Poljoprivreda i šumarstvo (poslovi državne uprave povjereni Županiji)

NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 20/18., 115/18.98/19.,112/19. i 57/22. ) uređuje se održavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta, korištenje poljoprivrednog zemljišta, promjena namjene poljoprivrednog zemljišta i naknada, raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i Zemljišni fond.

Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe provodi se u skladu s dokumentima prostornog uređenja i drugim propisima.

Jednokratna naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta zbog umanjenja vrijednosti i površine poljoprivrednog zemljišta kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku plaća se prema površini građevinske čestice utvrđene na temelju izvršnog akta kojim se odobrava građenje, odnosno prema površini zemljišta ispod zgrade ozakonjene rješenjem o izvedenom stanju.

Pravo na oslobođenje plaćanja naknade imaju investitori u sljedećim slučajevima:

 • pri gradnji građevina koje služe za obranu od poplava, vodnih građevina odnosno sustava za melioracijsku odvodnju, vodnih građevina za zaštitu i korištenje voda, pri uređenju bujica, vodnih građevina odnosno sustava za navodnjavanje i drugih vodnih građevina prema posebnom propisu,
 • pri gradnji gospodarskih građevina namijenjenih isključivo za poljoprivrednu djelatnost, preradu poljoprivrednih proizvoda, prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu,
 • pri gradnji prometne infrastrukture,
 • pri gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • pri gradnji građevina za javne namjene u mjestima u kojima su te građevine uništene u oružanoj agresiji te stanova i kuća za stradalnike Domovinskog rata i za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata,
 • pri gradnji građevina za znanstveno-nastavne djelatnosti, zdravstvo i ustanove socijalne skrbi, čiji je osnivač Republika Hrvatska i županija,
 • pri gradnji stambene građevine razvijene građevinske (bruto) površine do 400 m2 ako se gradi unutar građevinskog područja,
 • pri gradnji objekata u poslovnoj zoni, kada je jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb ili jedinica područne (regionalne) samouprave investitor gradnje,
 • pri gradnji stambenih objekata poticane stanogradnje.
 • pri gradnji objekata u poduzetničkoj zoni definiranoj prostornim planom i osnovanoj odlukom jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave.

Za području Osječko-baranjske županije rješenje o oslobađanju od plaćanja naknade donosi Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije.

UPISNIK DOBAVLJAČA BOŽIĆNIH DRVACA

Temeljem Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu ("Narodne novine" broj 75/09., 61/11., 56/13., 14/14., 32/19. i 98/19.) uređuje se proizvodnja, stavljanje na tržište i uvoz šumskog reprodukcijskog materijala, proizvodnja i uvoz božićnih drvaca, uvjeti koje moraju zadovoljavati dobavljači šumskoga reprodukcijskog materijala i dobavljači božićnih drvaca u postupku upisa u Upisnike, postupak upisa šumskog sjemenskog objekta u Registar šumskih sjemenskih objekata, uspostava i korištenje rezervi sjemenskog materijala, genetska i sjemenska banka svojti šumskog drveća, osnivanje povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal, prikupljanje, upotreba i razmjena podataka i informacija, troškove vezane uz provedbu mjera propisanih ovim Zakonom, tijela nadležna za provedbu ovoga Zakona, te nadzor nad njegovom provedbom.

Božićnim drvcem smatra se stabalce četinjače, s korijenom ili bez korijena, koje nije za upotrebu u šumarstvu i stavlja se na tržište u vremenskom razdoblju od 1. studenoga do 7. siječnja.

Dobavljač božićnih drvaca je svaka pravna ili fizička osoba koja se bavi proizvodnjom, stavljanjem na tržište, premještanjem, uvozom i/ili izvozom božićnih drvaca.

Temeljem Pravilnika o Upisniku dobavljača božićnih drvaca ("Narodne novine" broj 17/20.) propisuju se uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe za upis u Upisnik dobavljača božićnih drvaca, sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika, te obrazac zahtjeva i dokumentaciju koja mora biti priložena zahtjevu.

