Potpore u vatrogastvu

 

Vatrogasna djelatnost organizirana je sukladno Zakonu o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 125/19.) i planovima zaštite od požara jedinica lokalne samouprave. Na području Osječko-baranjske županije djeluje sukladno Zakonu o vatrogastvu 16 vatrogasnih zajednica s 142 dobrovoljna vatrogasna društva i četiri javne vatrogasne postrojbe. Procjenom ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 17/18.), pored ostalog utvrđeno je da su Županija, jedinice lokalne samouprave i određene pravne osobe dužne organizirati svoje djelovanje sukladno programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za tekuću godinu.

Dobrovoljna vatrogasna društva temelj su vatrogasne djelatnosti na području Osječko-baranjske županije i predstavljaju najbrojniju i najrasprostranjeniju operativnu snagu sustava civilne zaštite na našem području. U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije Skupština Osječko-baranjske županije donijela je Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2022. godinu ("Županijski glasnik" broj 14/21.). Provedbenim planom utvrđen je način dodjele potpore kao i namjene za koje se mogu iskoristiti dodjeljena sredstva iz Proračuna Osječko-baranjske županije.

 
Mjere potpora su:

  1. Potpora za organizaciju i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim vatrogasnim natjecanjima i drugim vatrogasnim manifestacijama dobrovoljnim vatrogasnim društvima
  2. Potpora za opremanje dobrovoljnih vatrogasnih društava
  3. Potpora za nabavu vatrogasnih vozila dobrovoljnim vatrogasnim društvima
  4. Potpora za sufinanciranje prostornih uvjeta djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava
  5. Potpora za sufinanciranje prostornih uvjeta djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava u vatrogasnim domovima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave

Top