Najčešća pitanja i odgovori

 

  1. Što su „Pametna sela“?

„Pametna sela“ su zajednice u ruralnim područjima koje koriste inovativna rješenja za poboljšanje svoje otpornosti, nadograđujući se na lokalne snage i mogućnosti. Oslanjaju se na participativni pristup u razvoju i provedbi svoje strategije za poboljšanje ekonomskih, socijalnih i/ili okolišnih uvjeta, posebno primjenom rješenja koja nude digitalne tehnologije (upotreba digitalne tehnologije je poželjna, ali nije uvjet za „Pametno selo“).

Participativni pristup znači uključivanje lokalne zajednice/stanovništva u utvrđivanje projekata i ciljeva te osmišljavanje lokalnog razvoja.

Osnovne karakteristike „Pametnih sela“: zamjena tradicionalnih mreža i usluga digitalnim, bolja upotreba znanja u korist građana i poduzeća, bolja kvaliteta života i veći životni standard, bolja iskorištenost dostupnih resursa, nove mogućnosti za životnu sredinu, ulaganja u infrastrukturu, razvoj poslovanja, dobro upravljanje, jačanje ljudskog kapitala i izgradnju dodatnih kapaciteta zajednice.

  1. Tko izdaje potvrdu o nepostojanju duga prema državnom i županijskom proračunu?

Potvrde o stanju duga za fizičke i pravne osobe izdaje nadležna Porezna uprava.

  1. Gdje mogu pribaviti uvjerenje o prebivalištu?

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o prebivalištu podnosi se policijskoj upravi ili policijskoj postaji uz predočenje identifikacijske isprave (osobne iskaznice, putovnice).

Uvjerenje o prebivalištu može se pribaviti i preko sustava e-Građani kao e-usluga MUP-a.

  1. Što znači da fizičke osobe moraju dokazati svoj status izvodom iz odgovarajućeg registra?

Ukoliko se fizička osoba prijavljuje na natječaj kao npr. obrtnik ili nositelj OPG-a u tim slučajevima je potrebno ishoditi ispravu kojom dokazuju taj svoj status. U konkretnom slučaju to bi bio izvadak iz Obrtnog registra (obrtnik), odnosno rješenje o upisu u Upisnik OPG-a (nositelj OPG-a).

  1. Što znači skraćenica MB u prijavnim obrascima i moraju li taj podatak kao prijavitelji ispunjavati i fizičke osobe?

Skraćenica MB označava matični broj subjekta odnosno obrta. To znači da ukoliko se kao prijavitelji na natječaj javljaju fizičke osobe kao građani, navedeni podatak o MB u obrascu se ne ispunjava.

  1. Što je to de minimis potpora?

De minimis potpora ili potpora male vrijednosti je potpora uređena važećom uredbom Europske unije koja zbog svoga iznosa ne narušava ili ne prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja i ne utječe na trgovinu između država članica Europske unije.

Korisnik državne potpore/potpore male vrijednosti je svaka pravna i fizička osoba, koja obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluje u prometu roba i usluga, a prima državnu potporu/potporu male vrijednosti, bez obzira na njezin oblik i namjenu.

Osnovna karakteristika potpora male vrijednosti odnosi se na prag njihove dodjele, pa tako pojedini korisnik u bilo kojem razdoblju od 3 fiskalne godine ne smije dobiti potpore male vrijednosti koje prelaze iznos od 200.000 eura (neovisno o razini davatelja potpore male vrijednosti i vrsti instrumenta dodjele potpore male vrijednosti), odnosno ako korisnik obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu taj prag ne smije prijeći 100.000 eura za razdoblje od 3 fiskalne godine.

Top