Novosti

Obavijest od 09.10.2023.

Sukladno članku 44. i 59. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23), obavještavaju se stanovnici s područja Gradac o nesukladnosti uzorka vode za ljudsku potrošnju dobivenoj redovnim monitoringom vode za ljudsku potrošnju s MDK vrijednostima propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023 i 88/2023).

Nesukladnost je utvrđena u Lokalnom vodovodu Gradac, na lokaciji: Područna škola Gradac, OŠ Kralja Tomislava, Gradac. U uzorku vode za ljudsku potrošnju, uzorkovanom 09.10.2023., pronađene su vrijednosti veće od maksimalno dopuštenih koncentracija koje su propisane gore navedenim Pravilnikom (NN 64/2023 i 88/2023) za sljedeće pokazatelje:

Koliformne bakterije > 80 broj/100 ml
Escherichia coli 5 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 17 broj/100 ml
Crijevni enterokoki 15 broj/100 ml
Broj kolonija na temperaturi od 22 °C 140 broj/1 ml

Kako u lokalnom vodovodu Gradac nema prerade niti dezinfekcije vode, korisnicima se savjetuje da vodu iz navedenog lokalnog vodovoda ne koriste za ljudsku potrošnju, osim u sanitarne svrhe.

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
Služba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda i zraka

Obavijest od 18.09.2023.

Sukladno članku 44. i 59. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23.) obavještavaju se stanovnici s područja Novi Bezdan o nesukladnosti uzorka vode za ljudsku potrošnju dobivenoj redovnim monitoringom vode za ljudsku potrošnju s MDK vrijednostima propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i 88/23).

Nesukladnost je utvrđena u Lokalnom vodovodu Novi Bezdan, na lokaciji Trgovina KD Bonum 4, Srednja 12, Novi Bezdan. U uzorku vode za ljudsku potrošnju, uzorkovanom 12.09.2023., pronađene su vrijednosti broja kolonija na temperaturi od 22 °C i broja kolonija na temperaturi od 36 °C veće od maksimalno dopuštene koncentracije propisane gore navedenim Pravilnikom (NN 64/23 i 88/23).

Kako u lokalnom vodovodu Novi Bezdan nema prerade niti dezinfekcije vode, korisnicima se savjetuje da vodu iz navedenog lokalnog vodovoda ne koriste za ljudsku potrošnju, osim u sanitarne svrhe.

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
Služba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda i zraka

Obavijest od 08.09.2023.

Sukladno članku 59. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) obavještavaju se stanovnici s područja Grada Belišća i Općine Marijanci da se zbog godišnjeg remonta tvrtke DS Smith Belišće Croatia d.o.o. u razdoblju od 13.09. do 22.9.2023. na području Grada Belišće i Općine Marijanci voda ne preporučuje za ljudsku potrošnju.

Obavijest javnog isporučitelja vodnih usluga Hidrobel d.o.o.

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
Služba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda i zraka

Obavijest od 12.07.2023.

Sukladno članku 59. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23.), obavještavaju se stanovnici s područja Bistrinci o nesukladnosti uzorka vode za ljudsku potrošnju iz individualne vodoopskrbe (zdenci) s MDK vrijednostima propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023).

Nesukladnost je utvrđena u mjestu Bistrinci, Svetište sv. Ane. U uzorku vode za ljudsku potrošnju, uzorkovanom 12.07.2023., vrijednosti sljedećih mikrobioloških pokazatelja nisu sukladne s MDK vrijednostima propisanim gore navedenim Pravilnikom (NN br. 64/2023): broj kolonija na temperaturi od 22 ⁰C ,broj kolonija na temperaturi od 36 ⁰C, koliformne bakterije, crijevni enterokoki i Escherichia coli).

S obzirom na to da postoji rizik za ljudsko zdravlje korisnika, voda iz navedenog bunara ne preporučuje se za ljudsku potrošnju. Posjetiteljima svetišta preporučuje se osigurati zdravstveno ispravnu vodu za ljudsku potrošnju na neki drugi način (cisterne, galoni s vodom i sl.).

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
Služba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda i zraka


Nesukladnosti vode za ljudsku potrošnju u lokalnoj vodoopskrbi na području Osječko-baranjske županije

Lokalna vodoopskrba je zahvaćanje vode za ljudsku potrošnju te isporuku do krajnjih korisnika putem vodnih građevina kojima ne upravlja pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe. Plan monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju obuhvaća monitoring vode isporučene iz javnih i lokalnih vodoopskrbnih sustava koji isporučuju vodu za više od 50 stanovnika ili više od 10 m3/dan.

Na području Osječko-baranjske županije vodom za ljudsku potrošnju stanovništvo se opskrbljuje  putem 10 javnih te tri lokalna vodovoda - Josipovac Punitovački, Novi Bezdan i Gradac Našički. Lokalnu vodoopskrbu koristi 1.107 stanovnika (0,43 %) u tri naselja (1,14 % naselja) u Županiji. Sva tri lokalna vodovoda isporučuju više od 10 m3 vode na dan za više od 50 stanovnika, stoga je voda za ljudsku potrošnju koju isporučuju obuhvaćena Planom monitoringa i na nju se odnose sve odredbe Zakona o vodi za ljudsku potrošnju.

Osim javne i lokalne vodoopskrbe, 2126 stanovnika (0,82 %) u 39 naselja u Županiji (14,83 %) koristi individualnu vodoopskrbu, odnosno vodu zahvaća uglavnom iz vlastitih bunara.

Broj uzoraka planiran unutar monitoringa vode za ljudsku potrošnju za 2022. i 2023. određivao se prema Prilogu II., točki 3, Tablici 1. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20). Tijekom 2022. godine ispitano je 6 uzoraka redovnog monitoringa („A analize“) i tri uzorka revizijskog monitoringa („B analize“). Jednak broj uzoraka planiran je i za 2023. godinu. Rezultati provedenog monitoringa vode za ljudsku potrošnju lokalne vodoopskrbe u Županiji tijekom 2022. godine prikazani su u Tablici 1.

Tablica 1. Rezultati provedenog monitoringa vode za ljudsku potrošnju lokalne vodoopskrbe u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. godini

Lokalna vodoopskrba

Datum uzorkovanja

Vrsta analize

Sukladnost uzorka

Nesukladni parametri

Novi Bezdan

20.1.2022.

A analiza

nesukladno

mangan i željezo

3.6.2022.

A analiza

nesukladno

broj kolonija na 36°C, ukupni koliformi, enterokoki, mangan, željezo

12.9.2022.

B analiza

nesukladno

kalij, mangan, željezo, pesticidi ukupni, (herbicidi i metaboliti), bentazon

Josipovac Punitovački

25.4.2022.

A analiza

nesukladno

mangan

17.5.2022.

B analiza

nesukladno

mangan, željezo

29.11.2022.

A analiza

nesukladno

mangan, željezo

Gradac Našički

1.2.2022.

A analiza

nesukladno

broj kolonija na 22°C, ukupni koliformi, Escherichia coli

15.3.2022.

A analiza

nesukladno

broj kolonija na 22°C, ukupni koliformi

17.10.2022.

B analiza

nesukladno

mutnoća, aluminij, željezo, ukupni koliformi, broj kolonija na 22°C i 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, enterokoki, Clostridium perfringens

Tijekom 2023. godine do danas (6. srpnja 2023.) temeljem Plana monitoringa uzorkovano je pet uzoraka vode za ljudsku potrošnju u lokalnim vodoopskrbnim sustavima. Rezultati su prikazani u Tablici 2.

