Obrtništvo

OBRT

Obrt kao jedan od oblika poslovanja reguliran je Zakonom o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13, 127/19, 41/20).

Obrt je, u smislu Zakona, samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

Obrti u smislu Zakona su:

 1. slobodni obrti za obavljanje kojih se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit odnosno neka posebna stručna sprema (npr. fotokopirnica)
 2. vezani obrti za obavljanje kojih se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti, vezani obrti za obavljanje kojih se traži odgovarajuća srednja stručna sprema i vezani obrti za obavljanje kojih se kao uvjet traži majstorski ispit (npr. proizvodnja i popravak namještaja – stolar),
 3. povlašteni obrti koje obrtnik smije obavljati samo na temelju povlastice, odnosno dozvole koju izdaje nadležno ministarstvo ovisno o djelatnosti obrta (npr. obavljanje slatkovodnog ribarstva – slatkovodni ribar).

Obrt se osniva, prema sjedištu obrta, u Upravnom odjelu za gospodarstvo Osječko-baranjske županije u Osijeku, odnosno izdvojenim mjestima rada (Beli Manastir, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Valpovo).

Zahtjev za upis u Obrtni registar podnosi se ispunjavanjem propisanog obrasca – Prijava za upis u Obrtni registar (2 primjerka).  Prijava sadrži podatke o vlasniku, podatke o obrtu, naziv i brojčane oznake djelatnosti obrta.   

Uz prijavu za upis prilažu se sljedeće isprave i dokazi:

 1. Preslik osobne iskaznice vlasnika obrta
 2. Svjedodžba ili uvjerenje o stručnoj osposobljenosti odnosno potvrda o položenom majstorskom ispitu (za vezane obrte) za vlasnika obrta ili stručnu osobu ukoliko vlasnik sam ne ispunjava uvjete vezanog obrta
 3. Dokaz o pravu korištenja prostora – ugovor o zakupu poslovnog prostora ili izvadak iz zemljišne knjige, suglasnost su/vlasnika i preslik osobne iskaznice su/vlasnika prostora
 4. Liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti za poslove s posebnim zdravstvenim uvjetima rada
 5. Ugovor o ortakluku ukoliko se radi o zajedničkom obavljanju obrta

Uvjerenja o nekažnjavanju i izrečene mjere Suda časti pribavljaju se po službenoj dužnosti po primitku zahtjeva.

Tvrtka je ime pod kojim obrt posluje, a sadrži naziv obrta, oznaku obrta, ime i prezime obrtnika i sjedište obrta. Naziv obrta mora se jasno razlikovati od naziva drugog obrta sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stoga je svakako potrebno utvrditi činjenično stanje provjerom na web stranici Portor.hr postoji li već aktivan obrt s identičnim nazivom obrta.

Prilikom upisa u Obrtni registar upisuju se nazivi i brojčane oznake djelatnosti obrta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007 s objašnjenjima). Nacionalna klasifikacija djelatnosti  je klasifikacija svih ekonomskih djelatnosti Republike Hrvatske.

Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“ broj 42/08, 114/11, 143/13) propisuju se vezani obrti, stupanj i vrsta stručne spreme potrebne za njihovo obavljanje, popis povlaštenih obrta i način izdavanja povlastica.

Ako je obrt upisan u Obrtni registar bez početka rada, obrtnik je dužan početi s obavljanjem obrta u roku od godine dana od dana izdavanja obrtnice. Najkasnije osam dana prije početka obavljanja obrta obrtnik prijavljuje obavljanje obrta na obrascu Prijava za upis u Obrtni registar. Ukoliko obrtnik ne započne s obavljanjem  obrta u roku od godine dana ili o početku obrta ne obavijesti ovaj Upravni odjel, obrt prestaje po sili Zakona. Prije početka obavljanja obrta trgovačke, ugostiteljske i prijevozničke djelatnosti, obrtnik je dužan zatražiti utvrđivanje minimalno tehničkih uvjeta za prostor i opremu kod trgovačke i ugostiteljske djelatnosti, odnosno utvrđivanje zakonom propisanih uvjeta za vozilo kod prijevozničke djelatnosti. Tek nakon ishođenja rješenja o minimalni tehničkim uvjetima stranka (trgovac, ugostitelj, prijevoznik) može započeti s obavljanjem djelatnosti.

DOMAĆA RADINOST I SPOREDNO ZANIMANJE

Pod domaćom radinošću razumijeva se izrada pojedinih proizvoda koje obavlja fizička osoba kod kuće osobnim radom, ako ispunjava uvjete iz  propisa kojima se uređuje pojedina djelatnost. U prijavi za upis u evidenciju fizička osoba mora navesti proizvode koje će izrađivati u domaćoj radinosti.

Pod sporednim zanimanjem razumijeva se obavljanje uslužnih djelatnosti kod kuće osobnim radom, odnosno kod naručitelja usluge.  Fizička osoba može obavljati usluge kao sporedno zanimanje ako udovoljava posebnom uvjetu stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita, ako obavlja djelatnost s popisa vezanih obrta.

Uz prijavu za upis u evidenciju prilažu se sljedeće isprave i dokazi:

 1. Preslik osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
 2. Svjedodžba ili uvjerenje o stručnoj osposobljenosti odnosno potvrda o položenom majstorskom ispitu (za vezane obrte) za podnositelja zahtjeva
 3. Sjedište obavljanja domaće radinosti ili sporednog zanimanja mora biti adresa prebivališta ili boravišta - izvadak iz zemljišne knjige, suglasnost su/vlasnika i preslik osobne iskaznice su/vlasnika prostora
 4. Liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti za poslove s posebnim zdravstvenim uvjetima rada

TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI

Tradicijski obrti su obrti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti, te koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada, a koji se tehnikama proizvodnje i rada, namjenom i oblikom oslanjaju na obrasce tradicijske kulture, pa u tom smislu mogu simbolizirati lokalni, regionalni ili nacionalni identitet.

Umjetnički obrt su obrti koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti, dizajnom, likovnim i drugim rješenjima uz naglašenu kreativnost i individualnost majstora obrta – umjetnika.  

Uvjeti i način stjecanja statusa tradicijskog odnosno umjetničkog obrta propisani su Pravilnikom o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“  broj 112/07).

DJELATNOST DADILJE

Obrtnik može obavljati djelatnost dadilje ako je upisan u Obrtni registar s registriranom djelatnošću dadilje, upisan je u imenik dadilja sukladno odredbama Zakona o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13, 98/19), ima poslovni ili stambeni prostor te opremu koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje sukladno Pravilniku o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje („Narodne novine“ broj 74/13, 27/20).

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju prostornih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje prilažu se sljedeće isprave i dokazi:

 1. Rješenje o upisu u obrtni registar, Izvadak
 2. Dokaz o pravu korištenja stambenog ili poslovnog prostora: dokaz o vlasništvu (gruntovni izvadak, kupoprodajni ugovor); ugovor o zakupu poslovnog prostora, (najmanje na tri godine)
 3. Pisani pristanak svih suvlasnika, ovjeren kod javnog bilježnika
 4. Pisani pristanak svih punoljetnih članova kućanstva, ovjeren kod javnog bilježnika, (za stambeni prostor)
 5. Uvjerenje o ispravnosti električne instalacije, ventilacije, plinske instalacije, vode

 
Obrasci:

 

Top