Propisi iz područja zaštite okoliša i prirode

 

Zakon o zaštiti okoliša NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja NN br. 127/19

Zakon o zaštiti zraka NN br. 127/19, 57/22

Zakon o zaštiti prirode NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine NN br. 3/171/22

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2028. godine NN br. 84/23

Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19 (Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Zakona o gospodarenju otpadom NN 84/21, 31. srpnja 2021.)

Pravilnik o gospodarenju otpadom NN br. 81/20 (Napomena: Stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadom NN 106/22, prestaje važiti ovaj Pravilnik,  osim članka 47. i Dodatka XIII. koji prestaje važiti stupanjem na snagu pravilnika iz članka 39. stavka 6. Zakona o gospodarenju otpadom.)

Zakon o gospodarenju otpadom NN br. 84/21

Pravilnik o gospodarenju otpadom NN br. 106/22

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša NN br. 3/22

Pravilnik o odlagalištima otpada NN br. 4/23

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš NN br. 61/14, 3/17

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš NN br. 3/17

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže NN br. 80/19, 119/23

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša NN br. 64/08

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša NN br. 68/08

Uredba o proglašenju regionalnog parka Mura-Drava NN br. 22/11

Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže NN br. 25/20, 38/20, 111/22

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine NN br. 72/17

Top