Potpora za uzgoj i držanje, te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu

Korisnici potpore

Korisnik potpore je poljoprivrednik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt ili trgovačko društvo, a mora imati sjedište ili prebivalište, odnosno ulaganje mora biti na području Osječko-baranjske županije.

 

Namjena i visina potpore

Potpora se odobrava za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica mliječne pasmine, te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu. Uzgojno valjane junice moraju biti steone 5 i više mjeseci, te moraju biti upisane u središnji popis koji vodi Hrvatska poljoprivredna agencija. Korisnik potpore obvezan je držati životinje za koje je ostvario potporu minimalno 3 godine od dana ostvarivanja potpore, osim u slučaju više sile (bolest, uginuće, elementarna nepogoda i slično).

Kupovina uzgojno valjanih junica za proizvodnju u sustavu krava - tele nije prihvatljiv trošak.

Potpora za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica odobrava se u iznosu do 2.000,00 kuna po grlu, a ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina, a mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva potpora se uvećava za 50%. Korisnik najviše može godišnje ostvariti potporu do 10 junica.

Intenzitet potpore za kupovinu uzgojno valjanih grla je do 30% prihvatljivih troškova i može iznositi:

  • u govedarskoj proizvodnji do 2.000,00 kuna po grlu, a ukupno najviše do 20.000,00 kuna po korisniku,
  • u svinjogojskoj proizvodnji do 600,00 kuna po grlu, a ukupno najviše do 10.000,00 kuna po korisniku i
  • u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji do 300,00 kuna za ženska grla i do 800,00 kuna za muška grla, a ukupno najviše do 5.000,00 kuna po korisniku.

Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina, a mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva intenzitet potpore je do 40% prihvatljivih troškova, a najviše ukupno po korisniku u govedarskoj proizvodnji do 26.000,00 kuna, u svinjogojskoj proizvodnji do 14.000,00 kuna, te u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji do 7.000,00 kuna.

 
Arhiva

Top