Tablica 2. Rezultati provedenog monitoringa vode za ljudsku potrošnju lokalne vodoopskrbe u Osječko-baranjskoj županiji od 1.1.2023. do 6.7.2023. godine

Lokalna vodoopskrba

Datum uzorkovanja

Vrsta analize

Sukladnost

Nesukladni parametri

Novi Bezdan

13.6.2023.

A analiza

nesukladno

mutnoća, željezo, mangan

Gradac Našički

6.2.2023.

A analiza

nesukladno

mutnoća, ukupni koliformi, broj kolonija na 22°C, broj kolonija na36°C, Escherichia coli i enterokoki

6.3.2023.

A analiza

nesukladno

mutnoća, utrošak KMnO₄, ukupni koliformi, broj kolonija na 22°C, željezo, Escherichia coli

Josipovac Punitovački

25.4.2023.

A analiza

sukladno

-

9.5.2023.

B analiza

nesukladno

mangan, željezo

Pored monitoringa vode za ljudsku potrošnju, prema čl. 44. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 30/2022) jedinice područne (regionalne) samouprave (županije) i Grad Zagreb, obvezni su na vodocrpilištima lokalnih vodovoda koji opskrbljuju 50 i više stanovnika, izvršiti ispitivanja svih kemijskih, mikrobioloških i indikatorskih parametara propisanih pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. navedenog Zakona (NN br. 30/2022), najmanje jedan puta godišnje tijekom hidrološke godine (revizijski monitoring). U Tablici 3 prikazani su rezultati provedenog monitoringa vodocrpilišta lokalnih vodovoda.

Tablica 3. Rezultati provedenog monitoringa vodocrpilišta lokalnih vodovoda u Osječko-baranjskoj županiji tijekom 2022. godine

Lokalna vodoopskrba

Upravitelj

Broj uzoraka

Nesukladni pokazatelji za koje je preradom vode potrebno osigurati sukladnost

1.

crpilište Gradac

Grupa građana naselja Gradac

1

mutnoća, broj kolonija na 36 °C, broj kolonija na 22 °C, Escherichia coli, ukupni koliformi, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa,  enterokoki, aluminij, željezo

2.

crpilište Josipovac Punitovački

Grupa građana naselja Josipovac Punitovački

1

mangan, željezo

3.

crpilište Novi Bezdan

Općina Petlovac

1

mutnoća, mangan, željezo, kalij, pesticidi ukupni (bentazon)

U sirovim vodama crpilišta lokalnih vodovoda na području Županije kemijska nesukladnost uglavnom je zbog povišene koncentracije željeza, mangana i mutnoće. Jedino lokalni vodovod Josipovac Punitovački ima oblik dezinfekcije sirove vode, dok niti jedan lokalni vodovod nema niti jedan oblik obrade sirove.

Iz rezultata monitoringa crpilišta lokalnih vodovoda vidljivo je da se niti jedna sirova voda ne može koristiti za vodoopskrbu bez obrade.

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
Služba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda i zraka

Obavijest od 13.06.2023.

Sukladno odredbama čl. 44. i 59. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23.), obavještavamo stanovnike s područja Novi Bezdan o nesukladnosti uzorka vode za ljudsku potrošnju dobivenoj redovnim monitoringom vode za ljudsku potrošnju s MDK vrijednostima propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17. i 39/20.).

U svrhu monitoringa, 13.06.2023. godine, izvršeno je uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju iz lokalne vodoopskrbe naselja Novi Bezdan od strane djelatnika Službe za zdravstvenu ekologiju, Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije.

Lokalni vodovod Novi Bezdan ne koristi preradu i dezinfekciju vode. Isti pripada vodoopskrbnoj zoni Novi Bezdan općine Petlovac kojom se, prema dostupnim podacima Isporučitelja vodnih usluga, opskrbljuje 306 stanovnika s dnevnom isporukom vode oko 11 m3/dan.

Utvrđeno je da rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrošnju NISU SUKLADNI maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20) za parametre: mutnoća, mangan i željezo.

Tablica 1. Broj ispitanih uzoraka u 2023 .godini te broj nesukladnih uzoraka na fizikalno – kemijske i mikrobiološke parametre

Vodoopskrbna zona

Naziv isporučitelja vodnih usluga

Broj ispitanih uzoraka

Broj nesukladnih uzoraka na fizikalno-kemijske parametre

Broj nesukladnih uzoraka na mikrobiološke parametre

UKUPNO broj nesukladnih uzoraka

ZO LV NOVI BEZDAN

Prerada: Ne

Dezinfekcija: Ne

Broj stanovnika: 306

OPĆINA PETLOVAC

1

1

0

1

Korisnicima lokalne vodoopskrbe Novi Bezdan savjetuje se da vodu ne koriste za ljudsku potrošnju, osim u sanitarne svrhe.

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
Služba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda i zraka


Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine

Pri Ministarstvu zdravstva izrađen je Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine koji uključuje potrebne postupke za pripravnost i djelovanje na nacionalnoj i lokalnoj razini u slučaju opasnosti od toplinskog vala ali i preporuke za smanjenje rizika kako za pojedince tako i u institucionalnim uvjetima.

Protokolom se utvrđuju obveze pojedinih sudionika nakon prognoze toplinskog vala te savjeti kako reagirati i ponašati se tijekom vala velikih vrućina. Sustav praćenja utjecaja toplinskog vala na zdravlje na snazi je u razdoblju od svibnja do listopada, a praćenje porasta temperature provodi se od lipnja do rujna 2023. godine.

Protokol možete preuzeti ovdje: https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/2017%20programi%20i%20projekti/PROTOKOL%20-%20VRUĆINA.pdf

Obavijest od 09.05.2023.

Sukladno odredbama čl. 44. i 59. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23.), obavještavamo stanovnike s područja Josipovac Punitovački o nesukladnosti uzorka vode za ljudsku potrošnju dobivenoj redovnim monitoringom vode za ljudsku potrošnju s MDK vrijednostima propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20).

U svrhu monitoringa, 9. svibnja 2023. godine, izvršeno je uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju iz lokalne vodoopskrbe naselja Josipovac Punitovački od strane djelatnika Službe za zdravstvenu ekologiju, Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije.

Lokalni vodovod  Josipovac Punitovački ne koristi preradu, a dezinficira vodu pomoću klora. Isti pripada vodoopskrbnoj zoni Josipovac Punitovački općine Punitovci kojom se, prema dostupnim podacima Isporučitelja vodnih usluga, opskrbljuje 787 stanovnika s dnevnom isporukom vode oko 11 m3/dan.

Tablica 1 Broj ispitanih uzoraka u 2023 .godini te broj nesukladnih uzoraka na fizikalno – kemijske i mikrobiološke paramtere

Vodoopskrbna zona

Naziv isporučitelja vodnih usluga

Broj ispitanih uzoraka

Broj nesukladnih uzoraka na fizikalno-kemijske parametre

Broj nesukladnih uzoraka na mikrobiološke parametre

UKUPNO broj nesukladnih uzoraka

ZO LV JOSIPOVAC PUNITOVAČKI

Prerada: Ne

Dezinfekcija: DA (klor)

Broj stanovnika: 787

OPĆINA PUNITOVCI

2

1

0

1

Utvrđeno je da rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrošnju NISU SUKLADNI maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20) za parametre mangan i željezo.

Korisnicima lokalnog vodovoda Josipovac Punitovački savjetuje se da vodu ne koriste za ljudsku potrošnju, osim u sanitarne svrhe.

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
Služba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda i zraka


Žurna obavijest od 18.04.2023.
 