Pravo na upis u Upisnik dobavljača božićnih drvaca imaju fizičke i pravne osobe s prebivalištem/sjedištem na teritoriju Europske unije čije se zemljište nalazi na području Republike Hrvatske.

Zahtjev za upis/promjenu u Upisnik dobavljača božićnih drvaca podnosi se na propisanom obrascu BD-1 uz sljedeću dokumentaciju:

 • Presliku osobne iskaznice za obrtnike i odgovorne pravne osobe,
 • Za obrtnike izvod iz obrtnog registra ne stariji od 6 mjeseci, za pravne osobe izvod iz sudskog registra/registra udruga ne stariji od 6 mjeseci,
 • Presliku potpisnog kartona za obrte i pravne osobe,
 • Izvadak iz zemljišne knjige/izvod iz BZP-a, ne stariji od 30 dana,
 • Posjedovni list / izvod iz posjedovnog lista, ne stariji od 30 dana ako nije dostavljen izvod iz BZP-a,
 • Presliku ugovora o zakupu / koncesiji u svrhu proizvodnje božićnih drvaca ovjerenog kod javnog bilježnika ako vlasnik i posjednik na katastarskoj čestici nisu ista osoba,
 • Dokaz o suglasnosti suvlasnika za upis u Upisnik dobavljača božićnih drvaca ili presliku ugovora o zakupu/ koncesiji u svrhu proizvodnje božićnih drvaca ovjerenog kod javnog bilježnika ako postoji suvlasništvo na katastarskoj čestici.

Dobavljač je dužan u roku od 60 dana od nastanka prijaviti promjenu:

 • naziva/imena i prezimena,
 • organizacijskog oblika,
 • sjedišta/prebivališta,
 • katastarske općine, broja katastarske čestice, površine katastarske čestice, vrste božićnih drvaca,
 • ugovora o zakupu/koncesiji,
 • djelatnosti (prestanak).

Dobavljač je dužan podatke o proizvodnji, prodaji, premještanju, uvozu i izvozu božićnih drvaca iz protekle godine dostaviti nadležnom tijelu do 1. ožujka tekuće godine na propisanim obrascima BD-2/I i BD-2/II.

Dobavljač je dužan, prije izdavanja teretnog lista (popratnice) dostaviti Ministarstvu poljoprivrede potvrdu o upisu u Upisnik dobavljača božićnih drvaca koju izdaje Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije. Potvrda o upisu u Upisnik dobavljača božičnih drvaca mora sadržavati: upisni broj, naziv/ime i prezime dobavljača, katastarsku općinu i katastarsku česticu s nazivom vrste božićnih drvaca naijenjenih za prodaju. Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrede o upisu u Upisnik dobavljača božićnih drvaca

Sve potrebne informacije i propisani obrasci mogu se dobiti i osobno u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, Županijska 4, Osijek ili na telefon 031/221-574.

KRČENJE ŠUMA

Temeljem Zakona o šumama ("Narodne novine" broj 68/18., 115/18.98/19.32/20., 145/20. i 101/23.) uređuje se sustav i način upravljanja, gospodarenja, korištenja i raspolaganja šumama i šumskim zemljištima na načelima održivoga gospodarenja, ekonomske i ekološke prihvatljivosti te socijalne odgovornosti.

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije kao nadležno upravno tijelo županije može izdati dozvolu za krčenje šuma ako je u svrhu provedbe zahvata u prostoru sukladno aktima za provedbu prostornih planova i ako je to potrebno radi građenja građevina koje se prema prostornom planu odnosno posebnom propisu mogu graditi izvan građevinskoga područja bez akta donesenih na temelju posebnog propisa.

Zemljište na kojem je izvršeno krčenje šume mora se u roku od dvije godine privesti namjeni radi koje je obavljeno krčenje. U protivnome, zemljište se mora pošumiti u tijeku iduće godine na trošak podnositelja zahtjeva.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti i osobno u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, Županijska 4, Osijek ili na telefon 031/221-574.

Top