Krediti u poljoprivredi

Subencioniranje kamatne stope za kreditiranje proljetne i jesenske sjetve te za investicijske kredite za financiranje EU projekata poljoprivrednika na području Osječko-baranjske županije

Skupština Osječko-baranjske županije je na 16. sjednici 24. studenoga 2022. godine donijela Zaključak o poslovnoj suradnji Osječko-baranjske županije sa Slatinskom bankom d.d. za sufinanciranje kamata na kredite u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 15/22.). Navedenim Zaključkom Osječko-baranjska županija prihvatila je poslovnu suradnju u kreditnim linijama Slatinske banke d.d. za sufinanciranje kamata na kredite u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije. Županija je s Bankom dana 23. prosinca 2022. godine zaključila Ugovor o poslovnoj suradnji u kreditiranju poljoprivrednika na području Osječko-baranjske županije..

Krediti se odobravaju u eurima (fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna), a naknada za obradu kreditnog zahtjeva za sve modele kreditiranja iznosi 1 % od iznosa odobrenog kredita te se obračunava jednokratno prije korištenja kredita ovisno u uvjetima Banke. Ukupni kreditni potencijal Osječko-baranjske županije prema predloženim modelima kreditiranja je 1.990.842,13 eura (15.000.000,00 kuna).

Krediti za kreditiranje proljetne i jesenske sjetve namijenjeni su za financiranje nabave repromaterijala (sjeme, presadnice, zaštitna sredstva i gnojivo) i vlastite proizvodnje poslovnih subjekata. Najniži iznos pojedinačnog kredita je 2.654,45 eura (20.000,00 kuna) dok je najviši iznos 66.361,40 eura (500.000,00 kuna) ovisno o kreditnoj sposobnosti poljoprivrednika i kvaliteti projekta. Redovna kamatna stopa iznosi 5,00% godišnje, fiksna, za cijelo vrijeme otplate kredita. Rok za korištenje kredita je do 6 mjeseci od dana sklapanja ugovora o kreditu s korisnikom kredita. Krediti se koristi namjenski, jednokratno ili sukcesivno na temelju naloga za isplatu potpisanih od ovlaštene osobe korisnika kredita, popraćenih odgovarajućom dokumentacijom iz koje je moguće utvrditi svrha isplate, isplatom na račun dobavljača/prodavatelja. Rok otplate kredita je do 10 mjeseci nakon isteka roka za korištenje kredita, a rok korištenja kredita ne ulazi u rok otplate.

Investicijski krediti za financiranje EU projekata poljoprivrednika su krediti namijenjeni za financiranje projekata koji su odobreni za financiranje na temelju odluke Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Iznos pojedinačnog kredita je do 100% iznosa investicije  ovisno o kreditnoj sposobnosti poljoprivrednika i kvaliteti projekta. Redovna kamatna stopa iznosi 5,00% + 12 m EURIBOR, godišnje, promjenjiva, za cijelo vrijeme otplate kredita. Rok za korištenje kredita je do 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o kreditu s korisnikom kredita. Krediti se koristi namjenski, jednokratno ili sukcesivno na temelju naloga za isplatu potpisanih od ovlaštene osobe korisnika kredita, popraćenih odgovarajućom dokumentacijom iz koje je moguće utvrditi svrha isplate, isplatom na račune dobavljača/izvođača radova. Rok otplate kredita je do 120 mjeseci uključujući, a rok za poček kredita može biti odobren do 12 mjeseci nakon isteka roka za korištenje kredita i ulazi u rok otplate dok rok za korištenje kredita ne ulazi u rok otplate kredita.

Županija se uključuje u subvencioniranje redovne kamatne stope sa tri postotna poena za kredite kreditiranja proljetne i jesenske sjetve i dva postotna poena za investicijske kredite za financiranje EU projekata poljoprivrednika uz mogućnost uključivanja jedinica lokalne samouprave sa područja Osječko-baranjske županije u dodatno subvencioniranje kamatne stope korisnicima kredita sa njihovog područja sukladno njihovoj procjeni i odluci.

Kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije

Zaključivanjem Ugovora o poslovnoj suradnji sa Zagrebačkom bankom u kreditiranju proljetne sjetve i stočarske proizvodnje, Osječko-baranjska županija osigurala je povoljna financijska sredstva za poljoprivrednike, a to je jedan od bitnih čimbenika za njihovo poslovanje, kao i za mogućnost njihovog daljnjeg rasta i razvitka.

Korisnici kredita mogu biti fizičke osobe - obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u sustavu PDV-a, trgovačka društva, poljoprivredne zadruge i obrtnici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem ili prebivalištem na području Osječko-baranjske županije odnosno poljoprivredna proizvodnja mora se odvijati na području Osječko-baranjske županije.

Ovisno o vrsti namjene krediti mogu biti kratkoročni ili dugoročni. Kratkoročni krediti namijenjeni su za nabavu repromaterijala za sjetvu: sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za sjetvu, za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju poslovnih subjekata i za nabavu grla za tov svinja. Dugoročni krediti namijenjeni su za nabavu rasplodnih junica i za nabavu grla za tov junadi. Ukupni kreditni potencijal prema predloženoj kreditnoj liniji je 5.000.000,00 kuna.

Najniži iznos pojedinačnog kredita je 5.000,00 kuna, a najviši iznos pojedinačnog kredita je 1.000.000,00 kuna. Maksimalni iznos pojedinačnog kredita za nabavu rasplodnih junica i za nabavu grla za tov iznosi 250.000,00 kuna, dok za nabavu rasplodnih junica maksimalni iznos kredita po grlu iznosi 12.000,00 kuna, za nabavu grla za tov junadi 4.000,00 kuna po grlu i za nabavu grla za tov svinja 400,00 kuna po grlu.

Krediti se odobravaju u kunama. Redovna kamatna otplate kredita je trezorski zapis na 91 dan plus 5,0 postotni poen godišnje, promjenjiva. Vrijednost trezorskih zapisa na 91 dan ostvarena na posljednjoj aukciji prije početka kvartala primjenjuje se u tom kvartalu. Osječko-baranjska županija uključuje se u subvencioniranje redovne kamatne stope s dva postotna poena uz mogućnost uključivanja jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije u dodatno subvencioniranje kamatne stope korisnicima kredita s njihovog područja sukladno njihovoj procjeni i odluci. Korisnik kredita podmiruje razliku do visine ukupne redovne kamatne stope.Top