"Županijski glasnik" broj 2/20., Osijek, 2. ožujka 2020.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

38. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Osječko-baranjske županije

39. Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2020. godini

40. Odluka o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini

41. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Dodatka I. Ugovora o prijenosu prava vlasništva u svrhu izgradnje nove zgrade I. gimnazije Osijek

42. Program poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

43. Pravilnik o jednostavnoj nabavi

44. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine

45. Zaključak povodom razmatranja Informacije o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

46. Zaključak povoodm razmatranja Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

47. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

48. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Osijek

49. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju Koordinacijske radne skupine za provedbu Zakona o zaštiti životinja na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njezinih članova


AKTI ŽUPANA

50. Pravilnik o identifikaciji službenika i namještenika Osječko-baranjske županije i evidenciji radnog vremena

51. Plan mjera za sprječavanje šteta od divljači na području Osječko-baranjske županije za lovnu godinu 2020./2021.

52. Rješenje o osnivanju Tima za provedbu projekta ''Vrijeme je za školski obrok 3'' i imenovanju njegovih članova

53. Rješenje o imenovanju pročelnice Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove Osječko-baranjske županije

54. Rješenje o imenovanju pročelnice Upravnog odjela za opću upravu Osječko-baranjske županije

55. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Donji Miholjac

56. Rješenje o imenovanju internih auditora Osječko-baranjske županije prema međunarodnoj normi ISO 9001:2015

57. Rješenje o određivanju službenika Osječko-baranjske županije ovlaštenih za rad u Informacijskom sustavu tržišta nekretnina (eNekretnine)

58. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Božani Kalamut, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Semeljci

59. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ivoni Bambir, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

60. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Dijanom Tomičić, dr. med. dent.

61. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ines Baždar Spajić, dr. med. dent.

62. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić" na području Općine Popovac

63. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovora o koncesiji sklopljenom s Brankom Franjić, dr. med. spec. obiteljske medicine

Top