu
Zahtjev za uporabnu dozvolu - građevine izgrađene do 15. veljače 1968.
Zahtjev za uporabnu dozvolu - građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 01. listopada 2007.
Zahtjev za uporabnu dozvolu - za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi
Zahtjev za uporabnu dozvolu - za građevine koje je RH stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
Zahtjev za uporabnu dozvolu - za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan
Zahtjev za uporabnu dozvolu za dio građevine
Zahtjev za privremenu uporabnu dozvolu
Zahtjev za poništenje/ukidanje akta za građenje

Obrasci zahtjeva izvan sustava eDozvola:

Prijava početka građenja do 2014.
Zahtjev za potvrdu glavnog projekta (izmjena/dopuna)
Zahtjev za presliku akta
Zahtjev univerzalni
Zahtjev za potvrdu o dostavi završnog izvješća
Top