Vodorad d.o.o. Đurđenovac obavještava stanovnike s područja Općine Đurđenovac da je zbog veće količine padalina došlo do zamućenja vode u sustavu na području opskrbe pitkom vodom Općine Đurdenovac. 
Dežurni tim je na terenu te radi na otklanjanju problema. 
Mole se mještani da do srijede 19. travnja 2023. ne koriste vodu iz sustava za piće.

Obavijest od 06.03.2023.

Sukladno odredbama čl. 26 Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20), obavještavamo stanovnike s područja Gradac o nesukladnosti uzorka vode za ljudsku potrošnju dobivenoj redovnim monitoringom vode za ljudsku potrošnju s MDK vrijednostima propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20).

Nesukladnost je utvrđena u Lokalnom vodovodu Gradac - PŠ Gradac, Osnovna škola: Kralja Tomislava, Gradac. U uzorku vode za ljudsku potrošnju, uzorkovanom 06.03.2023., pronađene su vrijednosti mutnoće,utroška  KMnO4 , broja kolonija na 22 °C, ukupnih koliforma, Escherichia coli te željeza većih od maksimalno dopuštene koncentracije propisane gore navedenim Pravilnikom (NN br. 125/17 i 39/20).

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
Služba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda i zraka

Obavijest od 06.02.2023.

Sukladno odredbama čl. 26. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20), obavještavamo stanovnike s područja Gradac o nesukladnosti uzorka vode za ljudsku potrošnju dobivenoj redovnim monitoringom vode za ljudsku potrošnju s MDK vrijednostima propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20).

Nesukladnost je utvrđena u Lokalnom vodovodu Gradac - crpilište Gradac. U uzorku vode za ljudsku potrošnju, uzorkovanom 06.02.2023., pronađene su vrijednosti mutnoće, broja kolonija na 22 °C i na 36 °C, ukupnih koliforma, Escherichia coli te enterokoka većih od maksimalno dopuštene koncentracije propisane gore navedenim Pravilnikom (NN br. 125/17 i 39/20).

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
Služba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda i zraka

Obavijest od 29.11.2022.

Sukladno odredbama čl. 26 Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13 i 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20), obavještavamo stanovnike s područja Josipovac Punitovački o nesukladnosti uzorka vode za ljudsku potrošnju dobivenoj redovnim monitoringom vode za ljudsku potrošnju s MDK vrijednostima propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20).

Nesukladnost je utvrđena u Lokalnom vodovodu Josipovac Punitovački, u vodospremi crpilišta. U uzorku vode za ljudsku potrošnju, uzorkovanom 29.11.2022., pronađene su vrijednosti mangana i željeza veće od maksimalno dopuštene koncentracije propisane gore navedenim Pravilnikom (NN br. 125/17 i 39/20).

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
Služba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda i zraka

Obavijest od 17.10.2022.

Sukladno odredbama čl. 26 Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20), obavještavamo stanovnike s područja Gradac o nesukladnosti uzorka vode za ljudsku potrošnju dobivenoj redovnim monitoringom vode za ljudsku potrošnju s MDK vrijednostima propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20).

Nesukladnost je utvrđena u Lokalnom vodovodu Gradac - crpilište Gradac. U uzorku vode za ljudsku potrošnju, uzorkovanom 17.10.2022., pronađene su vrijednosti mutnoće, aluminija, željeza, ukupnih koliforma, Escherichia coli, enterokoka, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa te broja kolonija na 22°C i 36°C većih od maksimalno dopuštene koncentracije propisane gore navedenim Pravilnikom (NN br. 125/17 i 39/20).

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
Služba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda i zraka

Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2022. godini

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je raspisalo Natječaj za dodjelu  Nagrade za promicanje prava djeteta u 2022. godini.

Ministarstvo poziva sve fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za Godišnje nagrade i Nagradu za životno djelo. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta. Godišnje nagrade se dodjeljuju pojedincima i/ili grupi pojedinaca, za najznačajnija ostvarenja na različitim područjima promicanja prava djeteta u protekloj godini.

Nagrade se dodjeljuju s ciljem poticanja svih dionika u društvu da se uključe ili nastave u svojim nastojanjima podizanja svijesti o važnosti rada s djecom te u promicanju i zaštiti prava djece kao i s namjerom da se zahvali pojedincima i grupama za izuzetan rad s djecom te na promicanju i ostvarivanju prava djece.

Natječaj je otvoren do 24. listopada 2022.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama (broj 117/22.) te u Večernjem listu i Jutarnjem listu, svi od 7. listopada 2022. 

Poveznica na narodne novine: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8344468.html

Postupak dodjele nagrade uređen je Zakonom o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj 96/03. i 33/05.).

Obavijest od 12.09.2022.

Sukladno odredbama čl. 26 Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20), obavještavamo stanovnike s područja Novi Bezdan o nesukladnosti uzorka vode za ljudsku potrošnju dobivenoj redovnim monitoringom vode za ljudsku potrošnju s MDK vrijednostima propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20).

Nesukladnost je utvrđena u Lokalnom vodovodu Novi Bezdan, u trgovini KD Bonum 4, Srednja 12, Novi Bezdan. U uzorku vode za ljudsku potrošnju, uzorkovanom 12.09.2022., pronađene su vrijednosti mangana, željeza, kalija i ukupnih pesticida (Herbicidi i metaboliti-Bentazon) veće od maksimalno dopuštene koncentracije propisane gore navedenim Pravilnikom (NN br. 125/17 i 39/20).

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
Služba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine

Pri Ministarstvu zdravstva izrađen je Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine koji uključuje potrebne postupke za pripravnost i djelovanje na nacionalnoj i lokalnoj razini u slučaju opasnosti od toplinskog vala ali i preporuke za smanjenje rizika kako za pojedince tako i u institucionalnim uvjetima.

Protokolom se utvrđuju obveze pojedinih sudionika nakon prognoze toplinskog vala te savjeti kako reagirati i ponašati se tijekom vala velikih vrućina. Sustav praćenja utjecaja toplinskog vala na zdravlje na snazi je u razdoblju od svibnja do listopada, a praćenje porasta temperature provodi se od 15. svibnja do 30. rujna 2022. godine.

Protokol možete preuzeti ovdje: https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/2017%20programi%20i%20projekti/PROTOKOL%20-%20VRUĆINA.pdf

Obavijest od 03.06.2022.

Sukladno odredbama čl. 26 Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13 i 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20), obavještavamo stanovnike s područja Novi Bezdan o nesukladnosti uzorka vode za ljudsku potrošnju dobivenoj redovnim monitoringom vode za ljudsku potrošnju s MDK vrijednostima propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20).

Nesukladnost je utvrđena u Lokalnom vodovodu Novi Bezdan, u Osnovnoj školi Novi Bezdan, Srednja bb, Novi Bezdan-kuhinja. U uzorku vode za ljudsku potrošnju, uzorkovanom 03.06.2022., pronađene su vrijednosti broja kolonija na 36°C, ukupnih koliforma, enterokoka, mangana i željeza veće od maksimalno dopuštene koncentracije propisane gore navedenim Pravilnikom (NN br. 125/17 i 39/20).

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
Služba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Obavijest od 17.05.2022.

Sukladno odredbama čl. 26 Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13 i 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20), obavještavamo stanovnike s područja Josipovac Punitovački o nesukladnosti uzorka vode za ljudsku potrošnju dobivenoj redovnim monitoringom vode za ljudsku potrošnju s MDK vrijednostima propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20).

Nesukladnost je utvrđena u Lokalnom vodovodu Josipovac Punitovački, u vodospremi crpilišta. U uzorku vode za ljudsku potrošnju, uzorkovanom 17.05.2022., pronađene su vrijednosti mangana i željeza veće od maksimalno dopuštene koncentracije propisane gore navedenim Pravilnikom (NN br. 125/17 i 39/20).

