Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO)

 

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (screening) je postupak tijekom kojega nadležno tijelo (Ministarstvo ili upravno tijelo u županiji odnosno u Gradu Zagrebu), na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno utvrđenim mjerilima (Popis zahvata iz Priloga II. i III.) i/ili kriterijima određenim u Prilogu V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14 i 3/17), utvrđuje može li planirani zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi procjene.

Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13153/1378/1512/18 i 118/18) i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17) propisano je da nositelj zahvata, kada utvrdi da se njegov zahvat nalazi na popisu zahvata iz Priloga II. ili Priloga III. Uredbe, može zatražiti od nadležnog tijela provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ili može odmah pristupiti izradi studije.

Kada nadležno tijelo zaprimi zahtjev za ocjenu o potrebi procjene, ono pribavlja mišljenja od drugih tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te informira javnost o zahtjevu. Ocjena o potrebi procjene provodi se na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno kriterijima određenim u Prilogu V. Uredbe i uzimajući u obzir zaprimljena mišljenja. Nakon provedenog postupka izdaje se rješenje i o istom informira javnost.

Obrazac zahtjeva o potrebi provedbe postupka OPUO (nema obvezu plaćanja upravne pristojbe)

Obrazac zahtjeva za provedbu postupka OPUO

Ovjereni zahtjev zajedno s potvrdom uplate upravne pristojbe prema  Tar. br. 1. i 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu: Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Europske avenije 11, 31000 Osijek.

Upravna pristojba u iznosu od 2,65 € - Tar. br. 1. + 6,64 € - Tar. br. 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi uplaćuje se na žiro račun Osječko – baranjske županije, broj: HR2423600001800014000, model: HR68, poziv na broj: 5304 – OIB uplatitelja. Opis plaćanja: Upravna pristojba za rješenje u postupku OPUO

Upravna pristojba u iznosu od 6,64 € - Tar. br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi uplaćuje se na žiro račun Osječko – baranjske županije, broj: HR2423600001800014000, model: HR68, poziv na broj: 5304 – OIB uplatitelja. Opis plaćanja: Upravna pristojba za žalbu protiv rješenje u postupku OPUO

Način sudjelovanja zainteresirane javnosti (pdf)

OPUO postupci 2024. godina
OPUO postupci 2023. godina
OPUO postupci 2022. godina
OPUO postupci 2021. godina
OPUO postupci 2020. godina
OPUO postupci 2019. godina
OPUO postupci 2018. godina
OPUO postupci 2017. godina 
OPUO postupci 2016. godina 
OPUO postupci 2015. godina 
OPUO postupci 2014. godina

Top