Hrvatski branitelji


PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. i 98/19.) uređuju se prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te uvjeti i način ostvarivanja tih prava.

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji pod uvjetima određenim Zakonom ostvaruju:
1. prava na osnovi oštećenja organizma - pravo na osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, usluge osobe za pružanje njege i pomoći
2. prava na osnovi gubitka ili nestanka člana obitelji - pravo na obiteljsku invalidninu, povećana obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, novčana naknada u iznosu obiteljske invalidnine, novčana naknada u iznosu obiteljske mirovine, obiteljska invalidnina nakon smrti hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
3. ostala prava - naknada za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, jednokratna novčana pomoć, pravo na besplatne udžbenike, pravo na osiguravanje grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i održavanje grobnih mjesta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

RJEŠENJE O PRIZNAVANJU PRAVA NA OSOBNU INVALIDNINU I OSTVARIVANJU STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Fizičke osobe podnose Upravnom odjelu Zahtjev za priznavanje prava na osobnu invalidninu i statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata. Zahtjev je moguće podnijeti zbog rane ili ozljede nastale u Domovinskom ratu, zatočeništva u neprijateljskom logoru ili zbog bolesti koja je neposredna posljedica Domovinskog rata. Postupak obuhvaća prikupljanje dokaza potrebnih radi utvrđivanja činjenica i odlučivanja o pravu podnositelja zahtjeva (medicinska dokumentacija, ratni put, potvrda o statusu hrvatskog branitelja).

Nakon kompletiranja predmeta, predmet se šalje u ovlaštenu ustanovu (Klinički bolnički centar Osijek) radi donošenja stručnog nalaza i mišljenja radi utvrđivanja uzročno-posljedične veze između bolesti stranke i sudjelovanja u Domovinskom ratu (tzv. stručna procjena). Nakon provedenog postupka stručne procjene cjelokupni spis se prosljeđuje Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom gdje vještaci donose stručni nalaz i mišljenje o postotku oštećenja organizma hrvatskog branitelja.

Nakon provedenog postupka vještačenja o stupnju oštećenja organizma, Rješenjem se priznaje pravo na osobnu invalidninu i status hrvatskog ratnog vojnog invalida (oštećenje organizma najmanje 20%) ili se zahtjev stranke odbija zbog neispunjavanja uvjeta propisanih Zakonom (ako je organizam oštećen manje od 20%) ili se zahtjev stranke odbacuje ako ne postoji neki od formalnih uvjeta za vođenje postupka (npr. stranka nema status hrvatskog branitelja).

Stranka koja nije zadovoljna prvostupanjskim rješenjem ima pravo žalbe Ministarstvu hrvatskih branitelja koje na temelju novog nalaza vještaka meritorno odlučuje o zahtjevu stranke o statusu HRVI-a u drugom stupnju. Ukoliko stranka ne uloži žalbu, nakon izvršnosti rješenja o priznatom pravu na osobnu invalidninu vrši se novčana isplata koja ovisi o stupnju oštećenja organizma, HRVI od X. skupine s 20% oštećenja organizma pa sve do I. skupine s 100% oštećenja.

MOGUĆNOST NOVOG UTVRĐIVANJA STATUSA HRVI-a i UTVRĐIVANJA VIŠEG POSTOTKA STUPNJA INVALIDNOSTI

Priznati hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) imaju pravo ako dođe do pogoršanja njihovog zdravlja podnijeti Upravnom odjelu novi zahtjev za utvrđivanjem novog postotka oštećenja organizma nakon proteka dvije godine od rješenja s kojim im je priznat status HRVI-a.

Hrvatski branitelj kojem je zahtjev za utvrđivanjem statusa hrvatskog vojnog invalida odbijen (manje od 20%), sukladno Zakonu ima pravo nakon isteka šest mjeseci od izvršnog rješenja s kojim mu je odbijen zahtjev za ostvarivanjem statusa HRVI-a podnijeti novi zahtjev za utvrđivanjem novog postotka.

RJEŠENJE O PRIZNAVANJU STATUSA ČLANA OBITELJI SMRTNO STRADALOG HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA / ČLANA OBITELJI UMRLOG HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA OD I. DO IV. SKUPINE KOJI JE DO SMRTI KORISTIO DOPLATAK ZA NJEGU I POMOĆ DRUGE OSOBE I PRAVA NA OSOBNU INVALIDNINU

Fizičke osobe podnose Upravnom odjelu Zahtjev za priznavanje statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno člana obitelji umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine koji je do smrti koristio doplatak za njegu i pomoć druge osobe i prava na osobnu invalidninu. Nakon provedenog postupka, rješenjem se priznaje status i pravo na obiteljsku invalidninu ili se zahtjev stranke odbija zbog neispunjavanja uvjeta propisanih Zakonom.

Stranka stječe status i ima pravo na isplatu obiteljske invalidnine nakon izvršnosti Rješenja o priznatom statusu i pravu.