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
Služba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Obavijest od 25.04.2022.

Sukladno odredbama čl. 26 Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13 i 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20), obavještavamo stanovnike s područja Josipovac Punitovački o nesukladnosti uzorka vode za ljudsku potrošnju dobivenoj redovnim monitoringom vode za ljudsku potrošnju s MDK vrijednostima propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20).

Nesukladnost je utvrđena u Lokalnom vodovodu Josipovac Punitovački, na adresi Strossmayerova 69a. U uzorku vode za ljudsku potrošnju, uzorkovanom 25.04.2022., pronađene su vrijednosti mangana veće od maksimalno dopuštene koncentracije propisane gore navedenim Pravilnikom (NN br. 125/17 i 39/20).

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
Služba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Nesukladnosti vode za ljudsku potrošnju u lokalnoj vodoopskrbi
na području Osječko-baranjske županije


Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) definira lokalnu vodoopskrbu kao zahvaćanje vode za ljudsku potrošnju te isporuku do krajnjih korisnika putem vodnih građevina kojima ne upravlja pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe.

Plan monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju obuhvaća monitoring vode isporučene iz javnih i lokalnih vodoopskrbnih sustava koji isporučuju vodu za više od 50 stanovnika ili više od 10 m3/dan.

Na području Osječko-baranjske županije vodom za ljudsku potrošnju stanovništvo se opskrbljuje putem 10 javnih te tri lokalna vodovoda - Josipovac Punitovački, Novi Bezdan i Gradac Našički.

Lokalnu vodoopskrbu koristi 1.107 stanovnika (0,43 %) u tri naselja (1,14 % naselja) u Županiji.

Sva tri lokalna vodovoda isporučuju više od 10 m3 vode na dan za više od 50 stanovnika, stoga je voda za ljudsku potrošnju koju isporučuju obuhvaćena Planom monitoringa i na nju se odnose sve odredbe Zakona o vodi za ljudsku potrošnju.

Osim javne i lokalne vodoopskrbe, 2126 stanovnika (0,82 %) u 39 naselja u Županiji (14,83 %) koristi individualnu vodoopskrbu, odnosno vodu zahvaća uglavnom iz vlastitih bunara.

Broj uzoraka planiran unutar monitoringa vode za ljudsku potrošnju određuje se prema Prilogu II., točki 3, Tablici 1. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20).

Tijekom 2021. godine ispitano je 6 uzoraka redovnog monitoringa („A analize“) i tri uzorka revizijskog monitoringa („B analize“). Jednak broj uzoraka planiran je i za 2022. godinu.

Rezultati provedenog monitoringa vode za ljudsku potrošnju lokalne vodoopskrbe u Županiji tijekom 2021. godine prikazani su u Tablici 1.

Tablica 1. Rezultati provedenog monitoringa vode za ljudsku potrošnju lokalne vodoopskrbe
u Osječko-baranjskoj županiji u 2021. godini

Lokalna vodoopskrba

Datum uzorkovanja

Vrsta analize

Sukladnost uzorka

Nesukladni parametri

Novi Bezdan

18.1.2021.

A analiza

nesukladno

mangan

8.6.2021.

A analiza

nesukladno

ukupni koliformi, mangan

28.9.2021.

B analiza

nesukladno

kalij, željezo, mangan,

Josipovac Punitovački

20.4.2021.

A analiza

sukladno

 -

25.5.2021.

B analiza

sukladno

 -

9.11.2021.

A analiza

sukladno

 -

Gradac Našički

12.2.2021.

A analiza

nesukladno

mutnoća, željezo, broj kolonija na 22°C, broj kolonija na 36°C, ukupni koliformi, Escherichia coli, enterokoki

23.3.2021.

A analiza

nesukladno

broj kolonija na 22 °C, broj kolonija na 36 °C i ukupni koliformi, Escherichia coli, enterokoki

25.10.2021.

B analiza

nesukladno

mutnoća, aluminij, ukupni koliformi, broj kolonija na 22°C, broj kolonija na 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, enterokoki, Clostridium perfringens


Od početka 2022. godine zaključno do 12. travnja 2022. godine, temeljem Plana monitoringa, uzorkovana su tri uzorka vode za ljudsku potrošnju u lokalnim vodoopskrbnim sustavima. Rezultati su prikazani u Tablici 2.

Tablica 2. Rezultati provedenog monitoringa vode za ljudsku potrošnju lokalne vodoopskrbe
u Osječko-baranjskoj županiji od 01.01.2022. do 12.04.2022.

Lokalna vodoopskrba

Datum uzorkovanja

Vrsta analize

Sukladnost

Nesukladni parametri

Novi Bezdan

20.01.2022

A analiza

nesukladno

mangan, željezo

Gradac Našički

1.2.2022.

A analiza

nesukladno

broj kolonija na 22°C, ukupni koliformi, Escherichia coli

15.3.2022.

A analiza

nesukladno

broj kolonija na 22°C, ukupni koliformi


Pored monitoringa vode za ljudsku potrošnju, prema članku 42. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, županije i Grad Zagreb obvezni su na vodocrpilištima lokalnih vodovoda koji opskrbljuju 50 i više stanovnika, izvršiti ispitivanja svih kemijskih, mikrobioloških i indikatorskih parametara propisanih pravilnikom iz članka 10. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona, najmanje jedan puta godišnje u toku hidrološke godine (revizijski monitoring).

U Tablici 3 prikazani su rezultati provedenog monitoringa vodocrpilišta lokalnih vodovoda.

Tablica 3. Rezultati provedenog monitoringa vodocrpilišta lokalnih vodovoda
u Osječko-baranjskoj županiji tijekom 2021. godine

Lokalna vodoopskrba

Upravitelj

Broj uzoraka

Nesukladni pokazatelji za koje je preradom vode potrebno osigurati sukladnost

1.

crpilište Gradac

Grupa građana naselja Gradac

1

željezo, mutnoća, aluminij, broj kolonija na 22°C, broj kolonija na 36°C, Escherichia coli, ukupni koliformi, Pseudomonas aeruginosa i enterokoki

2.

crpilište Josipovac Punitovački

Grupa građana naselja Josipovac Punitovački

1

mangan

3.

crpilište Novi Bezdan

Općina Petlovac

1

kalij, mangan, željezo, ukupni koliformi


U sirovim vodama crpilišta lokalnih vodovoda na području Županije kemijska nesukladnost uglavnom je zbog povišene koncentracije željeza, mangana, mutnoće, aluminija i kalija.

Jedino lokalni vodovod Josipovac Punitovački ima oblik dezinfekcije sirove vode, dok niti jedan lokalni vodovod nema niti jedan oblik obrade sirove.

Iz rezultata monitoringa crpilišta lokalnih vodovoda vidljivo je da se niti jedna sirova voda ne može koristiti za vodoopskrbu bez obrade.

S obzirom na pojavnost nesukladnih pokazatelja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije daje sljedeće preporuke i smjernice za korištenje vode iz navedenih lokalnih vodovoda.

Mangan

Prema nacionalnoj legislativi, mangan je svrstan u indikatorske pokazatelje s MDK (maksimalno dopuštenom koncentracijom) od 50 µg/l. Prema smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije koncentracija mangana ne bi smjela biti veća od 80 µg/l zbog rizika za zdravlje opće populacije. Poseban rizik odnosi se na dojenčad zbog nepovoljnih neuroloških učinaka povišenog unosa mangana. Povišene koncentracije mangana uklanjaju se procesima obrade koji ga eliminiraju kako u otopljenom, tako i u suspendiranom obliku, što nije moguće postići u kućnim uvjetima.

