"Županijski glasnik" broj 4/23., Osijek, 28. travnja 2023.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

104.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
105.    Odluka o raspodjeli financijskog rezultata
106.    Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije
107.    Odluka o nagrađivanju učenika i nastavnika mentora osnovnih i srednjih škola te najboljih odgojno-obrazovnih radnika
108.    Odluka o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene
109.    Zaključak o davanju suglasnosti Vladimiru Haringu, dr. med. dent. za promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka
110.    Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Luki Paviću, dr. med. dent.
111.    Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi kralja Tomislava, Našice za stjecanje i raspolaganje financijskim sredstvima u okviru projekta "Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju dodatnog objekta zgrade Osnovne škole kralja Tomislava u Našicama"
112.    Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Dore Pejačević Našice, Našice za stjecanje i raspolaganje financijskim sredstvima u okviru projekta "Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju dodatnog objekta zgrade Osnovne škole Dore Pejačević Našice"
113.    Zaključak o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti Ugostiteljsko-turističkoj školi, Osijek na zaduživanje revolving kreditom
114.    Zaključak o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek na zaduživanje revolving kreditom
115.    Zaključak o prihvaćanju Informacije o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u prijavi i provedbi projekta "Centar za starije osobe Našice" Grada Našica
116.    Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnog ulaganja Srednjoj školi Donji Miholjac, Donji Miholjac
117.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o provedbi Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana za Rome na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
118.    Akcijski plan za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
119.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
120.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
121.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
122.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
123.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
124.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
125.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
126.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o statusu i problematici hrvatskih branitelja na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
127.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
128.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2020.-2024. godine za 2022. godinu
129.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2022. godinu
130.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
131.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju vatrogastva na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
132.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
133.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o utrošku financijskih sredstava Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
134.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
135.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa rada i Financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti za 2022. godinu
136.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
137.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
138.    Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
139.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2022. godini
140.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2022. godini na području Osječko-baranjske županije
141.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
142.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Osječko-baranjske županije
143.    Rješenje o dopunama Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku
144.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine

AKTI ŽUPANA

145.    Izmjena Plana prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
146.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Povjerenstva za potpore udrugama
147.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednice Povjerenstva za provedbu Programa javnih potreba u zdravstvu
148.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednice Povjerenstva za provedbu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
149.    Rješenje o razrješenju i imenovanju voditeljice Tima za provedbu projekta ''Zaželi pomoć u kući'' - Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III
150.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednice Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Našice
151.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Ljekarni srce - Ljekarne Osječko-baranjske županije
152.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za dodjelu jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima
153.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za koordinaciju sustava kontrole komaraca u Osječko-baranjskoj županiji
154.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Tima za razvoj koncepta projekta energane na području Osječko-baranjske županije

 

Top