RJEŠENJE O PRESTANKU STATUSA ČLANA OBITELJI SMRTNO STRADALOG HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA / ČLANA OBITELJI UMRLOG HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA OD I. DO IV. SKUPINE KOJI JE DO SMRTI KORISTIO DOPLATAK ZA NJEGU I POMOĆ DRUGE OSOBE I PRAVA NA OSOBNU INVALIDNINU

Status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno člana obitelji umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine koji je do smrti koristio doplatak za njegu i pomoć druge osobe i prava na osobnu invalidninu prestaje zbog smrti korisnika.

Upravni odjel donosi Rješenje o prestanku statusa i prestanku isplate obiteljske invalidnine nakon primitka Izvatka iz matice umrlih za stranku (izvadak može dostaviti netko od članova obitelji umrlog ili se isti traži po službenoj dužnosti).

RJEŠENJE O PRESTANKU ISPLATE OBITELJSKE INVALIDNINE

Upravni odjel početkom svake školske, odnosno akademske godine Pozivom traži da korisnici obiteljske invalidnine koji se redovito školuju dostave dokaz o redovitom školovanju tekuće školske, odnosno akademske godine. 

Ukoliko korisnici u ostavljenom roku ne dostave dokaz o redovitom školovanju, Rješenjem se utvrđuje prestanak isplate obiteljske invalidnine zbog neispunjavanja Zakonom propisanih uvjeta.

RJEŠENJE O PRIZNAVANJU PRAVA NA NOVČANU NAKNADU ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI

Fizičke osobe podnose Upravnom odjelu Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene. Pravo mogu ostvariti nezaposleni hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji, pod uvjetima propisanim Zakonom i Pravilnikom. Postupak obuhvaća prikupljanje dokaza potrebnih radi utvrđivanja činjenica i odlučivanja o pravu podnositelja .

Nakon provedenog postupka, Rješenjem se priznaje pravo na novčanu naknadu za nezaposlene ili zahtjev stanke odbija zbog neispunjavanja uvjeta propisanih Zakonom.

Stranka ostvaruje pravo na isplatu mjesečnog iznosa novčane naknade za nezaposlene nakon izvršnosti Rješenja o priznatom pravu.

POSTUPAK KONTROLE PRIZNATOG PRAVA NA NOVČANU NAKNADU ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI / RJEŠENJE O IZMJENI IZNOSA NOVČANE NAKNADE ZA NEZAPOSLENE ILI O PRESTANKU PRAVA NA NAKNADU

Upravni odjel svakih šest mjeseci provodi postupak kontrole priznatog prava svih korisnika novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje, prikuplja dokaze utvrđujući udovoljava li svaki pojedini korisnik i dalje svim uvjetima propisanim Zakonom i Pravilnikom za ostvarivanja prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje.

Nakon provedenog postupka, Rješenjem se utvrđuje novi iznos novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje, ovisno o visini ostvarenih prihoda svih članova kućanstva korisnika prava, ili se donosi Rješenje o prestanku prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje, ukoliko utvrdi da korisnik više ne ispunjava uvjete za ostvarivanje prava.

Korisnici su, sukladno odredbama Zakona, dužni Upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na smanjenje korištenja prava ili na gubitak prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje.

Po primitku podneska ili dokaza o navedenim promjenama činjenica, Upravni odjel po potrebi, prikuplja dodatne dokaze te donosi Rješenje o izmjeni iznosa novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje ili Rješenje o prestanku prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje zbog neispunjavanja Zakonom propisanih uvjeta.

RJEŠENJE O PRIZNAVANJU PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI

Fizičke osobe podnose Upravnom odjelu Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć ovisno o tome da li su hrvatski branitelji ili članovi obitelji nestalih ili poginulih hrvatskih branitelja. Postupak obuhvaća prikupljanje dokaza potrebnih radi utvrđivanja činjenica i odlučivanja o pravu podnositelja zahtjeva.

Nakon provedenog postupka, Rješenjem se priznaje pravo na jednokratnu novčanu pomoć ili se zahtjev stranke odbija zbog neispunjavanja uvjeta propisanih Zakonom.

Stranka ostvaruje pravo na isplatu iznosa jednokratne novčane pomoći nakon izvršnosti Rješenja o priznatom pravu.

RJEŠENJE O PRIZNAVANJU PRAVA NA BESPLATNE UDŽBENIKE

Fizičke osobe podnose Upravnom odjelu Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike. Postupak obuhvaća prikupljanje dokaza potrebnih radi utvrđivanja činjenica i odlučivanja o pravu podnositelja zahtjeva. 

Nakon provedenog postupka, Rješenjem se priznaje pravo na besplatne udžbenike ili se zahtjev stranke odbija zbog neispunjavanja uvjeta propisanih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. i 98/19.).

Stranka ostvaruje pravo na isplatu propisanog iznosa prava na besplatne udžbenike nakon izvršnosti rješenja o priznatom pravu za korisnike na redovitom srednjoškolskom obrazovanju kao i za potrebe redovitog ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima.

 

 

 

Top