Kalij

Prema nacionalnom zakonodavstvu, kalij je indikatorski pokazatelj s MDK od 12 mg/l. Smjernice WHO ne propisuju određenu graničnu vrijednost, ali ne preporučaju povećani unos kalija putem vode za piće bubrežnim i srčanim bolesnicima, starijim osobama i dojenčadi te osobama koje uzimaju lijekove koji interferiraju s kalijem (npr. lijekovi koji reguliraju zgrušavanje krvi).

Željezo

Prema WHO koncentracija željeza u vodi za piće do 2 000 µg/l ne predstavlja rizik za zdravlje. Hrvatsko zakonodavstvo propisuje MDK za željezo, kao indikatorskog pokazatelja, od 200 µg/l uglavnom zbog nepovoljnih učinaka na vodne građevine i sustave.

Mutnoća

Mutnoća je u RH indikatorski pokazatelj s MDK od 4 NTU. WHO preporuča održavanje mutnoće na što nižoj razini zbog učinka stimulacije rasta mikroorganizama. Naime, suspendirane čestice mogu djelovati kao „nosači“ za rast biomase, što stimulira porast mikroorganizama, ali i smanjuje učinkovitost postupka dezinfekcije. Prema WHO, voda koja ima mutnoću veću od 5 NTU ne preporuča se za piće.

Aluminij

MDK za aluminij prema legislativi RH, kao indikatorskog pokazatelja, je 200 µg/l. Prema WHO, koncentracije aluminija u vodi za piće niže od 900 µg/l ne predstavljaju rizik za opću populaciju. Preporuča se održavanje razine aluminija na manje od 200 µg/l zbog n učinaka na proces obrade vode.

Broj kolonija pri 22 °C i 36 °C

Broj kolonija pri 22 °C i 36 °C su indikatorski pokazatelji mikrobiološke kontaminacije ali i učinkovitosti dezinfekcije vode. Određivanjem ukupnog broja kolonija ne određuje se vrsta detektiranih mikroorganizama, ali njihova pojava indicira moguću prisutnost i rast patogenih mikroorganizama. MDK za broj kolonija pri 22 °C i 36 °C je 100 kolonija u 1 ml vode. Prema procjeni rizika Stručnog povjerenstva vode za ljudsku potrošnju broj kolonija, sam za sebe,  ne predstavlja rizik za ljudsko zdravlje sve dok su svi ostali pokazatelji u skladu s propisanim vrijednostima.

Ukupni koliformi i Escherichia coli

Ukupni koliformi mogu biti fekalnog i nefekalnog podrijetla. Ukazuju na mogućnost fekalnog zagađenja iako nisu njegov izravan pokazatelj, ali su dobar pokazatelj adekvatnosti obrade i dezinfekcije vode. MDK za ukupne koliforme je 0 cfu/100 ml, međutim, Stručno povjerenstvo za vodu za ljudsku potrošnju  preporuča da se tek za broj  ukupnih koliformnih bakterija veći od 10 cfu/100 mL bez prisutnosti Escherichia coli naloži zabrana korištenja vode za ljudsku potrošnju. MDK za Escherichiu coli je također 0 cfu/100 ml. Dok su ukupni koliformi indikatorski pokazatelj, Escherichia coli je svrstana u pokazatelje zdravstvene ispravnosti. U slučaju prisutnosti Escherichia coli, patogene bakterije koja je pouzdan pokazatelj fekalnog zagađenja, također je potrebno zabraniti korištenje vode za ljudsku potrošnju.

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa je patogena bakterija koja uzrokuje niz različitih infekcija koje se ponekad mogu razviti u ozbiljna oboljenja. Put zaraze kreće kroz kontakt rane, mukozne membrane, oštećenog ili osjetljivog tkiva s kontaminiranom vodom. Čišćenje kontaktnih leća s kontaminiranom vodom može izazvati infekciju oka, dok se kupanje u bazenskoj vodi povezuje s infekcijama uha. Prepoznat je i kao česti uzrok intrahospitalnih infekcija. Pseudomonas aeruginosa je osjetljiv i reagira na uobičajene načine dezinfekcije vode, ali ima sposobnost rasta u obliku biofilma pri čemu ostaje zaštićen od djelovanja sredstava za dezinfekciju te postaje visoko rezistentan. Nema dokaza da uobičajena uporaba vode za ljudsku potrošnju koja je kontaminirana Pseudomonas aeruginosa može biti uzrok infekcije kod opće populacije. Nacionalno zakonodavstvo RH svrstava Pseudomonas aeruginosa među indikatorske pokazatelje i propisuje MDK od 0 cfu/ml, međutim, Stručno povjerenstvo vode za ljudsku potrošnju naglašava da ne predstavlja opasnost za zdravlje opće populacije, ali predstavlja opasnost za osobe oslabljenog imunološkog sustava. Stoga preporučaju praćenje Pseudomonas aeruginosa u bolnicama, zdravstvenim ustanovama, domovima za starije i dječjim vrtićima uz trenutno propisani MDK od 0 cfu/100 ml, što znači da voda u navedenim ustanovama ne smije imati prisutnost Pseudomonas aeruginosa i potrebno ju je zabraniti za korištenje za ljudsku potrošnju.

Clostridium perfringens

Clostridium perfringens ukazuje na moguću zagađenost protozoama i fekalnim bakterijama. Također se smatra i indikatorom prisutnosti enterovirusa. Propisi RH svrstavaju Clostridium perfringens među zdravstvene pokazatelje i propisuju MDK od 0 cfu/100 ml vode. U slučaju prisutnosti Clostridium perfringens potrebno je zabraniti korištenje vode za ljudsku potrošnju.

Enterokoki

Enterokoki su skupina fekalnih streptokoka koji također služe kao indikator zagađenja fekalnim patogenima, s većom rezistentnošću na sredstva za dezinfekciju od Escherichie coli i ostalih indikatora fekalnog zagađenja. Enterokoki su u RH zdravstveni pokazatelj s MDK od 0 cfu/100 ml. Vodu u kojoj su prisutni enterokoki potrebno je zabraniti za ljudsku potrošnju.

ZAKLJUČAK

Ispitivanjem uzoraka vode iz lokalnog vodovoda Novi Bezdan pronađena je prisutnost povišenih vrijednosti mangana, kalija i ukupnih koliforma u razinama koje predstavljaju opasnost za ljudsko zdravlje. S obzirom na to da voda iz lokalnog vodovoda nema nikakav oblik obrade, ne može se preporučiti za piće i pripremu hrane. Ne postoji ni mogućnost uklanjanja povišenih parametara u kućnim uvjetima. Voda se može koristiti isključivo u sanitarne svrhe, npr. za pranje rublja, čišćenje, zalijevanje vrta i sl.

Ispitivanjem vode iz lokanog vodovoda Josipovac Punitovački tijekom 2021. godine nije pronađena nesukladnost osim povišene vrijednosti mangana u uzorku vode sa samog crpilišta. Koncentracija mangana bila je viša od 80 µg/l, koju Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporuča kao maksimalno dozvoljenu s obzirom na rizik za zdravlje. U posljednih 7 godina na parametar mangan ispitano je 25 uzoraka vode iz navedenog lokalnog vodovoda. Od ukupno 25 uzoraka, u 20 uzoraka koncentracija mangana bila je viša od preporuke WHO, a većinom se kretala oko 300 µg/l. S obzirom da voda iz lokalnog vodovoda Josipovac Punitovački nema oblik prerade koji bi uklonio mangan, korištenje takve vode može predstavljati rizik za zdravlje. Također, mangan se ne može ukloniti u kućnim uvjetima. Zbog svega navedenog, voda iz lokalnog vodovoda ne može se koristiti za piće i za pripremu hrane. Može se preporučiti isključivo za korištenje u sanitarne svrhe, npr. za pranje rublja, čišćenje, zalijevanje vrta i sl.

