"Županijski glasnik" broj 6/22., Osijek, 31. svibnja 2022.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

165.    Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
166.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
167.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
168.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
169.    Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije
170.    Odluka o dodjeli potpora turističkim agencijama/organizatorima turističkih putovanja
171.    Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
172.    Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
173.    Zaključak o donošenju Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
174.    Zaključak o donošenju Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
175.    Izmjene i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
176.    Izmjene i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
177.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2022. godini
178.    Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. godini
179.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
180.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
181.    Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi ''Silvije Strahimir Kranjčević'', Levanjska Varoš za stjecanje prava vlasništva nad darovanom nekretninom
182.    Zaključak o davanju suglasnosti Moniki Jeđud, dr. med. spec. obiteljske medicine za promjenu prostora obavljanja djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka
183.    Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Vanji Hmeliku, dr. med.
184.    Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Ani Miškić Pačarek, dr. med. dent.
185.    Zaključak o davanju suglasnosti Općoj županijskoj bolnici Našice za zaključivanje ugovora o nabavi opskrbe električnom energijom
186.    Odluka o zaduživanju Osječko-baranjske županije za sufinanciranje kapitalnih projekata: K 4002 06 Regionalni distribucijski centar za voće i povrće i K 6007 06 Izgradnja Gospodarskog centra
187.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2021. godini
188.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
189.    Kodeks ponašanja vijećnika Skupštine Osječko-baranjske županije


OSTALO

190.    Odluka o cijeni vodne usluge – javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Top