Dozvole za gospodarenje otpadom

 

Sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21, u daljnjem tekstu: Zakon) pravna i fizička osoba-obrtnik može nakon što ishodi dozvolu za gospodarenje otpadom započeti i obavljati djelatnost oporabe i zbrinjavanja otpada za koju je izdana ta dozvola.

Obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom

Upravna pristojba na zahtjev

Upravna pristojba za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom

Upravna pristojba za izdavanje rješenja

Upravna pristojba za izdavanje suglasnosti za obradu otpada mobilnim uređajem

Upravna pristojba na žalbu

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka obradu vlastitoga otpada bez ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom, poštujući zahtjeve iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona, može obavljati:

  1. izvorni proizvođač otpada koji je fizička osoba za obradu vlastitoga biootpada biološkom aerobnom obradom (kućno kompostiranje) i
  2. izvorni proizvođač otpada koji je pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik ako biootpad koji je nastao njegovim obavljanjem djelatnosti obrađuje biološkom obradom na mjestu nastanka tog otpada te nastali produkt obrade ne stavlja na tržište, već ga koristi na mjestu nastanka toga otpada i o tome dostavi Ministarstvu izvješće do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(3) Pravna i fizička osoba – obrtnik, nakon što je u upisana u Očevidnik sakupljača i oporabitelja može:

  1. kao sakupljač otpada, započeti i obavljati djelatnost sakupljanja otpada postupkom sakupljanja otpada na cijelom području Republike Hrvatske i
  2. kao oporabitelj, započeti i obavljati djelatnost oporabe postupkom za koji se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom.

(4) Pravna i fizička osoba – obrtnik nakon što je upisana u Evidenciju posrednika otpadom, prijevoznika otpada, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta može:

  1. kao posrednik u gospodarenju otpadom, započeti i obavljati djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
  2. kao prijevoznik otpada, započeti i obavljati djelatnost prijevoza otpada
  3. kao trgovac otpadom, započeti i obavljati djelatnost trgovanja otpadom i
  4. kao reciklažno dvorište, započeti i obavljati djelatnost sakupljanja otpada postupkom sakupljanja u reciklažnom dvorištu.

(5) Izvorni proizvođač otpada kad prevozi vlastiti otpad time ne obavlja djelatnost gospodarenja otpadom i za takav prijevoz nije dužan biti upisan u Evidenciju iz stavka 4. ovoga članka kao prijevoznik otpada.

(6) Osoba koja prevozi otpad u prekograničnom prometu otpadom te je registrirani prijevoznik otpada u svojoj matičnoj državi, nije dužna biti upisana u Evidenciju iz stavka 4. ovoga članka kao prijevoznik otpada.

(7) Osoba koja je ishodila dozvolu za gospodarenje otpadom, prijevoznik otpada, osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem, sakupljač otpada i oporabitelj bez dozvole dužan je gospodariti otpadom u skladu s člancima 5. i 6. ovoga Zakona.

(8) Posrednik u gospodarenju otpadom dužan je osigurati da otpad za koji posreduje preuzme osoba koja je ovlaštena preuzeti i obraditi taj otpad.

Zahtjevi i upute za upis u očevidnike i evidencije:

https://www.obz.hr/index.php/oglasnik/zastita-okolisa-javne-rasprave-i-uvidi/393-upravna-tijela/upravni-odjel-za-prostorno-planiranje-zastitu-okolisa-i-prirode/zastita-okolisa-i-procjena-vrijednosti-nekretnina/informacija-o-podnesenom-zahtjevu-za-provedbu-postupka-izdavanja-dozvole-za-gospodarenje-otpadom-sukladno-cl-93-zakona/1462-ocevidnik-oporabe-otpada-za-koju-nije-potrebno-ishoditi-dozvolu-za-gospodarenje-otpadom

Propisi iz područja otpada:

https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/gospodarenje-otpadom/7586

Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom:

http://regdoz.azo.hr/Reports/DozvoleGospodarenjeOtpadom.aspx

https://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/021_otpad/Izvjesca/OTP_Pregled%20podataka_RegDOZ_2021%20(final%20WEB).pdf

 

Top