Ispitivanjem uzoraka vode iz lokalnog vodovoda Gradac Našički pronađene su povišene vrijednosti mutnoće, željeza i aluminija, kao i svih mikrobioloških pokazatelja propisanih trenutno važećim zakonskim i podzakonskim aktima. S obzirom na visoke razine indikatorskih pokazatelja, ali i pokazatelja zdravstvene ispravnosti, voda iz navedenog lokalnog vodovoda ne smije se koristiti za ljudsku potrošnju.

Izvješće izradio:

Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
Služba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

U Osijeku, 12. travnja 2022. godine

Dječji tjedan 2021. godine –  Međunarodna godina voća i povrća

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Osječko-baranjske županije povodom obilježavanja Dječjeg tjedna u listopadu, a u sklopu projekta „Županija – prijatelj djece“ organizirao je 8. listopada 2021. godine Webinar za učenike viših razreda osnovnih škola s područja županije.

Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 2021. godinu Međunarodnom godinom voća i povrća na što se stavio naglasak prilikom organiziranja aktivnosti.

Tijekom predavanja govorilo se o sljedećim temama:

Doc. dr. sc. Ivana Stanić, Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Osječko-baranjske županije u svom predavanju „Gdje smo sada?“ ukazala je na prednosti i nedostatke on line komunikacije za vrijeme pandemije COVID-a 19.  Naglasak je bio na informacijskoj i informatičkoj pismenosti te razvijanju komunikacijskih vještina kroz  nove modele komunikacije što se pokazalo važnim za sve generacije (od veterana do generacije Z i Alfa). Zaključilo se da on line komunikacija ne može zamijeniti bliski kontakt, fizičku aktivnost koja nam je važna za rast i razvoj djece.

Ivana Sović, mag.nutr., Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, u svom predavanju „Jedem promišljeno“ istaknula je da pravilan rast i razvoj djeteta ide ruku pod ruku s pravilnom prehranom. Djeca trebaju razumjeti važnost unosa svih skupina namirnica, spoznati da je pred njima ključan period stvaranja novih prehrambenih navika te znati kome postaviti pitanja koja se odnose na prehranu i tjelesnu težinu. Cilj je probuditi interes djece te ih usmjeriti kako kroz dan uklopiti 5 porcija povrća i voća. 

Prof. dr. sc. Marija Heffer, Medicinski fakultet u Osijeku u svom predavanju „Hrana za pamćenje“ ukazala je na važnost unosa vitamina u organizam, njihovom utjecaju u liječenju bolesti i jačanju imuniteta čovjeka. Na zanimljiv način u svom predavanju provela nas je kroz „Pomorsku povijest „ vitamina te ujedno potakla na primjenu istih u kreiranju zdravih i jednostavnih obroka.   

Karla Generalić, volonter, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek, u svom predavanju „Aktiviraj sebe i svoj um“ govorila je o tome kako je pandemija Covid-19 utjecala na mentalno zdravlje mladih i na promjene u ponašanju. U drugom dijelu predavanja stavila je naglasak na aktivnosti primjerenim za djecu tijekom pandemije te o njihovoj važnosti i dobrobiti.  

Cilj je bio uključiti najveći broj djece te ih osvijestiti o važnosti i ulozi voća i povrća - zdrave prehrane ljudi, sigurnosti hrane i zdravlju, negativnom utjecaju Covid-a na mentalno zdravlje djece i mladih te kako motivirati djecu da što kvalitetnije provedu svoje slobodno vrijeme.

Za sve koji žele čuti više o navedenoj temi snimku webinara mogu pogledati na slijedećem linku: https://youtu.be/Ff2RRN4hUW8

slika 1slika 2

slika 3slika 4
Županijski puls - Vodič kroz zdravstvene ustanove i ustanove socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije tijekom epidemije koronavirusa

Pročitajte specijalno izdanje Županijskog pulsa - Vodič kroz zdravstvene ustanove i ustanove socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije tijekom epidemije koronavirusa, koji sadrži sve potrebne informacije, upute, brojeve telefona i adrese na jednom mjestu:

https://www.yumpu.com/xx/document/read/64849688/zupanijski-puls

OBAVIJEST

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je 9. listopada 2020. objavilo Natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2020. godini. Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" i na web stranici Ministarstva.

Za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece pozivaju se fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za Godišnju nagradu i Nagradu za životno djelo.

Tekst natječaja kao i uvjeti za dodjelu Nagrade nalaze se ovdje:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8305799.html

OBAVIJEST

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji je dana 14. rujna 2020. raspisala Natječaj za dodjelu potpore za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja za djecu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata, dragovoljce iz Domovinskog rata, hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, djecu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, djecu dragovoljca iz Domovinskog rata i djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru za školsku godinu 2020./2021.

Tekst natječaja te potrebni obrasci objavljeni su na web stranici Ministartsva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/vijesti/natjecaj-zaklade-hrvatskih-branitelja-iz-domovinskog-rata-i-clanova-njihovih-obitelji-za-ostvarivanje-potpore-za-obrazovanje-2020-2021-srednja-skola/3738

SMJERNICE ZA MRTVOZORNIKE O NAČINU PREGLEDA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE U VRIJEME EPIDEMIJE COVID-19

 

Upute za pomoćnice na projektu „Zaželi pomoć u kući“– Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu radaOBAVIJEST PACIJENTIMA DOMA ZDRAVLJA OSIJEK

Poštovani pacijenti, sukladno preporukama Ministarstva zdravstva zbog ulaska u III. fazu borbe protiv epidemije COVID-19, preporučamo da do daljnjeg u Dom zdravlja Osijek dolaze samo neodgodivo hitni pacijenti uz OBAVEZNU prethodnu telefonsku najavu kako bi izbjegli nepotrebne kontakte. Zdravstveni pregledi u djelatnostima koje se u Domu obavljaju maksimalno su reducirani.

Popis postupaka koji se provode po djelatnostima


OBAVIJEST GRAĐANIMA KORISNICIMA USLUGA UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POŠTOVANI GRAĐANI!

S OBZIROM NA IZVANREDNE OKOLNOSTI RADA USLIJED EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE, A U CILJU SMANJENJA MOGUĆNOSTI PRENOŠENJA ZARAZE, MOLIMO VAS DA SVOJE ZAHTJEVE U ŠTO VEĆOJ MJERI UPUTITE PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE NA E-MAIL: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ILI REDOVNOM POŠTOM NA ADRESU:
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PISARNICA
ŽUPANIJSKA 4
31000 OSIJEK

ZA SVE DETALJNIJE INFORMACIJE ZVATI NA BROJEVE TELEFONA:

  • ODSJEK ZA ZDRAVSTVO – 031 221 604
  • ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB – 031 221 737
  • ODSJEK ZA BRANITELJE – 031 283 334

 Napomena: Zahtjevi za ukop hrvatskih branitelja uz vojne počasti zbog hitnosti postupanja zaprimaju se redovnim putem.

ZAHVALJUJEMO NA RAZUMIJEVANJU!


Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17. i 114/18.) Župan je u prosincu 2019. godine donio Odluku o provedbi preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 17/19.) kojom je utvrđena potreba provođenja preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Osječko-baranjske županije, za razdoblje od siječnja 2020. do prosinca 2024. godine.

