"Županijski glasnik" broj 12/23., Osijek, 4. prosinca 2023.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

348.    Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
349.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
350.    Izmjene Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
351.    Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
352.    Zaključak o donošenju Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
353.    Zaključak o donošenju Izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
354.    Izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
355.    Izmjene i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
356.    Izmjena i dopuna Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2023. godinu
357.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
358.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
359.    Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2023. godini
360.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2023. godini
361.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2023. godini
362.    Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2023. godini
363.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
364.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
365.    Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
366.    Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strizivojna
367.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
368.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo
369.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe Osijek
370.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Graditeljsko-geodetske škole Osijek
371.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala Regionalnog distribucijskog centra Osječko-baranjske županije za voće i povrće d.o.o. Osijek povećanjem postojećeg poslovnog udjela
372.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Odluke o izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju Regionalnog distribucijskog centra Osječko-baranjske županije za voće i povrće d.o.o. Osijek
373.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Sporazuma o sufinanciranju Programa sanacije Sustava navodnjavanja Gat
374.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu Zračnoj luci Osijek d.o.o.
375.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2022. godini
376.    Zaključak o prihvaćanju Informacije o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u provedbi projekta "Učimo zajedno 7" (SF.2.4.06.01.0061)
377.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u provedbi mjere "Školska shema 2023/2024"
378.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o prijavi projektnog prijedloga "ZAŽELI pomoć u kući - prevencija institucionalizacije"
379.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije

AKTI ŽUPANA

380.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
381.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Ljekarni srce - Ljekarne Osječko-baranjske županije
382.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije
383.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za upravu i pravna pitanja
384.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje šteta na građevinama školskih ustanova kojima je osnivač Osječko-baranjska županija i imenovanju njegovih članova
385.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije
386.    Izmjena Plana prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
387.    Rješenje o imenovanju koordinatora za izvještavanje o fiskalnoj odgovornosti Osječko-baranjske županije za 2023. godinu (razdoblje od 1. siječnja do 15. studenoga 2023. godine)
388.    Rješenje o promjeni predstavnika Osječko-baranjske županije u Skupštini Hrvatske zajednice županija
389.    Rješenje o redovnom godišnjem popisu imovine i obveza te imenovanju članova povjerenstava za popis imovine i obveza u Osječko-baranjskoj županiji u 2023. godini
390.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za prodaju nekretnine u vlasništvu Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova
391.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Komisije za upravu i pravna pitanja
392.    Rješenje o razrješenju i imenovanju voditelja Tima za provedbu projekta I. gimnazije Osijek
393.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za financiranje ostalih programa u sportu za 2023. godinu
394.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije
395.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za koordinaciju sustava kontrole komaraca u Osječko-baranjskoj županiji
396.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za odobravanje sredstava za sufinanciranje kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene
397.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za potpore za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije
398.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za dodjelu jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima
399.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za odabir najboljih poduzetničkih ideja na području Osječko-baranjske županije
400.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata iz kreditnih programa Hrvatske banke za obnovu i razvitak
401.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za potpore u poduzetništvu
402.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju
403.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za provedbu postupka javnih poziva za sufinanciranje kamata na kredite u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije
404.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za provedbu postupka Javnog poziva za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
405.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za provedbu projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava"
406.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za provedbu projekta "Pomoć u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa"
407.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za provedbu projekta "Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva"
408.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Savjeta za poljoprivredu i gospodarski razvoj
409.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Savjeta za razvoj kontinentalnog turizma
410.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za provedbu projekta ''Kreditna linija za poticanje kontinentalnog turizma''
411.    Rješenje o opozivu i imenovanju predstavnika Osječko-baranjske županije u Gospodarsko-socijalnom vijeću u Osječko-baranjskoj županiji
412.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za potpore udrugama

Top