"Županijski glasnik" broj 2/23., Osijek, 14. ožujka 2023.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

38.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine
39.    Odluka o izmjenama Odluke o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela
40.    Odluka o provođenju radova za opće dobro bez naknade u Osječko-baranjskoj županiji
41.    Odluka o izmjenama Odluke o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije
42.    Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2023. godini
43.    Program poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
44.    Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine za 2022. godinu
45.    Zaključak o davanju suglasnosti Branki Zadol, dr. med. spec. pedijatrije za promjenu prostora obavljanja djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece na području Grada Belog Manastira
46.    Zaključak o uskraćivanju suglasnosti Jasmini Milić Pavlov, dr. med. dent. za promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka
47.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
48.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Osječko-baranjske županije u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
49.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
50.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
51.    Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnog ulaganja Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
52.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Koordinacijske radne skupine za provedbu Zakona o zaštiti životinja na području Osječko-baranjske županije
53.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Osječko-baranjske županije
54.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine Čepin
55.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine Feričanci
56.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine Magadenovac


AKTI ŽUPANA

57.    Program upravljanja imovinom u vlasništvu Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
58.    Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Osječko-baranjske županije
59.    Plan mjera za sprječavanje šteta od divljač na području Osječko-baranjske županije za lovnu godinu 2023./2024.
60.    Dopuna Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2023. godini    
61.    Izmjena Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2023. godini    
62.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje revizije lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/154 - "Jagodnjak" i imenovanju njegovih članova
63.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka javnih poziva za sufinanciranje kamata na kredite u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova
64.    Rješenje o osnivanju Tima za provedbu projekta ''Zaželi pomoć u kući'' - Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III i imenovanju njegovih članova
65.    Rješenje o imenovanju pročelnice Upravnog odjela za zajedničke poslove Osječko-baranjske županije
66.    Rješenje o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije
67.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu Programa javnih potreba u školstvu
68.    Rješenje o imenovanju koordinatora za izvještavanje o fiskalnoj odgovornosti Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
69.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na području Osječko-baranjske županije
70.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo
71.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Srednje škole Valpovo, Valpovo
72.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Zavoda za informatiku Osijek
73.    Rješenje o izmjenama Rješenja o osnivanju Tima za informacijsku sigurnost ISO 27001:2013 i imenovanju njegovih članova    
74.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za poljoprivredu i gospodarski razvoj
75.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu potpora udrugama u provedbi Zakona o zaštiti životinja na području Osječko-baranjske županije
76.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju
77.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za potpore za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije
78.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu postupka Javnog poziva za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
79.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Tima za kvalitetu ISO 9001:2015 Osječko-baranjske županije
80.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj Koncepta pametnih sela na području Osječko-baranjske županije
81.    Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Osječko-baranjske županije za mandatno razdoblje 2021. - 2025. godine (1. siječnja - 31. prosinca 2022. godine)
82.    Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
83.    Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
84.    Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju internih auditora Osječko-baranjske županije prema međunarodnoj normi ISO 9001:2015
85.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za utvrđivanje vrijednosti službenih mobilnih telefona u vlasništvu Osječko-baranjske županije


OSTALO

86.     Odluka o cijeni vodnih usluga
87.     I. dodatak Ugovoru o međusobnim odnosima u svezi djelovanja Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Top