Ovom Odlukom se detaljno navode obveze jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije, te se dodatno obvezuju općine i gradovi da donesu svoje godišnje programe mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, kao i da na području svoje nadležnosti omoguće provođenje obveznih DDD mjera i osiguraju sredstva za njihovo provođenje.

Nadalje, u siječnju 2020. godine Župan je na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, donio Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdarvstvene važnosti za Osječko-baranjsku županiju u 2020. godini kojim su utvrđene mjere, izvršitelji programa, sredstva, rokovi te način plaćanja i provedba programa mjera suzbijanja štetnika kao mogućih prijenosnika zaraznih bolesti.

S obzirom na geografska obilježja i klimatske uvjete na području Osječko-baranjske županije, svake godine situacija je vrlo nepovoljna u pogledu najezde komaraca te postoji opravdani strah od pojave epidemija koje su posljedica izostanka suzbijanja komaraca. U cilju uspostave učinkovitijeg sustava kontrole komaraca, Skupština Osječko-baranjske županije je 2019. godine prihvatila Strateške smjernice kontrole komaraca u Osječko-baranjskoj županiji 2019. - 2024., kojima su određeni i obrazloženi strateški ciljevi i načelna određenja za uspostavljanje cjelovitog sustava kontrole komaraca na području cijele županije.

Kako bi se sinergijski i kvalitetnije ostvarili rezultati kontrole komaraca na području cijele županije potrebno je da se sve jedinice lokalne samouprave drže zakonskih obveza i temeljnih dokumenata.

U cilju informiranja stanovništva u vezi prevencije od vektorskih bolesti, najezde glodavaca i komaraca, Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije započeo je s promocijom zdravlja putem informativnih letaka o važnosti provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije javnih i privatnih površina, a sukladno obvezama propisanih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Učinkovita zaštita od glodavaca - brošura

Kako spriječiti razmnožavanje komaraca u dvorištima i u blizini kuća - plakat

Zaštita od komaraca na kućnom pragu - letak

Informativno predavanje u vezi protokola postupanja
u slučaju pojave Coronavirusa 
na području Osječko-baranjske županije

S obzirom na prijeko potrebnu organiziranost i spremnost svih zdravstvenih radnika u slučaju pojave Corornavirusa na području Osječko-baranjske županije, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb pokrenuo je inicijativu za održavanjem Informativnog predavanja za liječnike primarne zdravstvene zaštite koji su privatnici, a svakodnevno su u najvećem kontaktu s pacijentima.

Stoga je 28. veljače 2020. godine UO za zdravstvo i socijalnu skrb OBŽ u suradnji s Domom zdravlja Osijek organizirao Informativno predavanje u vezi protokola postupanja u slučaju pojave Coronavirusa na području Osječko-baranjske županije. Predavanje je održano u prostoru Male vijećnice u Osijeku, Županijska 4. Predavanje su održali zaposlenici Doma zdravlja Osijek, a sudjelovali su liječnici obiteljske medicine, stomatolozi i pedijatri koji rade u privatnim ordinacijama.

Zbog povećanog interesa javnosti i medija, Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo na svojim mrežnim stranicama svakodnevno objavljuju najnovija saznanja u vezi Coronavirusa. Navedena priopćenja sadržavaju aktualne podatke o broju oboljelih i savjete vezane uz sigurnost i zaštitu stanovništva.

Također, sve zdravstvene ustanove na području RH svakodnevno ažuriraju Postupnike prema uputi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a unutar zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija organiziraju se radionice za liječnike.

Postupnik u slučaju postavljanja sumnje na infekciju novim Coronavirusom

Informativni letak Coronavirus


Zaštita od velikih vrućina - preporuka za javnost

Rashladite svoj dom.
Nastojte rashladiti prostor u kojem živite. Mjerite sobnu temperaturu između 8.00 i 10.00 sati, u 13.00 sati i noću nakon 22.00 sata. Idealno bi bilo sobnu temperaturu držati ispod 32°C danju i ispod 24°C noću. To je posebno važno za djecu ili ako ste osoba starija od 60 godina ili ako imate kronične zdravstvene probleme.
Koristite hladniji noćni zrak da rashladite svoj dom. Otvorite sve prozore ili rolete tijekom noći i ranih jutarnjih sati kada je vanjska temperatura niža (ako je to moguće).
Smanjite količinu vrućeg zraka unutar stana ili kuće. Danju zatvorite prozore i rolete (ako ih imate), naročito one koji su okrenuti prema suncu. Zatvorite sva umjetna svijetla i što je više moguće električnih uređaja.
Stavite zaslone, draperije, tende na prozore koji dobivaju jutarnje ili popodnevno sunce.
Objesite mokre ručnike kako bi rashladili zrak u prostoriji. No, nemojte zaboraviti da se time povećava vlažnost.
Ako imate uređaj za rashlađivanje (air-conditioning) zatvorite vrata i prozore kako ne bi trošili više energije nego što je potrebno.
Električni ventilatori mogu pružiti olakšanje i osvježenje, ali ako je temperatura iznad 35 ˚C neće spriječiti bolesti vezane uz velike vrućine. Važno je piti dovoljno tekućine ali ne naglo.

Klonite se vrućine.
Sklonite se u najhladniju prostoriju Vašeg stana/kuće, posebno noću.
Ako Vaš stan/kuću ne možete držati hladnim, provedite 2-3 sata dnevno u hladnom prostoru (npr. javna zgrada koja je hlađena).
Izbjegavajte izlazak u najtoplijem dijelu dana.
Izbjegavajte naporan fizički rad. Ako morate naporno raditi činite to u najhladnije doba dana, što je obično u jutro između 4.00 i 7.00 sati.
Potražite sjenu.
Ne ostavljajte djecu ili životinje u parkiranom vozilu niti u hladu, odnosno nikada se ne smiju ostavljati u automobilu bez nadzora.
Redovito koristite kreme sa zaštitnim faktorom od štetnog UVA i UVB zračenja.
Naročitu brigu valja posvetiti djeci tako da se dojenčad do dobi od 6 mjeseci uopće ne izlaže suncu i za njih se ne primjenjuju zaštitne kreme. Do kraja prve godine se djeca ne smiju izlagati izravnom suncu i treba primjenjivati zaštitne kreme zbog indirektnog zračenja. Preporučuju se hipoalergene kreme bez kemijskih filtera uz druge zaštitne mjere pri čemu je važno koristiti i posebnu zaštitnu odjeću koja štiti od UV zračenja.
Prilagodite svoje izlaganje sunčevom UV zračenju uvažavajući dnevne promjene vrijednosti UV indeksa.

Rashladite tijelo i pijte dovoljno tekućine
Izbjegavati boravak na suncu u razdoblju od 10-17 sati, poglavito djeca, trudnice, starije osobe i srčani bolesnici te bolesnici oboljeli od šećerne bolesti;
Tuširajte se ili kupajte u mlakoj vodi. Druga mogućnost je je zamatanje u hladne mokre ručnike, hladiti se mokrom spužvom, kupke za noge, itd.
Nosite laganu široku svijetlu odjeću od prirodnih materijala. Ako idete van stavite šešir širokog oboda ili kapu i sunčane naočale.
Koristite laganu posteljinu, plahte, po mogućnosti, bez jastuka kako bi izbjegli akumulaciju topline.
Pijte redovito i izbjegavajte alkohol i napitke s previše kofeina i šećera.
Jedite češće male obroke. Izbjegavajte hranu bogatu bjelančevinama.

Pomognite drugima
Posjetite obitelj, prijatelje i susjede koji većinu vremena provode sami. Osjetljive osobe mogle bi zatrebati pomoć tijekom vrućih dana.
Razgovarajte o toplinskom valu s Vašom obitelji. S obzirom na svoje zdravstveno stanje i aktivnosti svaki član obitelji treba znati koje mjere zaštite mora poduzeti.
Ako je netko koga Vi poznajete pod rizikom pomognite mu da dobije savjet i podršku. Starije osobe i bolesnike koji žive sami treba posjetiti barem jednom dnevno.
Ako uzimaju lijekove, provjerite s liječnikom koji ih liječi kakav utjecaj ti lijekovi mogu imati na termoregulaciju i ravnotežu tekućine u tijelu.
Položite tečaj prve pomoći kako bi naučili što poduzeti u slučaju toplinskog udara i ostalih hitnih stanja. Svatko mora znati kako reagirati.

Ako imate zdravstvene probleme
Držite lijekove na temperaturi ispod 25 ˚C ili u hladnjaku (pročitajte upute o skladištenju lijeka u uputi o lijeku).
Tražite savjet liječnika, ako imate neku kroničnu bolest ili uzimate više lijekova.

Ako se Vi ili drugi oko Vas osjećaju loše
Tražite pomoć ako imate vrtoglavicu, slabost, nemoć, tjeskobu ili ste izrazito žedni i imate jaku glavobolju; što prije otiđite u hladniji prostor i mjerite temperaturu;
Popijte vodu ili voćni sok da nadoknadite tekućinu;
Smirite se i legnite u rashlađenu prostoriju ako imate bolne grčeve, najčešće u nogama, rukama ili trbuhu, često nakon provedenog rada ili vježbe u vrlo vrućem vremenu, pijte tekućinu koja sadrži elektrolite, a u slučaju da grčevi ostanu prisutni duže od jednog sata potrebna je medicinska pomoć;
Savjetujte se s liječnikom u slučaju drugih tegoba ili ako opisane tegobe duže traju.

Ako neki član Vaše obitelji ili osobe kojima pomažete imaju vruću suhu kožu ili delirij (nerazumno razgovaraju i nemirni su), grčeve i/ili su bez svijesti odmah zovite liječnika/ hitnu pomoć. Dok čekate na liječnika/hitnu pomoć, smjestite njega/nju u hladnu prostoriju u vodoravan položaj, podignute mu/joj noge i kukove, odstranite odjeću i počnite s vanjskim hlađenjem, kao što su hladni oblozi na vrat, pazuhe i prepone uz ventilator i špricanje kože vodom temperature 25–30˚C. Mjerite temperaturu tijela. Hladite osobu dok se tjelesna temperatura ne spusti ispod 38° C. Nemojte dati acetilsalicilnu kiselinu ili paracetamol. Osobe bez svijesti postavite u bočni ležeći položaj.

Važni brojevi:
Hitna pomoć – 194 (za cijelu Republiku Hrvatsku)
Centar 112 djeluje kao jedinstveni komunikacijski centar za sve vrste hitnih situacija.

https://zdravlje.gov.hr/vijesti/zastitite-se-od-vrucina-3642/3642

Preporučene mjere zaštite zdravlja za starije osobe pri izlaganju visokim temperaturama zraka, osobito za starije osobe oboljele od kardiovaskularnih i drugih kroničnih bolesti:

1. Starije osobe se ne smiju izlagati suncu u razdoblju od 10-17 sati, osobito srčani gerijatrijski bolesnici te oboljeli od šećerne i drugih kroničnih bolesti;

2. Prigodom izlaska iz svog prebivališta, starija osoba nužno mora zaštiti glavu šeširom, maramom ili kapom;

3. Nužno je dnevno uzimanje dovoljno tekućine, bilo kao 8 čaša negazirane vode, bilo u obliku juha, variva ili čajeva te izbjegavati pržena, pohana, slatka i jako zasoljena te začinjena jela, uzimajući puno sezonskog voća i povrća, pridržavajući se pri tome smjernica pravilne prehrane za starije osobe;

4. Osim pridržavanja uputa o liječenju i kontrolnih uputa liječnika o uzimanju lijekova nužna je učestalija kontrola krvnog tlaka;

5. Pojava glavobolje, mučnine, vrtoglavice i dehidracije, suhoće ustiju i kože, znak su uzbune, osobito za osobe koje su bolesne i funkcionalno onesposobljene, te se bolesnik nužno mora hitno javiti svom izabranom doktoru obiteljske medicine ili najbližoj hitnoj pomoći;

6. Članovi obitelji, prijatelji, susjedi, znanci, članovi udruga u skrbi za starije trebaju u vrijeme vrućih ljetnih mjeseci učestalije kontaktirati stariju osobu, a u slučajevima njezine slabije funkcionalne sposobnosti čak i svakodnevno po nekoliko puta;

7. Starija osoba mora uvijek uza se imati svoje osnovne podatke: ime i prezime, godina rođenja, adresa stanovanja i broj telefona kontakt osobe, kojoj se može obratiti u slučaju potrebe;

8. Neophodno je održavati redovitu higijenu tijela starijeg čovjeka i čistoću njegovog okoliša te se strogo pridržavati uputa liječenja i kontroliranog uzimanja lijekova;

9. Za starije osobe je važna stalna i tjelesna i psihička aktivnost. Osobito je korisno stalno se kretati u jutarnjim i večernjim satima, po mogućnosti u prirodi (parkovi, šetnice uz more, jezera, rijeke, boravak u vrtovima, vinogradima, voćnjacima i sl.). Ukoliko je kretanje otežano, tada je nužno redovito provjetravanje prostorija u kojoj starija osoba prebiva.


Županije – prijatelji djece

Dana 21. prosinca 2018. godine Osječko-baranjska županija je potpisala Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta „Županije – prijatelji djece“ s predsjednicom Saveza društava Naša djeca Hrvatske.

Projekt „Županije – prijatelji djece“ jedna je od aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ u okviru dugoročne društvene i stručne akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“. Akciju su započeli i vode: Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, uz suradnju Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Udruge gradova, Udruge općina, Hrvatske zajednice županija te koordinatora iz gradova i općina. Cilj je ove Akcije i Projekta motivirati tijela regionalne, lokalne uprave i samouprave, stručne službe, ustanove za djecu, pravne subjekte, udruge građana, roditelje i djecu na potpunije i brže ostvarenje prava i potrebe djece, priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta. Sjedište akcije je Savez društava Naša djeca Hrvatske koji kao pravni subjekt nastupa u ime svih partnera i suradnika.
Do sada se u projekt uključilo 11 županija (Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska, Osječko-baranjska, Primorsko-goranska, Sisačko-moslavačka, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Varaždinska, Virovitičko-podravska i Zagrebačka županija).
Za potrebe provedbe Projekta dana 3. Srpnja 2018. godine Župan Ivan Anušić je donio Rješenje o osnivanju Županijskog koordinacijskog odbora za provedbu projekta „Županije – prijatelji djece“ i imenovanju njegovih članova kao radno i operativno tijelo nadležno za koordinaciju, provedbu, praćenje i izvještavanje Projekta u Županiji.

Koordinacijski odbor čine predsjednik i 8 članova. Zadaće Koordinacijskog odbora su razvijati i poticati aktivnu dječju participaciju na lokalnoj i regionalnoj razini, planirati i provoditi aktivnosti usmjerene na zdrav razvoj djeteta, izrada višegodišnjeg programa rada te godišnjeg Izvedbenog plana projekta "Županije - prijatelji djece", poticati gradove i općine na svom području da se uključe u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece, poticati međusektorsku suradnju.Top